CHƯƠNG 13: KHẢ NĂNG CHƯA DÙNG TỚI

 

Chöông 13

 

NHÖÕNG KHAÛ NAÊNG CHÖA DUØNG TÔÙI

 

     Ngaøy nay Hoäi Thaùnh hieåu bieát raát ít COÂNG VIEÄC HOAØN TAÁT cuûa Ñaáng Christ trong söï cöùu chuoäc, gioáng nhö nhöõng NGUOÀN TAØI NGUYEÂN chöa khaùm phaù.

     Chuùng ta chöa thaät söï nhaän bieát vieäc trôû neân KEÛ DÖÏ PHAÀN BAÛN CHAÁT ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI coù yù nghóa gì.

 

Nguoàn Khaû Naêng Cuûa Chuùng Ta

    

     2Phierô 1:3-4, “Bôûi thaàn quyeàn cuûa Ngaøi, Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta moïi nhu caàu cuûa cuoäc soáng, ñaëc bieät laø ñôøi soáng tin kính ñaïo ñöùc, nhôø hieåu bieát Ñaáng ñaõ laáy vinh hieån vaø loøng toát mình maø keâu goïi chuùng ta. Bôûi nhöõng ñieàu aáy, Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta nhöõng lôøi höùa quyù baùu vaø lôùn lao, ñeå nhôø ñoù anh chò em coù theå traùnh khoûi nhöõng duïc voïng baïi hoaïi trong theá gian, maø trôû thaønh nhöõng ngöôøi döï phaàn baûn taùnh thieân thöôïng”.

     Baây giôø haõy ñeå yù caån thaän, Ngaøi ÑAÕ BAN CHO chuùng ta moïi söï quan heä ñeán söï soáng vaø söï tin kính haàu cho chuùng ta trôû neân KEÛ DÖÏ PHAÀN CHÍNH BAÛN CHAÁT CUÛA NGAØI. Baûn chaát ñoù ñöôïc goïi laø söï soáng ñôøi ñôøi.

     Giaêng 10:10, “Ta ñeán haàu cho chieân coù SÖÏ SOÁNG  (ZOE) vaø ñöôïc soáng sung maõn”. Söï soáng ñoù laø thöïc theå vaø baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Chuùng ta ñaõ nhaän baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu chuùng ta bieát söû duïng vaø phaùt trieån baûn chaát ñoù trong ñôøi soáng chuùng ta thì ñoù laø moät nguoàn söï soáng voâ haïn tuoân ñoå qua chuùng ta.

     KHAÛ NAÊNG SAÙNG TAÏO baøy toû trong söï  saùng taïo ÑAÕ BAN CHO chuùng ta. QUYEÀN NAÊNG LAØM PHEÙP LAÏ baøy toû trong Gieâ-su cuõng ñaõ ban cho chuùng ta. Nhö vaäy chuùng ta coù caû KHAÛ NAÊNG SAÙNG TAÏO VAØ QUYEÀN NAÊNG LAØM PHEÙP LAÏ beân trong chuùng ta. Neáu chuùng ta ñeå baûn chaát Ngaøi, loaïi söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, phaùt trieån beân trong chuùng ta thì chuùng ta seõ coù khaû naêng saùng taïo, coù quyeàn naêng laøm pheùp laï.

     Chuùng ta bieát raèng Heâbôrô 11:3 noùi theá giôùi ñöôïc taïo döïng bôûi ñöùc tin. “Nhôø ñöùc tin chuùng ta bieát vuõ truï ñaõ ñöôïc döïng neân bôûi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chuùng ta bieát raèng nhöõng gì thaáy ñöôïc ñeán töø nhöõng gì khoâng thaáy ñöôïc”.

     Khaû naêng saùng taïo ñöôïc thaáy trong söï saùng taïo naøy ñöôïc chia phaàn cho chuùng ta trong taân taïo vaät. Caùc quoác gia ngoaïi bang khoâng coù ñieàu aáy.

     Ñoù laø lyù do caùc nöôùc khoâng tin Chuùa thöôøng khoâng coù nhöõng phaùt minh saùng taïo vì hoï khoâng nhaän baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi.

 

Khaû Naêng Saùng Taïo Beân Trong Taâm Linh

Ñöôïc Taùi Taïo

    

     Nhöõng khaû naêng lyù luaän cuûa con ngöôøi khoâng coù khaû naêng saùng taïo thaät söï.

     1Coârinhtoâ 3:9, “Vì chuùng toâi laø toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø baïn ñoàng lao vôùi nhau, coøn anh chò em laø ruoäng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø nhaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi”.

     Giaêng 15:25, “Ta laø caây nho, caùc ngöôi laø nhaùnh.”

     Nhaùnh laø phaàn mang traùi cuûa caây nho. Baây giôø chuùng ta laø ñaát Ñöùc Chuùa Trôøi caøy xôùi, vun tæa. Ñaát ñöôïc caøy xôùi naøy laø khaû naêng saùng taïo töï baøy toû trong caùc phaùt minh saùng cheá vaø ngheä thuaät. Chuùng ta laø baïn ñoàng coâng vôùi Ngaøi, chuùng ta ñang cuøng laøm vieäc vôùi Ngaøi. (2Coârinhtoâ 6:1).

     Baïn vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñang cuøng laøm vieäc. Baïn ñang ôû trong moät xöôûng cheá taïo. Baïn ñang phaùt trieån, khaùm phaù vaø saùng taïo nhieàu thöù. Baïn vaø Ñöùc Chuùa Trôøi cuøng laøm vieäc vôùi nhau, cuøng hôïp taùc vôùi nhau.

     Khoâng coù giôùi haïn naøo trong coâng vieäc baïn laøm “Vaäy neáu ai ôû trong Ñaáng Cöùu-theá, thì aáy laø ngöôøi ñöôïc döïng neân môùi. Moïi söï cuõ ñaõ qua ñi; naày, moïi söï ñeàu trôû neân môùi (2Coârinhtoâ 5:17).

     Nhöõng söï cuõ cuûa ngu doát, thieáu hieåu bieát, thieáu trí nhôù ñeàu qua ñi roài. Nhöõng söï môùi cuûa khoân ngoan, saùng taïo, trí thöùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ CHIA PHAÀN cho baïn. Döï phaàn vôùi Ngaøi khieán chuùng ta ñuû tö caùch söû duïng nhöõng khaû naêng cuûa Ngaøi.

     1Coârinhtoâ 1:30, “Nhôø Ngaøi anh chò em ñöôïc ôû trong Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su, Ñaáng töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán, Ñaáng ñaõ laøm cho chuùng ta trôû neân khoân ngoan, ñöôïc keå laø coâng chính, ñöôïc thaùnh hoaù, vaø ñöôïc cöùu chuoäc”.

     Ngaøi laøm cho chuùng ta coù khaû naêng söû duïng tri thöùc thu ñaït qua nhieàu nguoàn. Qua naêm giaùc quan con ngöôøi naém baét ñöôïc nhieàu kieán thöùc kyø dieäu nhöng kieán thöùc ñoù voâ nghóa neáu khoâng coù SÖÏ KHOÂN NGOAN Ñöùc Chuùa Trôøi chæ daãn caùch söû duïng. Vì vaäy Ñaáng Christ ôû trong chuùng ta trôû neân söï khoân ngoan ñeå söû duïng kieán thöùc ñoù.

     Philíp 2:13, “Vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñang haønh ñoäng trong anh chò em, neân anh chò em coù theå vöøa muoán vöøa laøm theo yù toát cuûa Ngaøi”.

     Ñöùc Chuùa Trôøi ñang haønh ñoäng gì trong chuùng ta? Ngaøi ñang suy nghó trong chuùng ta, soi saùng taâm linh chuùng ta, soi saùng taâm trí chuùng ta, ñoåi môùi taâm trí chuùng ta ñeå nhaïy beùn vôùi söï hieän dieän lieân tuïc cuûa Ngaøi.

     Taát caû chuùng ta ñeàu bieát raèng nhöõng caûm höùng cuûa thô vaên khoâng phaûi laø saûn phaåm cuûa lyù trí nhöng laø saûn phaåm cuûa taâm linh.

     Taâm linh baây giôø baét ñaàu baøy toû cho chuùng ta nhöõng BÍ QUYEÁT - chính laø linh ñöôïc taùi taïo laø meï ñeû cuûa moïi phaùt minh. Vaø baïn coù khaû naêng ñoù beân trong baïn.

