CHƯƠNG 11: LỜI CẦU NGUYỆN BỞI ĐỨC TIN

Chöông 11

 

LÔØI CAÀU NGUYEÄN BÔÛI ÑÖÙC TIN

 

     Chuùng ta chieán thaéng ma quyû vaø beänh taät  baèng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Lôøi Chuùa laø göôm cuûa linh ñöôïc taùi taïo. Lôøi ñoù coù theå tieâu dieät beänh taät, chöõa laønh ngöôøi beänh. Ngöôøi maø böôùc ñi bôûi ñöùc tin khoâng ñoøi hoûi baèng côù caùc  giaùc quan.

     Baïn bieát raèng COÙ HAI LOAÏI ÑÖÙC TIN: ñöùc tin cuûa hieåu bieát giaùc quan ñoøi hoûi baèng côù vaät lyù ñeå thoaû caùc giaùc quan tröôùc khi ngöôøi ñoù thaáy mình ñöôïc laønh hay nhaän söï ñaùp lôøi caàu nguyeän. Moät loaïi ñöùc tin khaùc laø loaïi ñöùc tin tuyø thuoäc vaøo chæ lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ñoù tìm kieám lôøi höùa lieân quan nhu caàu cuûa mình vaø khieán noù thaønh cuûa mình.

     Caàu nguyeän ñaët cô sôû treân lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vöôït caùc giaùc quan, thì tieáp xuùc vôùi taùc giaû cuûa lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi.

     2Coârinhtoâ 10:3-7, “Vì chuùng toâi daàu soáng trong xaùc thòt (caùc giaùc quan) nhöng chaúng tranh chieán theo xaùc thòt. Bôûi nhöõng khí giôùi tranh chieán cuûa chuùng toâi chaúng phaûi thuoäc xaùc thòt ñaâu, beøn laø coù quyeàn naêng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ñaïp ñoå caùc ñoàn luyõ kieân coá”

 

 

 

Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi  Khaùc Vôùi Caùc Giaùc Quan

    

     Keû thuø quyeát lieät nhaát cuûa ñôøi soáng caàu nguyeän laø caùc giaùc quan. Vuõ khí chuùng ta duøng ñeå choáng laïi giaùc quan laø lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chính lôøi cuûa taâm linh ñöôïc taùi taïo.

     EÂpheâsoâ 6:17 daïy chuùng ta ñaïp ñoå caùc lyù luaän vaø moïi söï kieâu caêng baèng göôm lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta baøy toû cho theá giôùi bieát chuùng ta laø keû ñaéc thaéng trong Christ. Chuùng ta nhaän bieát uy quyeàn vaø söùc maïnh cuûa lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Chuùng ta haønh ñoäng treân lôøi Chuùa nhö haønh ñoäng treân lôøi cuûa Cha Ngaøi. Chuùa Gieâ-su duøng lôøi cuûa Cha Ngaøi ñeå chieán thaéng Satan, ñeå chöõa laønh ngöôøi beänh, ñeå khieán keû cheát soáng laïi, ñeå nuoâi voâ soá ngöôøi.

     Chuùng ta duøng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ñaùnh baïi Satan. Khi chuùng ta ñeán ngai Ñöùc Chuùa Trôøi, mieäng chuùng ta ñaày daãy lôøi Ngaøi. Sau ñoù chuùng ta ra theá gian, chuùng ta coâng boá coâng khai lôøi Ngaøi. Chuùng ta ñaïp ñoå moïi lyù luaän cuûa giaùc quan.

     Caùc giaùc quan coù baèng côù cuûa söï sôï haõi, ñau ñôùn, beänh taät, nhöõng ñieàu naøy choáng nghòch lôøi Chuùa. Baïn duøng lôøi Chuùa ñeå choáng laïi lyù luaän giaùc quan. Baïn khoâng bò dao ñoäng bôûi nhöõng ñieàu baïn thaáy nhö heát tieàn, thaân theå beänh taät, maát vieäc laøm. Baïn ñöøng nghó raèng cuoäc chieán baïn ñang choáng laïi laø nhöõng ñieàu baïn thaáy, nghe hay caûm nhaän. Baïn chieán ñaáu vôùi vua cuûa quyeàn löïc choán khoâng trung, cai trò caùc giaùc quan con ngöôøi khieán hoï sôï haõi ñuû thöù.

