CHƯƠNG 14: TẠI SAO KHÔNG CẦN XIN ĐỨC TIN

 

Chöông 14

 

TAÏI SAO KHOÂNG CAÀN PHAÛI XIN ÑÖÙC TIN

 

     Lôøi caàu nguyeän ñeå xin coù ñöùc tin coù theå laø moät lôøi caàu nguyeän voâ tín, maø caàu nguyeän voâ tín thì khoâng coù cô sôû nhaän ñaùp lôøi. Ngöôøi naøo maø caàu nguyeän ñeå xin coù ñöùc tin thöôøng soáng trong lónh vöïc voâ tín.

     Neáu toâi yeâu caàu baïn chöùng toû ñeå toâi tin baïn, daãu toâi ñaõ bieát baïn laâu naêm roài, chaéc baïn xem ñoù laø ñieàu nhuïc maï. Cuõng vaäy, LÔØI CAÀU NGUYEÄN XIN ÑÖÙC TIN LAØ MOÄT SÖÏ NHUÏC MAÏ ÑEÁN ÑAÁNG CHRIST VAØ CHA.

     Nhöng baïn noùi caùc moân ñoà coù caàu nguyeän, “Chuùa oâi, xin theâm ñöùc tin cho chuùng toâi.” (Luca 7:5) hoaëc coù moät ngöôøi ñem con mình ñeán Chuùa Gieâ-su caàu nguyeän raèng, “Chuùa oâi, xin Chuùa giuùp ñôõ söï voâ tín cuûa toâi” (Maùc 9:24). Toâi nghó raèng trong tröôøng hôïp nhö theá söï voâ tín khoâng caàn phaûi caàu xin söï giuùp ñôõ ñaëc bieät naøo. Luùc ñoù ma quyû khieán chuùng ta voâ tín theâm.

 

Keû Tin

    

     Chuùa Gieâ-su phaùn “MOÏI SÖÏ ÑEÀU COÙ THEÅ ÑÖÔÏC CHO NGÖÔØI NAØO TIN”. Chöõ Hy Laïp “tin” ôû ñaây nghóa laø “keû tin”. Vaäy thì “ MOÏI SÖÏ ÑEÀU COÙ THEÅ ÑÖÔÏC CHO KEÛ TIN” (Maùc 9:23).

     Chuùng ta bieát raèng sau ngaøy leã Nguõ Tuaàn, caùc moân ñoà môùi ñöôïc goïi laø Cô Ñoác Nhaân - KEÛ TIN (tín höõu).

     Giaêng 6:47, “Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, ai tin Ta thì ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.”

     Vaäy thì keû tin coù coøn keû ngôø khoâng coù gì caû. Keû tin laø keû chieám höõu, sôû höõu. Chuùng ta laø keû tin.

      Mathiô 17:19-20, “Baáy giôø caùc moân ñoà ñeán gaëp rieâng Ñöùc Chuùa Gieâ-su vaø hoûi, “Taïi sao chuùng toâi khoâng theå ñuoåi quyû aáy ra ñöôïc?”  Ngaøi ñaùp, “Vì caùc ngöôi yeáu ñöùc tin. Quaû thaät, Ta noùi cuøng caùc ngöôi: Neáu caùc ngöôi coù ñöùc tin lôùn baèng haït caûi, thì caùc ngöôi coù theå baûo nuùi naày raèng, 'Haõy dôøi töø ñaây qua ñoù,' thì noù seõ dôøi qua; vaø khoâng vieäc chi caùc ngöôi chaúng laøm ñöôïc

     Chuùng ta laø keû tin. Chuùng ta coù KHAÛ NAÊNG ñeå phaùt trieån ñöùc tin cuûa mình duø chæ nhö moät hoät caûi. Vì vaäy, chuùng ta ñöøng caàu nguyeän ñeå xin ñöùc tin maø laø haõy ñeå ñöùc tin phaùt trieån qua caùc haønh ñoäng cuûa chuùng ta.

     Maùc 11:23-24, “Quaû thaät, Ta noùi cuøng caùc ngöôi, ai noùi vôùi nuùi naày raèng, 'Haõy nhaác leân vaø quaêng mình xuoáng bieån,' maø trong loøng khoâng nghi ngôø chi heát, nhöng cöù tin raèng nhöõng gì mình noùi seõ xaûy ra, thì noù seõ xaûy ra cho ngöôøi aáy. Vì theá, Ta noùi cuøng caùc ngöôi, moïi ñieàu caùc ngöôi xin trong khi caàu nguyeän, haõy tin laø ñaõ nhaän ñöôïc, thì seõ ñöôïc ñieàu ñoù”.