     Moïi ngöôøi ñaõ nhaän BAÛN CHAÁT vaø söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoù coù KHAÛ NAÊNG TIEÀM AÅN SIEÂU NHIEÂN.

 

Söï Hieåu Bieát Chính Xaùc

 

     Coâloâse 1:9-10, “Vì theá, neân töø ngaøy chuùng toâi nghe nhö vaäy, chuùng toâi khoâng ngöøng caàu nguyeän cho anh chò em, xin Ñöùc Chuùa Trôøi cho anh chò em ñöôïc bieát ñaày ñuû yù muoán Ngaøi vôùi taát caû söï khoân ngoan vaø thoâng hieåu thuoäc linh, ñeå anh chò em coù theå soáng xöùng ñaùng cho Chuùa, laøm ñeïp loøng Ngaøi trong moïi söï, coù keát quaû trong moïi vieäc toát anh chò em laøm, vaø taêng tröôûng trong söï hieåu bieát Ñöùc Chuùa Trôøi”.

     Chuùng ta coøn nhöõng cô sôû (nguyeân côù) ñeå nhaän taâm trí sieâu nhieân, ngöôøi sieâu nhieân. Chuùng ta coù söï hieåu bieát troïn veïn.

     Chöõ Hy Laïp, “EPIG NOSIS” nghóa khaùc hôn laø “hieåu bieát”. Noù coù nghóa laø söï hieåu bieát ñaày ñuû, chính xaùc vaø hoaøn haûo. Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta söï khoân ngoan thuoäc linh, ngoõ haàu chuùng ta coù theå bieát caùch söû duïng nhöõng yeáu toá quanh mình laøm ích lôïi cho moïi ngöôøi.

     Ñaày laø MOÄT LÓNH VÖÏC MÔÙI ñoái vôùi moät soá ngöôøi theo Chuùa. Thaät ra chuùng ta laø ngöôøi sieâu nhieân.

     Ñeå yù: Coâloâse 1:12, “Vaø caûm taï Ñöùc Chuùa Cha, Ñaáng ñaõ cho anh chò em ñuû ñieàu kieän höôûng phaàn cô nghieäp vôùi caùc thaùnh ñoà trong aùnh saùng”.

     Chöõ “söï saùng” ôû ñaây nghóa laø “moät loaïi khaû naêng môùi”. Loaïi khoân ngoan coù theå naém baét nhieàu ñieàu maø taâm trí bình thöôøng khoâng hieåu tôùi.

     Baïn nhôù trong 1Giaêng 1:5, “Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï saùng, trong ngaøi khoâng coù moät chuùt toái taêm naøo”. Chuùa Gieâ-su phaùn trong Giaêng 8:12, “Ta laø aùnh saùng cuûa theá gian. Ngöôøi naøo theo Ta seõ khoâng ñi trong toái taêm, nhöng coù aùnh saùng cuûa söï soáng

     Söï soáng ñoù laø ZOE, chính baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi! Söï toái taêm ñoù laø moät ñieàu thuoäc linh phaùt trieån trong toái taêm ngu doát.

     Vì Chuùa Gieâ-su laø söï saùng, chuùng ta coù Ngaøi trong chuùng ta, chuùng ta coù aùnh saùng cuûa söï soáng. Noùi caùch khaùc, chuùng ta coù khaû naêng Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ñoái dieän moïi nan ñeà cuûa nhaân loaïi vaø ñoái dieän hoaøn caûnh xung quanh chuùng ta.

     Chính Gieâ-su trong chuùng ta ñang daãn daét vaø giaùm saùt chuùng ta.

 

Söû Duïng Khaû Naêng Sieâu Nhieân

    

     Raát ít ngöôøi trong chuùng ta nhaän bieát raèng chuùng ta coù trong mình KHAÛ NAÊNG SIEÂU NHIEÂN. Baïn hoûi, “Laøm sao söû duïng khaû naêng ñoù?”

     Caâu traû lôøi trong Coâloâse 1:12 Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta khaû naêng vui höôûng phaàn cô nghieäp cuûa chuùng ta trong caùc thaùnh ñoà böôùc ñi trong lónh vöïc söï saùng.

     Baây giôø toâi haønh ñoäng treân lôøi Ngaøi. Bôûi aân suûng toâi ñeå Ngaøi daãn toâi vaøo SÖÏ ÑAÀY TROÏN CUÛA CÔ NGHIEÄP TOÂI.