     Baïn laø ngöôøi ñaéc thaéng. Khi baïn gaëp thieáu thoán, baïn ñoïc Thi Thieân 23:1-3, “Ñöùc Gieâhoâva laø Ñaáng chaên giöõ toâi, toâi chaúng thieáu thoán gì, Ngaøi daãn toâi vaøo ñoàng coû xanh töôi, daãn toâi vaøo meù nöôùc bình tònh”

     Khoâng coù moät nhu caàu naøo maø Ngaøi khoâng chu caáp ñöôïc. Baïn haõy noùi laëp ñi laëp laïi, “Chuùa laø Ñaáng chaên giöõ toâi, Ñaáng cung caáp côm gaïo toâi, Ñaáng traû tieàn thueâ nhaø cöûa toâi, ...”

     Satan, vua chuùa cuûa theá gian naøy khieán ngöôøi ta ñoùi khoå, thieáu thoán, ñau yeáu, beänh taät, nhöng Chuùa Gieâ-su toâi daãn toâi vaøo ñoàng coû xanh töôi.

     EÂsai 41:10, “Ñöøng sôï vì Ta ôû cuøng ngöôi. Chôù kinh hoaøng vì Ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. Ta seõ theâm söùc cho ngöôi, giuùp ñôõ ngöôi. Ta seõ gìn giöõ ngöôi baèng tay phaûi coâng chính cuûa Ta”. Haõy ñoïc ñi ñoïc laïi, “Ñöøng sôï, vì Ngaøi ôû vôùi baïn, Ngaøi ôû vôùi baïn, Ñaáng chuùa teå caû vuõ truï ôû vôùi baïn, Ñöùc Thaùnh Linh, Ñaáng khieán Gieâ-su soáng laïi töø  keû cheát ñang ôû trong baïn.”

     Giaêng 15:5, “Ta laø caây nho, caùc ngöôi laø nhaùnh”. Baïn laø phaàn mang traùi cuûa Ñaáng Christ ngaøy nay.

     Ngaøi ñaõ reõ bieån Ñoû, khieán soâng Gioâ ñanh reõ ra bôûi lôøi quyeàn naêng cuûa Ngaøi. Ngaøi phaùn, “Heát thaûy uy quyeàn treân ñôøi döôùi ñaát ñaõ ban cho ta”  (Mathiô 28:18-19).

 

Uy Quyeàn Cuûa Danh Gieâ-su

    

     Giaêng 14:13-14, “Caùc ngöôi nhaân danh Ta maø caàu xin baát cöù ñieàu chi, Ta seõ laøm cho, ñeå Cha ñöôïc toân vinh nôi Con. Neáu caùc ngöôi nhaân danh Ta maø caàu xin ñieàu chi, Ta seõ laøm cho”.

     ÔÛ ñaây khoâng noùi ñeán söï caàu nguyeän; Chuùa Gieâ-su ñang noùi veà vieäc ban cho baïn moät quyeàn hôïp phaùp söû duïng Danh Ngaøi ñeå ñuoåi caùc quyû, chöõa laønh ngöôøi beänh, ñoái dieän moïi theá löïc toái taêm baát cöù nôi naøo. Ñoù laø moät ñieàu kyø dieäu.

     Giaêng 16: 23-24, “Ngaøy aáy, caùc ngöôi seõ khoâng hoûi Ta veà ñieàu gì nöõa. Quaû thaät, quaû thaät, Ta noùi cuøng caùc ngöôi, baát cöù ñieàu chi caùc ngöôi nhaân danh Ta caàu xin Cha, Ngaøi seõ ban cho caùc ngöôi. Cho ñeán baây giôø caùc ngöôi vaãn chöa nhaân danh Ta maø caàu xin ñieàu chi. Haõy caàu xin ñi, caùc ngöôi seõ nhaän ñöôïc, ñeå nieàm vui cuûa caùc ngöôi ñöôïc troïn veïn”

