Niềm Tin Của Chúng Tôi

 1. Chúng tôi tin vào Đức Chúa Trời ba ngôi: Đức Chúa Cha- Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.. Ngài là Đấng yêu thương, thánh khiết và công bình.

 2. Chúng Tôi tin Kinh Thánh là lời được hà hơi của Đức Chúa Trời dạy dỗ con người trong sự công bình và là sự hướng dẫn chúng ta một cách hoàn hảo mọi lãnh vực trong cuộc sống.

 3. Chúng tôi tin rằng tội lỗi đã làm cho tất cả chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời và chỉ thông qua Chúa Giê-xu là con đường duy nhất làm cho chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời.

 4. Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người, Ngài được hoài thai bởi Đức Thánh Linh và được sanh bởi nữ đồng trinh Mari. Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta, đã chết và Ngài cũng đã sống lại, hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Cha trong vai trò Thầy tế lễ thượng phẩm để cầu thay cho chúng ta.

 5. Chúng tôi tin rằng sự cứu rỗi là món quà của Đức Chúa Trời ban cho con người vô điều kiện. Nhờ ân điển bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu mà chúng ta nhận được sự xưng công nghĩa.

 6. Chúng tôi tin rằng lễ Báp-tem là một hành động bên ngoài nói lên niền tin bên trong về sự đồng chết và đồng sống lại với Chúa như một tạo vật mới trong sự công bình và thánh khiết.

 7. Chúng tôi tin Đức Thánh Linh là Thần yên ủi, Đấng ấn chứng trong đời sống chúng ta. Ngài dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật và dạy dỗ chúng ta mọi lãnh vực trong đời sống, ban cho chúng ta một đời sống kết quả với nhiều bông trái Thánh Linh.

 8. Chúng tôi tin rằng Lễ Tiệc Thánh là thánh lễ nhắc đến sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu vì cớ chúng ta.

 9. Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn biến đổi, chữa lành và khiến chúng ta trở nên thịnh vượng để chúng ta có đời sống hạnh phúc, hầu qua đó ảnh hưởng và giúp đỡ người khác.

 10. Chúng tôi tin rằng chúng ta được kêu gọi giảng phúc âm cho toàn thế giới.

 11. Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-xu sẽ sớm trở lại như lời Ngài đã hứa.

 12. Chúng tôi tin Ân Điển Của Đức Chúa Trời là chìa khóa của sự ”Phấn hưng”