 

Ñaõ Ñöôïc Phöôùc Roài

    

     EÂpheâsoâ 1:3, “Chuùc tuïng Ñöùc Chuùa Trôøi Cha cuûa Chuùa chuùng ta laø Gieâ-su Christ Ngaøi ñaõ BAN PHÖÔÙC cho chuùng ta ñuû moïi phöôùc haïnh thuoäc linh ôû caùc nôi treân trôøi trong Chuùa Cöùu Theá”

     Ñeå yù raèng Ngaøi ñaõ ban phöôùc cho chuùng ta ñuû MOÏI PHÖÔÙC HAÏNH THUOÄC LINH, nghóa laø chuùng ta ñaõ ñöôïc ban phöôùc roài. Ngaøi khoâng noùi chuùng ta ñöôïc ban phöôùc neáu chuùng ta tin. Chuùng ta ñöôïc ban phöôùc vì chuùng ta laø keû tin.

     2Coârinhtoâ 9:8, “Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå ban cho anh chò em moïi aân phöôùc caùch dö daät, ñeå anh chò em luoân ñöôïc ñaày ñuû moïi maët, haàu anh chò em coù theå chia seû moät caùch rôøi roäng trong caùc coâng taùc töø thieän, nhö coù cheùp raèng: Ngöôøi naøo raûi cuûa mình ra giuùp ngöôøi ngheøo khoå, coâng ñöùc cuûa ngöôøi aáy seõ tröôøng toàn maõi maõi”.

 

Traùi Cuûa Söï Coâng chính

    

     Chuùa Gieâ-su mang traùi cuûa söï coâng chính. Neáu baïn bieát BAÏN LAØ GÌ NHÖ LÔØI NGAØI PHAÙN VEÀ BAÏN, thì baïn mang loaïi traùi ñoù cho Ngaøi!

     ÔÛ ñaây  Ñöùc Thaùnh Linh ñang baøy toû veà cuûa caûi cuûa con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 

     Keû tin ñöôïc giaøu coù moïi phöôùc haïnh. Caùi khoù laø chuùng ta khoâng bieát roõ ñieàu ñoù. PHAÀN LÔÙN CHUÙNG TA CAÀU NGUYEÄN XIN NHÖÕNG THÖÙ MAØ CHUÙNG TA ÑAÕ COÙ ROÀI. 

     Neáu toâi noùi baïn raèng baïn khoâng caàn caàu nguyeän  xin chöõa laønh, ñieàu ñoù laøm baïn ngaïc nhieân. Nhöõng ngöôøi beänh cöù caàu xin ñöôïc chöõa laønh, nhöng laïi khoâng tin mình ñöôïc chöõa laønh. Taïi sao toâi noùi baïn khoâng caàn caàu xin ñöôïc chöõa laønh, neáu baïn bieát caâu Kinh Thaùnh naøy EÂsai 53:4-5 cho chuùng ta bieát CHUÙNG TA ÑAÕ ÑÖÔÏC CHÖÕA LAØNH ROÀI!

     EÂsai 53:4-5, “Thaät, chính ngöôøi ñaõ mang nhöõng beänh taät cuûa chuùng ta vaø gaùnh nhöõng ñau khoå cuûa chuùng ta. Nhöng chuùng ta laïi töôûng Ngöôøi bò Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùnh, phaït vaø bò khoå sôû. Chính ngöôøi bò ñaâm vì söï vi phaïm cuûa chuùng ta, bò chaø ñaïp vì söï gian aùc cuûa chuùng ta. Hình phaït ngöôøi chòu ñeå chuùng ta ñöôïc bình an, veát thöông ngöôøi mang ñeå chuùng ta ñöôïc chöõa laønh”.

     Chuùng ta ñoïc caâu 10, “Nhöng CHUÙA baèng loøng ñeå ngöôøi bò chaø ñaïp vaø ñau ñôùn khi ngöôøi daâng maïng soáng mình laøm teá leã chuoäc toäi. Ngöôøi seõ thaáy doøng doõi mình, caùc ngaøy cuûa ngöôøi seõ laâu daøi vaø nhôø tay ngöôøi, yù cuûa CHUÙA seõ ñöôïc thaønh ñaït”.

     Neáu Ngaøi ÑAÕ mang beänh taät cuûa chuùng ta vaø quaêng xa khoûi chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi coâng boá “BÔÛI LAÈN ÑOØN NGAØI CHÒU CHUÙNG TA ÑAÕ ÑÖÔÏC CHÖÕA LAØNH”. Vaäy thì chuùng ta neân laøm gì? Chuùng ta khoâng neân caàu nguyeän xin chöõa beänh nöõa, vì chaéc Ngaøi seõ traû lôøi, “Ta ñaõ chöõa cho con roài. Ta ñaõ ñaët beänh taät con treân Con Ta. Taïi sao con khoâng chieám höõu nhöõng gì ta laøm cho con? Baïn bieát raèng Ngaøi thaät söï ñaõ ñaët taát caû beänh hoaïn treân chính Con Ngaøi laø Gieâ-su Christ. Chuùa Gieâ-su ñaõ quaêng xa beänh taät. Baây giôø Ngaøi baûo chuùng ta NHÌN XEM NGAØI, taï ôn Ngaøi veà söï chöõa laønh Ngaøi ñaõ thöïc hieän taïi thaäp töï giaù.

     Chuùng ta khoâng gaëp khoù khaên gì veà vaán ñeà ñöùc tin, neáu chuùng ta tin tính chaát xaùc thöïc cuûa  lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

 

Maëc Khaûi Cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi

    

     Gieâreâmi 1:12, “Ta canh chöøng lôøi Ta ñeå thöïc hieän lôøi aáy.”