     Coâloâse 1:13, “Ngaøi ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi quyeàn löïc cuûa toái taêm, maø ñem chuùng ta vaøo trong vöông quoác cuûa Con yeâu daáu Ngaøi”.

     Ñöùc Chuùa Trôøi hieän ñang haønh ñoäng trong chuùng ta, suy nghó  qua taâm trí chuùng ta, vaän haønh qua taâm linh ñöôïc taùi taïo qua chuùng ta. Ngaøi thaät söï ñieàu khieån chuùng ta. Haõy ñeå Ngaøi cai trò!

     1Phierô 2:9, “Nhöng anh chò em laø noøi gioáng ñöôïc tuyeån choïn, laø doøng teá leã hoaøng gia, laø daân toäc thaùnh, laø daân thuoäc rieâng veà Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå anh chò em rao truyeàn nhöõng vieäc laï luøng cuûa Ngaøi, laø Ñaáng ñaõ goïi anh chò em ra khoûi toái taêm, ñeå vaøo aùnh saùng dieäu kyø cuûa Ngaøi”.

     Chuùng ta laø daân söï ñöôïc choïn. Chuùng ta laø chöùc teá leã nhaø vua. Chuùng ta laø daân söï ñöôïc bieät rieâng ra. Chuùng ta laø moät Vöông Quoác thaùnh.

     Taïi sao? Haàu cho chuùng ta baøy toû cuûa baùu kín giaáu cuûa aân suûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang haønh ñoäng trong chuùng ta. Ngaøi ñang soi saùng,  daãn daét chuùng ta vaøo moïi leõ thaät vaø thöïc teá.

     Coâloâse 2:3, “Trong Ngaøi taát caû caùc kho taøng cuûa khoân ngoan vaø tri thöùc ñaõ ñöôïc choân giaáu”. Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta aùnh saùng vaø khaû naêng ñeå bieát nhöõng cuûa baùu naøy laø gì. Ñeå yù ôû ñaây noùi veà, “Kho taøng cuûa söï khoân ngoan vaø tri thöùc.”

     Ñoù laø tri thöùc veà nhöõng gì Ngaøi ñaõ laøm; tri thöùc veà nhöõng gì Ngaøi hieän laøm cho chuùng ta; tri thöùc veà chuùng ta laø gì; tri thöùc veà nhöõng gì chuùng ta coù theå thöïc hieän theo khaû naêng Ngaøi.

     Vaäy thì coù söï khoân ngoan ñeå söû duïng moïi loaïi tri thöùc. Soáng moät cuoäc ñôøi yeáu ñuoái, bình thöôøng laø toäi. Thaät laø thieáu khoân ngoan neáu chuùng ta cöù leä thuoäc vaøo tri thöùc con ngöôøi ñang khi ñoù chuùng ta coù “khaû naêng Ñöùc Chuùa Trôøi beân trong chuùng ta.” (Coâloâse 1:27) Ñaáng Christ baøy toû cho chuùng ta khaû naêng Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta coù ôû trong Ngaøi.

 

Nhaéc Laïi

  

     Giaêng 14:26, “Nhöng Ñaáng yeân uûi, töùc laø Thaùnh Linh, maø Cha ñaõ sai ñeán trong Danh ta, Ñaáng aáy seõ daïy doã caùc ngöôi moïi söï, nhaéc laïi cho caùc ngöôi nhôù moïi ñieàu ta ñaõ phaùn cuøng caùc ngöôi”.

     Giaêng 16:13, “Khi Thaàn Chaân Lyù ñeán, Ngaøi seõ daãn caùc ngöôi vaøo moïi chaân lyù. Vì Ngaøi seõ khoâng töï mình noùi ñieàu gì, nhöng seõ noùi nhöõng gì Ngaøi ñaõ nghe, vaø Ngaøi seõ thoâng baùo cho caùc ngöôi nhöõng vieäc seõ xaûy ñeán”. Ñieàu naøy khoâng chæ laø leõ thaät cuûa Ñaáng Christ, maø laø moät thöïc teá cuûa moïi vieäc xung quanh chuùng ta. Chính caùi theá giôùi vó ñaïi maø chuùng ta ñang soáng vaø laøm vieäc.

