CHƯƠNG 12: LUẬT SỰ SỐNG KHÁC VỚI LUẬT SỰ CHẾT

Chöông 12

 

LUAÄT SÖÏ SOÁNG KHAÙC VÔÙI LUAÄT SÖÏ CHEÁT

 

     Luaät phaùp Moâise ñöôïc goïi laø luaät söï cheát. Lyù do noù ñöôïc goïi laø luaät söï cheát aáy vì noù laø luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cai trò nhöõng ngöôøi cheát phaàn taâm linh.

     Roâma 8:2, “Vì luaät cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, Ñaáng ban söï soáng trong Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su, ñaõ giaûi thoaùt toâi khoûi luaät cuûa toäi loãi vaø söï cheát”.

     Phaoloâ noùi, “Toâi ñaõ ôû döôùi luaät cuûa toäi loãi vaø söï cheát”. Treân ñöôøng ñeán Ñamaùch, oâng chòu caét bì trong loøng, töùc laø ñöôïc taùi sanh. Noùi caùch khaùc, oâng tieáp nhaän SÖÏ SOÁNG ÑÔØI ÑÔØI - LOAÏI SÖÏ SOÁNG CUÛA ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI NGAY HIEÄN TAÏI NAØY, trôû neân con Ñöùc Chuùa Trôøi, böôùc vaøo Giao Öôùc Môùi maø Chuùa Gieâ-su ñaõ thieát laäp khi Ngaøi ñaõ laøm öùng nghieäm Giao Öôùc Cuõ.

     Giao Öôùc Môùi coù moät luaät môùi, moät chöùc teá leã môùi, moät cuûa leã môùi vaø moät ñôøi soáng môùi. Quan troïng laø chuùng ta hieåu raèng möôøi ñieàu raên khoâng cheùp cho Cô Ñoác Nhaân laø taân taïo vaät ñeå qua ñoù ñaït ñöôïc ñôøi soáng coâng chính, cuõng khoâng coù luaät naøo trong giao öôùc môùi cheùp cho nhöõng ngöôøi khoâng tin Ñaáng Christ.

     Chuùng ta haõy ñeå yù trôû laïi caâu Kinh Thaùnh Roâma 8:2, “Vì luaät cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, Ñaáng ban söï soáng trong Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su, ñaõ giaûi thoaùt toâi khoûi luaät cuûa toäi loãi vaø söï cheát”.

     Tình yeâu laø baûn chaát cuûa Cha, neân khi Phaoloâ nhaän söï soáng ñôøi ñôøi, luaät môùi cuûa tình yeâu böôùc vaøo taâm linh oâng vaø trôû thaønh moät phaàn baûn chaát cuûa oâng.

     Baây giôø chuùng ta seõ ñoïc Roâma 8:2 nhö sau: Vì luaät yeâu thöông cuûa taâm linh ñöôïc taùi taïo laø söï soáng maø Chuùa Gieâ-su, Gieâ-su ñaõ ñem ñeán chuùng ta. Vaø söï soáng môùi naøy giaûi phoùng chuùng ta khoûi luaät cuûa toäi loãi vaø söï cheát vì Möôøi Ñieàu Raên khoâng theå chi phoái hoaëc cai trò taân taïo vaät.     Khi chuùng ta ñöôïc taùi sanh, Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân Cha chuùng ta. Chuùng ta böôùc vaøo moät giao öôùc môùi döôùi söï ñieàu khieån khaùc.

 

Luaät Cuûa Giao Öôùc  Môùi

    

     Giaêng 13:34-35, “Ta ban cho caùc con moät ñieàu raên môùi, ñoù laø caùc con phaûi yeâu thöông nhau, nhö Ta ñaõ yeâu thöông caùc con theå naøo, caùc con cuõng haõy yeâu thöông nhau theå aáy. Neáu caùc con yeâu thöông nhau, thì bôûi ñoù thieân haï seõ nhaän bieát caùc con laø moân ñoà Ta”.

