Được Xưng Công Bình Bởi Đức Tin

2009-12-18 23:56

 

 Rô-ma 5:17  "Vì nếu bởi tội phạm của một người mà qua người đó sự chết thống trị thì cũng bởi một Người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật, sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào?" (Bản Dịch Mới)


 2Cô-rinh-tô 5:21   "Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời." (BDM)

  

 Phi-líp 3: 8-10   "Hơn thế nữa, tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa tôi, là điều tối trọng đại. Vì Ngài, tôi chịu lỗ tất cả, tôi coi những điều đó như rơm rác để được Chúa Cứu Thế và được ở trong Ngài. Được như thế không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên Kinh Luật, nhưng bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế, là sự công chính do Đức Chúa Trời ban cho nhờ đức tin và để biết Ngài, biết quyền năng phục sinh của Ngài, chia sẻ sự thương khó của Ngài, biết thông công với Ngài trong sự chết của Ngài." (BDM)

 

 Rô-ma 4:5   "Nhưng chỉ tin vào Đấng xưng công chính kẻ vô đạo thì đức tin của người ấy được kể là công chính. 4:6 Ngay vua Đa-vít cũng nói như vậy về phước hạnh của người mà Đức Chúa Trời kể là công chính không bởi việc làm." (BDM)

 

 Rô-ma 4:13   "Vả, ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Áp-ra-ham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin."

 

 Rô-ma 5:21   "Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta."

 

 Ê-sai 41:10   "Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi."

 

Rô-ma 4:3   "Vì Kinh Thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người."

 

 Thi Thiên 5:12   "Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, Lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên."

 

Thi Thiên 34:19   "Người công bình bị nhiều tai họa, Nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết."

 

 Ma-thi-ơ 6:33   "Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa."

 

Châm ngôn 10:2-3   "Của phi nghĩa chẳng được ích chi; Song sự công bình giải cứu khỏi chết.   Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công bình chịu đói khát; Nhưng Ngài xô đuổi sự ước ao của kẻ ác đi"


Châm ngôn 10:16   "Lao khổ của người công bình hướng về sự sống; Còn hoa lợi kẻ hung ác chiều về tội lỗi."

 

Châm ngôn 10:24   "Điều gì kẻ hung ác sợ sệt, ắt sẽ xảy đến cho nó; Nhưng kẻ công bình sẽ được như ý mình ước ao."

 

Châm ngôn 10:28   "Sự trông mong của người công bình giáp sự vui vẻ; Còn sự trông đợi của kẻ ác sẽ hư mất đi."

 

Châm ngôn 10:30   "Người công bình chẳng hề bị rúng động; Song kẻ ác không được ở trên đất."


Châm ngôn 12:28   "Sự sống ở nơi đường công bình; Trên lối nó không có sự chết."

 

 Châm ngôn 13: 21-22   "Tai họa đuổi theo kẻ có tội; Còn phước lành là phần thưởng của người công bình. Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình; Song của cải kẻ có tội dành cho người công bình."

 

Châm ngôn 13:25   "Người công bình ăn cho phỉ dạ mình; Còn bụng kẻ ác bị đói."

 

 Châm ngôn 11:21   "Quả thật kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị hình phạt; Song dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi."