Chương Trình Bồi Linh VRF lần 1

2009-11-02 08:50

 Chủ Đề : Ân Điển Lạ Lùng:


 2 Corin 4:15 Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. 

Ân điển của Đức Chúa Trời là chìa khóa để tuổi trẻ Cơ Đốc sống  cuộc đời tự do, đắc thắng và làm vinh hiển danh Ngài trên đất. 
Hơn 200 bạn trẻ thờ phượng Chúa trong sự vui mừngBan nhạc REVIVAL


  Mục Sư Hòa Anh-Rê Esai 
54:14 Ngươi sẽ được thiết lập trong sự công chính;.... 
HDTP :  Duy Trâm

Ms Nguyễn Thành Tâm  ..Quyền lựa chọn là của bạn....Ms Huỳnh Chính
Hê-bê-rơ 9:22 Theo Kinh Luật, hầu hết mọi vật đều được tẩy thanh bằng huyết, và không đổ huyết thì không có sự tha tội.


Thầy Lê văn TúRoma 
5:17 Vì nếu bởi tội phạm của một người mà qua người đó sự chết thống trị thì cũng bởi một Người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được ân điển  và tặng phẩm công chính cách dư dật, sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào?

HDTP: Thầy Huỳnh Văn Cư Út

Ms Nguyễn Bình Nam

Galati 
1:3 Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Chúa Giê-su Cơ Đốc ban ân sủng và bình an cho anh chị em.

HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN  VÀO NGÀY 9/1/2010 VỚI CHỦ ĐỀ: " MỌI SỰ ĐÃ ĐƯỢC TRỌN"


Ms Quách Tâm