     EÂpheâsoâ 3:20, “Ñaáng coù theå laøm dö daät vöôït quaù moïi söï chuùng ta CAÀU XIN hay SUY TÖÔÛNG, theo nhö QUYEÀN NAÊNG HAØNH ÑOÄNG TRONG CHUÙNG TA.”

     Coù quyeàn naêng sieâu nhieân, moät söùc maïnh thuoäc linh beân trong chuùng ta. Chuùng ta haõy nghó veà Ñaáng ñang xaây döïng baûn chaát yeâu thöông vaø aân suûng cuûa Chuùa Gieâ-su trong chuùng ta. Ñaáng khieán chuùng ta soáng cuoäc ñôøi thuoäc linh keát quaû, Ñaáng soi saùng taâm linh vaø taâm trí chuùng ta ñeå bieát söï maàu nhieäm cuûa söï saùng taïo maø ñaõ taïo döïng vì lôïi ích cuûa chuùng ta.

 

Con Ngöôøi Beân Trong

    

     EÂpheâsoâ 3:16, “Toâi caàu xin Ngaøi cho anh chò em ñöôïc maïnh meõ con ngöôøi beà trong, bôûi quyeàn naêng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, theo söï phong phuù cuûa vinh hieån Ngaøi”.

     Ngöôøi beà trong naøy laø taâm linh chuùng ta, seõ ñöôïc maïnh meõ bôûi quyeàn naêng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Ñöùc Thaùnh Linh xaây döïng, laøm maïnh meõ linh chuùng ta qua lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi ñaõ saùng taïo chuùng ta, hieän giôø Ngaøi seõ xaây lôøi Chuùa trong chuùng ta. Ngaøi seõ xaây döïng lôøi LOGOS (Gieâ-su) trong taâm linh chuùng ta vaø seõ kieåm soaùt phaàn hoàn vaø theå xaùc chuùng ta.

     Giaêng 1:3-4, “Moïi vaät do Ngaøi taïo neân; chaúng vaät chi ñaõ ñöôïc taïo neân maø khoâng bôûi Ngaøi. Trong Ngaøi laø söï soáng, vaø söï soáng laø aùnh saùng cho nhaân loaïi”.

     Söï soáng beân trong Chuùa Gieâ-su laø söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; vaø söï soáng ñoù laø aùnh saùng, laø khaû naêng, laø khoân ngoan cuûa chuùng ta. Chính Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân giaùo sö cuûa chuùng ta, daãn daét chuùng ta ñi töø söùc maïnh ñeán söùc maïnh; töø thaønh coâng ñeán thaønh coâng, töø yeáu ñuoái ñeán maïnh meõ; töø thaát baïi ñeán ñaéc thaéng. Chính Ngaøi ñang ñieàu khieån, xaây döïng chính Ngaøi beân trong chuùng ta cho ñeán khi chuùng ta noùi nhö Phaoloâ, “Baây giôø toâi soáng, khoâng phaûi laø toâi soáng nöõa, nhöng Ñaáng Cöùu-theá soáng trong toâi. Hieän nay toâi coøn soáng trong xaùc thòt laø soáng trong ñöùc tin cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ yeâu toâi vaø phoù chính mình Ngaøi vì toâi (Galati 2:20).

     Chuùng ta ñoàng hoaù vôùi Ngaøi trong söï cheát, söï choân  vaø söï soáng laïi vaø söï toân vinh beân höõu Cha. Chuùng ta  bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi xuoáng theá gian trong thaân vò con Ngaøi  vaø ñoàng hoaù chính Ngaøi vôùi con ngöôøi.

     Giaêng 1:14, “Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt ngöï giöõa chuùng ta.”

     Baây giôø Ngaøi ñang ngöï giöõa chuùng ta. Ngaøi ñang ngöï trong chuùng ta. Ngaøi hieän thaân trong xaùc thòt. Vaø baây giôø Ngaøi hieän thaân trong taâm linh chuùng ta.

     Chuùng ta hoïc bieát söû duïng khaû naêng trong taâm linh chuùng ta. Thaät laø quyù giaù cho Hoäi Thaùnh, cho gia ñình vaø cho chính chuùng ta neáu nhöõng ñieàu chuùng ta ñang hoïc trôû thaønh moät phaàn cuûa ñôøi soáng chuùng ta vaø söû duïng chuùng vì ích lôïi ngöôøi khaùc.