     Chöõ “yeâu thöông” ôû ñaây tieáng Hylaïp laø “AGAPE” moät töø môùi maø Chuùa Gieâ-su duøng ñeán. Giao öôùc môùi ñöôïc hình thaønh trong söï soáng laïi cuûa Chuùa Gieâ-su. Ngaøi ñaõ laøm öùng nghieäm giao öôùc cuõ goàm caùc luaät phaùp, nghi leã, chöùc teá leã vaø Ngaøi ñaõ baøy toû giao öôùc  cuõ. Ñoù laø luùc Ngaøi noùi treân caây thaäp töï giaù, “XONG ROÀI”. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán Ngaøi soáng laïi töø keû cheát, Ngaøi laø ÑAÀU cuûa taân taïo vaät (söï saùng taïo môùi). Chính Ngaøi laø thaày teá leã thöôïng phaåm vaø chuùng ta laø chöùc teá leã thaùnh vaø chöùc teá leã nhaø vua.

     Nhöõng nguyeân taéc cho ñôøi soáng moãi ngaøy cuûa chuùng ta ñöôïc tìm thaáy trong lôøi daïy cuûa Chuùa Gieâ-su vaø caùc thô tín Taân öôùc.

     Giaêng 15:9-10 “Nhö Cha ñaõ yeâu thöông Ta theå naøo, Ta cuõng yeâu thöông caùc ngöôi theå aáy. Haõy cöù ôû trong tình yeâu cuûa Ta. Neáu caùc ngöôi vaâng giöõ caùc ñieàu raên Ta, thì caùc ngöôi seõ ôû trong tình yeâu Ta; cuõng nhö Ta vaâng giöõ nhöõng ñieàu raên cuûa Cha Ta, vaø ñöôïc ôû maõi trong tình yeâu Ngaøi”.

     Luaät môùi cuûa tình yeâu ñöôïc giaûi nghóa theo moät caùch ñaëc bieät trong 1Coârinhtoâ 13 noù laø moät khaûi thò cuûa aân suûng Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù laø moät khaûi thò cho con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Baïn phaûi  böôùc ñi, khoâng nhö daân Ysôraeân ôû trong lónh vöïc caùc giaùc quan, nhöng nhö moät taân taïo vaät böôùc ñi trong taâm linh.

     Galati 5:16, “Nhöng toâi noùi, haõy böôùc ñi bôûi linh  (taâm linh ñöôïc taùi taïo cuûa chuùng ta) thì anh em seõ khoâng laøm troïn caùc öôùc muoán cuûa caùc giaùc quan.”

     Taâm linh ñöôïc taùi taïo ñieàu khieån caùc giaùc quan vaø chi phoái moãi caù nhaân. Tình yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi ñoå vaøo loøng chuùng ta bôûi Ñöùc Thaùnh Linh (Roâma 5:5).

     Chuùng ta ñaõ trôû neân keû döï phaàn BAÛN CHAÁT ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI (2Phierô 1:4). Baûn chaát sieâu nhieân ñoù laø tình yeâu.

     1Giaêng 4:8, “Ai khoâng yeâu thì khoâng bieát Ñöùc Chuùa Trôøi, vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø tình yeâu”. Chuùng ta ñaõ nhaän baûn chaát yeâu thöông naøy vaøo taâm linh chuùng ta. Baây giôø baûn chaát yeâu thöông naøy chi phoái chuùng ta.

     Giao öôùc cuõ laø giao öôùc cuûa söï cheát; Giao öôùc môùi laø giao öôùc cuûa söï soáng. Giao öôùc cuõ truyeàn leänh cho con ngöôøi phaûi yeâu Chuùa, nhöng con ngöôøi khoâng yeâu noåi. Ñieài duy nhaát daân Ysôraeân baøy toû ñoái vôùi Chuùa laø kinh khieáp vaø sôï haõi. Chuùng ta laø taân taïo vaät baøy toû tình yeâu thaät söï vôùi Ngaøi. Chuùng ta daïn dó haùt, “Con yeâu meán Ngaøi, con yeâu meán Ngaøi”. Vaâng chuùng ta yeâu meán Ngaøi. Taâm linh chuùng ta ñaày daãy chính Ngaøi vaø baûn chaát yeâu thöông cuûa Ngaøi.

 

Tin Trong Tình Yeâu

  

     1Giaêng 4:16, “Chuùng ta ñaõ bieát vaø ñaõ tin tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi laø tình yeâu; ai ôû trong tình yeâu laø ôû trong Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong ngöôøi aáy”.

     Ñôøi soáng chuùng ta seõ ñöôïc chi phoái bôûi Chuùa Gieâ-su. Satan ñaõ chi phoái con ngöôøi vì hoï ñaõ choïn böôùc ñi trong ganh gheùt vaø ích kyû. Nhöng chuùng ta hieän giôø  moät uy quyeàn môùi kieåm soaùt chuùng ta vaø ñôøi soáng cuûa chuùng ta moãi ngaøy laø soáng trong yeâu thöông.

     EÂpheâsoââ 5:1-12, “Vaäy anh em haõy neân keû baét chöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi nhö con caùi yeâu daáu. Haõy böôùc ñi trong yeâu thöông ......”

     Neáu toâi laø keû baét chöôùc Chuùa thì toâi yeâu thöông ñeán noãi toâi ban cho. Nhö Ngaøi böôùc ñi trong tình yeâu, thì toâi cuõng böôùc ñi trong tình yeâu nhö Chuùa Gieâ-su .

     Trong Giaêng 14:9 Chuùa Gieâ-su phaùn, “Ai ñaõ thaáy ta thì thaáy Cha Ta.”

     Khi chuùng ta thaáy Gieâ-su soáng treân ñaát, chuùng ta thaáy tình yeâu baøy toû. Tình yeâu Ngaøi chöõa laønh keû beänh, nuoâi haøng ngaøn ngöôøi aên. Chíng tình yeâu Ngaøi laøm vieäc ñoù; chính Cha baøy toû chính Ngaøi qua Chuùa Gieâ-su. Tình yeâu laø luaät toái haäu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Roâma 13:10, “Söï yeâu thöông chaúng heà laøm haïi keû laân caän, vaäy söï yeâu thöông laøm troïn luaät phaùp”.

     Chuùa Gieâ-su laø tình yeâu ñöôïc öùng nghieäm giao öôùc cuõ. Tình yeâu thieát laäp moät ñieàu raên khaùc cuûa tình yeâu. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng truyeàn cho ngöôøi ôû trong Ñaáng Christ phaûi yeâu Ngaøi. Neáu ngöôøi ñoù böôùc ñi trong moái töông giao vôùi Ngaøi thì khoâng caùch naøo khaùc ngoaïi tröø chæ bieát yeâu meán Ngaøi. Ngöôøi ñoù trôû thaønh ngöôøi yeâu thöông thaät söï.

     Ñaây laø moät giaûi phaùp cho moïi nan ñeà con ngöôøi. Neáu tình yeâu cai trò, theá giôùi naøy seõ khoâng coù chieán tranh, voâ luaân vaø nguïc tuø. Vaäy thì muïc ñích cuûa chuùng ta laø ñem theá giôùi naøy ñeán söï nhaän bieát Gieâ-su Christ.

     1Coârinhtoâ 12:24-26, “Coøn nhöõng boä phaän naøo ñaõ ñeïp saün roài, thì khoâng caàn trang ñieåm nöõa. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ kheùo saép ñaët caùc boä phaän trong thaân, ñeå boä phaän naøo yeáu keùm, thì laïi ñöôïc toân troïng nhieàu, keûo trong thaân coù söï chia reõ, maø taát caû caùc boä phaän phaûi ñeàu lo töôûng cho nhau. Neáu moät boä phaän naøo ñau, thì taát caû caùc boä phaän ñeàu cuøng ñau; neáu coù boä phaän naøo ñöôïc toân troïng, thì taát caû caùc boä phaän ñeàu cuøng vui möøng”

    Ñoù Laø Luaät Yeâu Thöông!

    1Coârinhtoâ 10:24, “Ñöøng ai tìm lôïi ích rieâng cho mình, nhöng haõy tìm lôïi ích cho ngöôøi khaùc nöõa”.

    Vaø trong caâu 32, “Ñöøng xuùc phaïm ngöôøi Do Thaùi hay ngöôøi Hy Laïp hay hoäi thaùnh Ñöùc Chuùa Trôøi”.   

 

Keû Baét Chöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi

    

     1Coârinhtoâ 13 daïy chuùng ta raèng tình yeâu khoâng kieám tö lôïi. Tình yeâu bao dung moïi söï. Treân heát, tình yeâu chaúng heà phai.

     Tri thöùc seõ phai ñi. Neáu caùc em beù ñöôïc nuoâi döôõng trong loaïi tình yeâu cuûa Gieâ-su thì chuùng seõ khoâng phaïm toäi. Haän thuø vaø ích kyû seõ sanh ra toäi phaïm, coøn tình yeâu saûn sinh moät daân söï hieàn hoaø. EÂpheâsoâ 1:4, “Do loøng yeâu thöông cuûa Ngaøi, Ngaøi ñaõ choïn chuùng ta trong Ñaáng Cöùu-theá, tröôùc khi döïng neân vuõ truï, ñeå chuùng ta ñöôïc thaùnh hoaù vaø troïn veïn tröôùc maët Ngaøi”.

     Keû tin laø moät taïo vaät coù tình yeâu. Nhìn laïi tröôùc khi laäp neân trôøi ñaát, tình yeâu noùi, “Ta seõ coù moät gia ñình.” Roài thì tình yeâu noùi, “Baát cöù ai böôùc vaøo gia ñình seõ thaønh moät loaïi ngöôøi môùi, laø moät loaïi taïo vaät coù tình yeâu.”

     Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng vui vôùi taïo vaät ban ñaàu cuûa Ngaøi (Añam) vaäy Ngaøi hình thaønh moät taân taïo vaät trong chính Con Ngaøi.

     Söï thaát baïi cuûa Cô Ñoác Giaùo khoâng phaûi thaát baïi cuûa baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi trong con ngöôøi maø laø vì con ngöôøi ñaõ thay theá toå chöùc vaøo söï saùng taoï môùi. Nhöõng ngöôøi coù taâm trí theá gian naém quyeàn haàu heát trong Hoäi Thaùnh.

     2Coârinhtoâ 2:17, “Vì chuùng toâi khoâng baùn reû Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi nhö nhieàu ngöôøi khaùc, nhöng vôùi loøng thaønh thaät, ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñi; tröôùc söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi truyeàn giaûng Lôøi Ngaøi trong Chuùa Cöùu Theá”

     Baây giôø chuùng ta hieåu roõ raøng Möôøi Ñieàu Raên khoâng aùp duïng cho taân taïo vaät trong söï coâng chính, laø Giao öôùc môùi khoâng ban cho ngöôøi theá gian.

 

 

 

 

Luaät AÙnh Saùng Vaø Boùng Toái

    

     1Giaêng 2:9-10, “Ai noùi raèng mình ôû trong aùnh saùng maø coøn gheùt anh chò em mình, thì ngöôøi aáy vaãn coøn ôû trong toái taêm. Ai yeâu thöông anh chò em mình, thì ñang ôû trong aùnh saùng, vaø trong ngöôøi aáy khoâng coù ñieàu gì gaây côù vaáp ngaõ”. Khoâng coøn moät söï ganh gheùt naøo trong taân taïo vaät. Chuùng ta sanh ra trong tình yeâu böôùc ñi trong tình yeâu, noùi ngoân ngöõ tình yeâu; chuùng ta mang gaùnh naëng keû yeáu ñuoái:

     Caâu 11, “Nhöng ai gheùt anh chò em mình thì vaãn coøn ôû trong toái taêm, ngöôøi aáy böôùc ñi trong toái taêm, vaø khoâng bieát mình ñi ñaâu, bôûi vì toái taêm ñaõ laøm muø maét ngöôøi aáy”.

    Ngay luùc chuùng ta böôùc ra khoûi tình yeâu, chuùng ta böôùc vaøo toái taêm. Taát caû nhöõng ai böôùc ra khoûi “moái thoâng coâng” laø ra khoûi tình yeâu. Haàu heát moïi ñieàu aùc con ngöôøi laøm laø do loøng ích kyû. Satan cai trò qua loøng ích kyû.

