Huấn Luyện

Huấn Luyện

CHƯƠNG 25: NGHIÊN CỨU SÁCH CÔNG VỤ

Chöông 25   NGHIEÂN CÖÙU VEÀ SAÙCH COÂNG VUÏ        Luca ñaõ vieát saùch Coâng vuï giöõa naêm 63-65 S.C. Saùch naøy ghi laïi lòch söû cuûa ba möôi ba naêm ñaàu tieân cuûa chöùc vuï Ñaáng Christ ngoài taïi beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi. Chính laø moät khaûi thò veà nhöõng...

CHƯƠNG 24: NGƯỜI ẨN DẤU TRONG LÒNG

Chöông 24   NGÖÔØI AÅN GIAÁU TRONG LOØNG        Con ngöôøi ñaõ ñöôïc taïo döïng theo hình aûnh Ñöùc Chuùa Trôøi. Con ngöôøi coù cuøng nhoùm vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi (Saùng 1:26-27, 1Phierô 3:4).      Giaêng 4:24, “Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaàn linh, neân...

CHƯƠNG 23: VỮNG LẬP TRÊN LỜI CHÚA

Chöông 23   VÖÕNG LAÄP TRONG LÔØI ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI        Ñöùc Chuùa Trôøi - Cha chuùng ta khoâng vui loøng khi thaáy con caùi Ngaøi yeáu ñuoái, beänh hoaïn. Ngaøi yeâu thöông, chaêm soùc, baûo veä vaø chôû che hoï. (EÂpheâsoâ) 6:10)      Ngaøi...

CHƯƠNG 22: TÌNH YÊU TRÀN TRỀ

Chöông 22   TÌNH YEÂU TRAØN TREÀ        Con ngöôøi cheát phaàn taâm linh. Söï cheát cai trò treân hoï. Con ngöôøi mang baûn chaát Satan trong linh cuûa hoï.      Roâma 5:12-21 laø söï chuù giaûi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà söï cheát thuoäc linh. Söï...

CHƯƠNG 21: CHÚA GIÊ-SU KHÔNG CẦN CHỊU KHỔ LẦN NỮA

Chöông 21   CHUÙA GIEÂ-SU KHOÂNG CAÀN CHÒU KHOÅ LAÀN NÖÕA        Chöõ “ngoài xuoáng” laëp laïi möôøi hai laàn trong Taân Öôùc.      Heâbôrô 8:1, “Ñieåm chính yeáu cuûa nhöõng ñieàu chuùng ta ñang noùi laø theá naày: Chuùng ta ñang coù moät Vò...

CHƯƠNG 20: SATAN- KẺ THÙ ĐÃ BỊ THẤT BẠI

  Chöông 20   SATAN : KEÛ THUØ ÑAÕ BÒ THAÁT BAÏI        Chuùa Gieâ-su ñaõ chinh phuïc Satan, khoâng phaûi laø cho chính Ngaøi, maø laø cho con ngöôøi. Söï chieán thaéng cuûa Ngaøi treân Satan laø moät coâng taùc thay theá. Vì moïi söï Ngaøi thöïc hieän trong söï...

CHƯƠNG 19: LỜI CÔNG BỐ CỦA CHÚA GIÊ-SU

Chöông 19   LÔØI COÂNG BOÁ CUÛA CHUÙA GIEÂ-SU      Khi chuùng ta nghieân cöùu ñôøi soáng moät ngöôøi ñöôïc cheùp trong boán saùch Phuùc AÂm, chuùng ta ñöôïc lieân tuïc nhaéc nhôû veà Ñöùc Chuùa Trôøi.     Ngaøi böôùc ñi, haønh ñoäng vaø noùi Ngaøi nhö Ngaøi vaø...

CHƯƠNG 18: NGƯỜI SIÊU NHIÊN

  Chöông 18   CON NGÖÔØI SIEÂU NHIEÂN        Caû theá giôùi töø tröôùc tôùi giôø ñeàu mong chôø moät ngöôøi sieâu nhieân. Ngöôøi sieâu nhieân ñaàu tieân ñeán nhö caùi reã ra töø ñaát khoâ. Khoâng ai nhaän bieát Ngaøi. Khoâng ai bieát ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi baøy...

CHƯƠNG 17: GIỮ VỮNG LỜI CÔNG BỐ

Chöông 17   GIÖÕ VÖÕNG LÔØI COÂNG BOÁ        Thaät quan troïng ñeå chuùng ta bieát raèng sau khi caàu nguyeän, chuùng ta khoâng laëp laïi lôøi caàu nguyeän nöõa. Nhieàu ngöôøi nghi ngôø lôøi Chuùa bôûi vieäc coâng nhaän söï nghi ngôø vaø voâ...

CHƯƠNG 16: KHẢI THỊ VỀ CHÚA GIÊ-SU CỦA PHAO-LÔ

Chöông 16   KHAÛI THÒ CUÛA ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI VEÀ CHUÙA GIEÂ-SU THEO PHAOLOÂ        Khoâng ai bieát Cha cho ñeán luùc chính Gieâ-su giôùi thieäu veà Cha. Khoâng ai bieát Gieâ-su cho ñeán luùc Cha giôùi thieäu veà Ngaøi. Khaûi thò Phaoloâ giôùi thieäu cho chuùng ta veà...
1 | 2 >>