          Ñaây laø cô sôû cho söï caàu nguyeän. Khoâng coù quyeàn löïc AÂm phuû naøo ñöùng noåi tröôùc Danh Gieâ-su. Baïn coù quyeàn hôïp phaùp ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn coù cô sôû hôïp phaùp cho söï caàu nguyeän. Caàu nguyeän khoâng ñaët cô sôû treân loøng thöông haïi nhöng ñaët treân lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Ngaøi ñaõ phaùn raèng, “BAÁT CÖÙ ÑIEÀU GÌ caùc ngöôi caàu xin Cha trong DANH TA Ngaøi seõ ban ñieàu aáy cho”

     Ñaây laø quyeàn hôïp phaùp cuûa söï cöùu chuoäc. Nhieàu laàn Chuùa Gieâ-su phaùn, “TRONG DANH TA”. Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta quyeàn söû duïng Danh Gieâ-su ñeå choáng laïi caùc theá löïc toái taêm. Danh ñoù ñoàng hoùa vôùi chính Ngaøi. Danh ñoù coù cuøng quyeàn naêng nhö coù trong Ñaáng Christ  khi Ngaøi ôû treân ñaát.

          Maùc 16:17-20, “Nhöõng ngöôøi tin seõ ñöôïc nhöõng daáu laï naày keøm theo: hoï seõ nhaân danh Ta maø ñuoåi quyû, hoï seõ noùi nhöõng thöù tieáng môùi, hoï seõ duøng baøn tay maø baét raén, neáu hoï uoáng nhaèm thuoác ñoäc, hoï seõ khoâng bò haïi gì, vaø khi hoï ñaët tay treân ngöôøi bònh, thì ngöôøi bònh seõ ñöôïc chöõa laønh.” Sau khi noùi chuyeän vôùi caùc moân ñoà xong, Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñöôïc caát leân trôøi vaø ngöï beân phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi. Caùc moân ñoà ñi ra rao giaûng khaép nôi. Chuùa cuøng laøm vieäc vôùi hoï vaø xaùc chöùng lôøi hoï rao giaûng baèng nhöõng daáu laï keøm theo”.

     Khoâng coù moät taø linh hay taät beänh naøo ñöùng noåi tröôùc lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ra töø moâi mieäng seõ chöõa laønh, cöùu roãi ngöôøi khaùc. Chính lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong mieäng baïn khi baïn thöa chuyeän vôùi Cha khieán Ngaøi ñaùp lôøi caàu xin cuûa baïn.

     Danh Gieâ-su treân moâi mieäng baïn ñeå ñuoåi caùc quyû, beû gaõy quyeàn löïc Satan, giaûi phoùng ngöôøi ta khoûi bò ma quyû troùi buoäc. Danh ñoù ban cho baïn moät choã ñöùng tröôùc söï hieän dieän cuûa Cha. Ñöøng bao giôø queân ñieàu ñoù.

 

Söï Töï Do Trong Ñaáng Christ

    

     Trong Heâbôrô 4:14-16 Ngaøi môøi goïi chuùng ta haõy can ñaûm ñeán NGAI THI AÂN. Ngaøi môøi baïn thoâng coâng vôùi Ngaøi. Baïn khoâng coøn maëc caûm toäi loãi vì baïn ñaõ trôû neân chính söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Christ. Haõy ñeå ñieàu naøy trong taâm trí baïn. Haõy noùi laëp ñi laëp laïi, “Toâi laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Chuùa Cöùu Theá” (2Coârinhtoâ 5:21). Toâi coù quyeàn hôïp phaùp ñöùng trong söï hieän dieän cuûa Cha caùch töï do thoaûi maùi nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ coù. Baây giôø toâi duy trì lôøi coâng boá tröôùc theá gian raèng toâi laø nhöõng gì Ngaøi noùi toâi coù trong lôøi Ngaøi.

     “Hôõi con caùi yeâu daáu, baây giôø chuùng ta laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” (1Giaêng 5:1)

     “Vì vaäy, hieän nay khoâng coù söï ñònh toäi cho nhöõng ngöôøi ôû trong Christ.” (Roâma 8:1)

     Toâi coù töï do ñöùng tröôùc söï hieän dieän cuûa Cha ngay hieän taïi chôù khoâng phaûi sau khi cheát.