     1Giaêng 3:14-16, “Chuùng ta bieát raèng chuùng ta ñaõ vöôït khoûi söï cheát maø böôùc vaøo söï soáng, vì chuùng ta yeâu thöông anh chò em mình. Ai khoâng yeâu thöông thì vaãn coøn ôû trong söï cheát. Ai gheùt anh chò em mình laø keû saùt nhaân. Vaø anh chò em bieát raèng khoâng keû saùt nhaân naøo coù söï soáng ñôøi ñôøi ôû trong noù caû”.

    Ñaây laø giaûi phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho nan ñeà con ngöôøi.

     1Giaêng 3:16, “Bôûi ñieàu naày chuùng ta bieát ñöôïc theá naøo laø yeâu: vì yeâu chuùng ta maø Ngaøi ñaõ hy sinh maïng soáng Ngaøi vì chuùng ta; neân chuùng ta cuõng haõy hy sinh maïng soáng mình vì anh chò em mình vaäy”.

 

Soáng Trong Luaät Môùi

    

     Ngaøi ñaõ phoù maïng soáng Ngaøi vì chuùng ta, chuùng ta phaûi soáng vì anh em. Ngaøi ñaõ ñoå ra söï soáng, chuùng ta cuõng ñoå ra söï soáng mình trong tình yeâu.

     1Giaêng 3:21, “Anh chò em yeâu daáu, neáu loøng cuûa chuùng ta khoâng caùo traùch chuùng ta, thì chuùng ta ñöôïc vöõng taâm tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi”.

     Chuùng ta thay theá Chuùa Gieâ-su vaø ñaùp öùng nhu caàu ngöôøi khaùc. Ñieàu raên ôû ñaây khoâng phaûi laø Möôøi Ñieàu Raên cuûa Cöïu Öôùc, nhöng laø ñieàu raên môùi veà vieäc yeâu thöông laãn nhau vaø mang gaùnh naëng cho nhau.

     Galati 6:2, “Haõy phuï mang gaùnh naëng cho nhau, vì nhö vaäy anh chò em môùi laøm troïn luaät phaùp cuûa Ñaáng Cöùu-theá ñöôïc”.

     Moät soá ngöôøi coù gaùnh naëng khoâng theå töï hoï mang noãi. Ñöùc Chuùa Trôøi giuùp ñôõ chuùng ta ñeå saün saøng mang gaùnh cuøng hoï.

     Baïn coù muoán trôû thaønh ngöôøi chinh phuïc linh hoàn khoâng? Baïn coù muoán trôû thaønh moät muïc sö ñaày quyeàn naêng khoâng? Baïn coù muoán trôû neân moät giaùo sö Kinh Thaùnh khoâng? Baïn coù muoán trôû thaønh moät laõnh ñaïo taøi naêng khoâng?

     Haõy ñeå TÌNH YEÂU CAI TRÒ CUOÄC ÑÔØI BAÏN. Baïn khoâng theå thaønh coâng thaät söï tröø khi baïn soáng yeâu thöông. Baïn seõ khoâng bao giôø thaønh nguoàn phöôùc cho theá giôùi tröø khi baïn ñeå tình yeâu cai trò loøng baïn .

     1Giaêng 4:7-9, “Anh chò em yeâu daáu, chuùng ta haõy yeâu thöông nhau, vì tình yeâu ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi; ai yeâu thì ñöôïc sinh ra bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bieát Ñöùc Chuùa Trôøi. Ai khoâng yeâu thì khoâng bieát Ñöùc Chuùa Trôøi, vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø tình yeâu. Tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû ra cho chuùng ta qua ñieàu naày: Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai Con Moät Ngaøi ñeán theá gian, ñeå chuùng ta nhôø Con aáy maø ñöôïc soáng”.

CAÂU HOÛI

1.   Neâu Kinh Thaùnh cho bieát luaät söï soáng giaûi cöùu con ngöôøi khoûi luaät söï cheát nhö theá naøo?

2.   Luaät cuûa giao öôùc môùi cai trò ñôøi soáng con ngöôøi nhö theá naøo?

3.   Cho bieát taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng truyeàn baûo nhöõng keû tin trong Chuùa Gieâ-su phaûi yeâu meán Ngaøi?

4.   Giaûi phaùp cho nan ñeà con ngöôøi laø gì?

5.   Ñieàu gì khieán chuùng ta can ñaûm ñoái vôùi Chuùa?