     Moâi mieäng cuûa baïn laø moâi mieäng ÑÖÙC TIN. Beänh ung thö, ñau ñaàu, say soùng khoâng theå choáng cöï lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong moâi mieäng ñöùc tin.

      Thi Thieân 107:20, “Ngaøi sai lôøi Ngaøi chöõa laønh hoï.”

     Lôøi ñoù laø Chuùa Gieâ-su. Lôøi ñoù ñaõ ban cho chuùng ta qua khaûi thò cuûa Taân Öôùc. Lôøi ñoù ôû trong loøng vaø trong mieäng baïn.

     Roâma 10:8-11, “Lôøi ôû gaàn ngöôi, ôû trong mieäng ngöôi vaø trong loøng ngöôi” ñoù laø LÔØI ÑÖÙC TIN maø chuùng toâi rao giaûng”.

     Baïn coù lôøi ñoù. Baïn laø ngöôøi ñaéc thaéng. Baïn naém laáy vò trí cuûa Chuùa Gieâ-su vaø haønh ñoäng vì côù Ngaøi. Taâm trí baïn phaûi ñoåi môùi ñeå phuø hôïp vôùi linh vaø lôøi.

 

Luaät Ñöùc Tin

    

     Maùc 11:23-24, “Thaät, Ta noùi cuøng caùc con, ai baûo ngoïn nuùi naøy: haõy caát leân vaø neùm xuoáng bieån maø loøng khoâng chuùt nghi ngôø, nhöng tin nhöõng gì mình noùi seõ xaûy ra thì seõ ñaït ñöôïc. Vì theá, Ta baûo caùc con, baát cöù ñieàu gì caùc con caàu nguyeän vaø naøi xin haõy tin mình ñaõ ñöôïc thì caùc con seõ ñöôïc nhö vaäy”.

     Ñoù laø luaät ñöùc tin. Ñöùc tin khoâng ñoøi hoûi baèng côù giaùc quan. Ñöùc tin muø vôùi taát caû ngoaïi tröø lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc tin vöôït treân caùc giaùc quan.

     2Coârinhtoâ 5:7, “Vì chuùng ta böôùc ñi bôûi ñöùc tin chöù chaúng bôûi maét thaáy (caùc giaùc quan).”

     Tín höõu laø keû tin chöù khoâng phaûi keû ngôø. Keû tin coù moät quyeàn hôïp phaùp söû duïng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, söû duïng Danh Gieâ-su. Ngöôøi ñoù coù moät quyeàn haïn hôïp phaùp nhö con trong gia ñình Cha ñeå naém laáy quyeàn lôïi cuûa mình.

     Ngöôøi ñöùc tin laø ngöôøi chieán thaéng. Ngöôøi ñoù lieân tuïc coâng boá tröôùc theá giôùi nhöõng gì mình coù trong Christ vaø söï xaùc thöïc cuûa lôøi Chuùa. Ngöôøi ñoù bieát  nguoàn phöôùc mình hoaøn toaøn nôi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     2Coârinhtoâ 2:14 laø söù ñieäp cuûa Cha cho chuùng ta  “Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng luoân daãn chuùng toâi trong söï ñaéc thaéng trong Chuùa Cöùu Theá”.

     Chuùng ta chia phaàn ñaéc thaéng cuûa Ngaøi treân ma quyû, vaø qua chuùng ta Ngaøi raûi ra tri thöùc veà chính Ngaøi nhö thöùc höông thôm giöõa theá gian.

     Giacô 5:14-16, “Lôøi khaån caàu tha thieát cuûa ngöôøi coâng chính coù nhieàu keát quaû höõu hieäu.”

     Chuùng ta ñaõ ñöôïc laøm coâng chính, vì vaäy chuùng ta laø ngöôøi coâng chính böôùc ñi bôûi ñöùc tin .

     Heâbôrô 10:38, “Ngöôøi coâng chính cuûa Ta seõ soáng bôûi ñöùc tin, vaø neáu coù ngöôøi naøo lui ñi, thì linh hoàn Ta seõ chaúng vui veà ngöôøi aáy chuùt naøo”. Nghóa laø ngöôøi ñoù lui ñi trong ñôøi soáng ñöùc tin ñeå soáng theo caùc giaùc quan.

     Baïn laø ngöôøi coâng chính, baïn ñang böôùc ñi theo nhö lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn ñang böôùc ñi trong lónh vöïc cuûa Lôøi. Lôøi ñoù trôû neân moät vôùi baïn vaø baïn trôû neân moät vôùi lôøi ñoù.

     Giaêng 15:7, “Neáu caùc ngöôi cöù ôû trong ta vaø nhöõng lôøi ta cöù ôû trong caùc ngöôi haõy caàu xin ñieàu mình muoán seõ ñöôïc ban cho caùc ngöôi. Cha ta ñöôïc toân vinh aáy laø caùc ngöôi ñöôïc keát quaû”

     Loaïi quaû (traùi) gì? Chính laø loaïi traùi maø Chuùa Gieâ-su ñaõ mang treân ñaát. Baïn ñöùng ôû vò trí Chuùa Gieâ-su. Baïn seõ haønh ñoäng nhö Ngaøi haønh ñoäng, noùi nhö Ngaøi noùi, laøm nhö Ngaøi laøm.

     Theá gian seõ nhaän thöùc raèng Ngaøi ôû trong baïn. Baïn laø ngöôøi nam ngöôøi nöõ cuûa Gieâ-su. Baïn khoâng caàn phaûi tranh chieán vaät loän ñeå ñöôïc coâng chính, baïn khoâng phaûi tranh chieán ñeå nhaän ñöùc tin. Baïn coù ñöùc tin roài! Baïn coù Lôøi vì ñöùc tin ñeán bôûi NGHE lôøi Chuùa (Roâma 10:17).

     Ngöôøi chöa ñöôïc cöùu coù theå tranh chieán ñeå coù ñöùc tin, nhöng baïn khoâng caàn. Moïi söï baïn phaûi laøm laø haønh ñoäng treân lôøi Ngaøi phaùn. ÑÖÙC TIN BAÏN CHÆ TAÊNG TRÖÔÛNG KHI BAÏN HAØNH ÑOÄNG THEO LÔØI ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI.

     Moãi khi baïn haønh ñoäng theo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, moät ñieàu gì ñoù ñi vaøo trong linh baïn, theâm söï tin chaéc cho baïn. Baïn ñöùng tröôùc ngöôøi beänh, ngöôøi ngheøo thieáu, ngöôøi bò quyû aùm, baïn khoâng heà sôï haõi vaø baïn haønh ñoäng theo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Ngaøi toân troïng baïn vaø Ngaøi hoå trôï lôøi Ngaøi. Ñöùc tin chæ caàn cho nhöõng vieäc baát naêng. Baïn daùm haønh ñoäng treân Lôøi cöù nhö ñieàu baát naêng ñoù thaønh ñieàu khaû naêng, thaønh moät thöïc teá.

     Gieâreâmi 1:12, “Ta canh chöøng lôøi ta ñeå thöïc hieän”

     Luca 1:37, “Bôûi vì khoâng vieäc chi Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng laøm ñöôïc”.

     Haõy haønh ñoäng can ñaûm theo lôøi Chuùa, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû chính Ngaøi cho taâm linh baïn.


CAÂU HOÛI

1.   Xin cho bieát khaûi thò cuûa Phaoloâ ñöôïc baøy toû nhö theá naøo khi Chuùa Gieâ-su thaêng thieân.

2.   Cho bieát taïi sao tri thöùc giaùc gian laø keû thuø cuûa ñöùc tin.

3.   Giaûi thích taïi sao lôøi caàu nguyeän khoâng döïa treân loøng thöông haïi.

4.   Cho bieát moái lieân heä giöõa taâm linh ñöôïc taùi taïo vaø Lôøi Chuùa.

5.   Cho bieát Gieâ 1:12 coù yù nghóa gì ñoái vôùi taïo vaät môùi.