     EÂsai 55:10-11, “Vì nhö möa vaø tuyeát töø trôøi rôi xuoáng, noù khoâng trôû laïi trôøi nhöng töôùi ñaát, laøm cho ñaát ñöôïm maàu vaø naåy nôû; ñem laïi haït gioáng cho keû gieo vaø baùnh cho ngöôøi aên. Naøy, lôøi ñaõ ra töø mieäng Ta, seõ khoâng trôû veà cuøng Ta voâ hieäu quaû, nhöng seõ laøm ñieàu Ta ñaõ ñònh vaø hoaøn thaønh vieäc Ta ñaõ sai khieán noù”.

     Luca 1:37, “Vì KHOÂNG LÔØI NAØO TÖØ ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI KHOÂNG COÙ QUYEÀN NAÊNG.”

     Mari noùi gì? “Ñaây laø con ñoøi cuûa Chuùa, XIN ÑÖÔÏC NEÂN CHO TOÂI NHÖ LÔØI CUÛA NGAØI.”

     Döôùi thôøi Cöïu Öôùc Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå noùi vôùi daân Do Thaùi nhö Ngaøi noùi vôùi chuùng ta qua taâm linh chuùng ta ngaøy nay. Ngaøy nay chuùng ta coù lôøi haèng soáng cuûa Ngaøi.

     Giaêng 6:63, “Nhöõng lôøi ta phaùn vôùi caùc ngöôi, lôøi aáy laø thaàn linh vaø söï soáng”.

     Baïn bieát raèng chuùng ta ñöôïc taùi sanh (taïo döïng laïi) qua lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø thöùc aên cho taâm linh ñöôïc taùi taïo cuûa chuùng ta.

     Toùm laïi, keû tin laø keû chieám höõu. Chuùng ta laø ngöôøi cuûa giao öôùc môùi, ngöôøi ñöôïc taùi sanh (2Coârinhtoâ 5:17), ñöôïc môøi böôùc vaøo chính söï hieän dieän cuûa Cha thieân thöôïng.

 

Ñòa Vò Cuûa Chuùng Ta

    

     Heâbôrô 4:16, “Vaäy chuùng ta haõy CAN ÑAÛM ñeán gaàn ngoâi thi aân (ngai aân suûng), haàu cho nhaän laõnh söï thöông xoùt vaø tìm ñöôïc aân suûng ñeå giuùp ñôõ mình trong thì giôø coù caàn.”

     Baïn coù moät  ñaëc quyeàn troïn veïn ñeå ñöùng trong söï hieän dieän Cha. Baïn ñöôïc môøi böôùc vaøo NGAI THI AÂN. Nôi ñoù baïn coù theå maët ñoái maët vôùi Cha baïn, kính daâng lôøi caàu xin vaø nhaän ñaùp lôøi.

     Keû tin ÑAÕ ÑÖÔÏC BAN CHO quyeàn hôïp phaùp söû duïng danh Gieâ-su. Baïn coù quyeàn chuyeån nhöôïng. Caùi khoù laø chuùng ta khoâng nhaän bieát ÑAËC QUYEÀN cuûa chuùng ta. Haàu heát caùc tín höõu khoâng nhaän thöùc coâng taùc hoaøn taát cuûa Ñaáng Christ taïi thaäp töï giaù.

     Roâma 3:21, “Nhöng hieän nay söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngoaøi luaät phaùp ñaõ toû ra, coù luaät phaùp vaø caùc tieân tri laøm chöùng cho”.

     Caâu treân coù nghóa gì? Coù nghóa laø “qua söï coâng chính naøy baïn coù ÑAËC QUYEÀN ñöùng trong hieän dieän Cha khoâng chuùt maëc caûm toäi loãi hay thaáp heøn. Keû tin laø moät TAÂN TAÏO VAÄT. Ngöôøi ñoù khoâng coøn ôû döôùi söï ñònh toäi cuûa Satan. Ngöôøi ñoù ñaõ nhaän chính söï soáng vaø baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (1Giaêng 5:12-13). Baûn chaát aáy khieán chuùng ta thaønh moät nhaùnh nho. Baïn vaø Chuùa Gieâ-su laø moät (Giaêng 15:5).

     Ñieàu naøy coù yù nghóa laø baïn böôùc vaøo söï hieän dieän Cha vôùi cuøng söï töï do maø Gieâ-su ñaõ coù khi Ngaøi ôû treân ñaát. Baïn khoâng caàn ñöùc tin. Ñieàu baïn caàn nhaát laø bieát ñaëc quyeàn baïn coù trong Ñaáng Chirst.

     Laøm caùch naøo baïn bieát ñieàu ñoù? Haõy hoïc hoûi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. 1Giaêng 5:1, “Ai tin raèng Ñöùc Chuùa Gieâ-su laø Ñaáng Cöùu-theá thì ñöôïc sinh ra bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi”. 1Giaêng 3:2, “Anh chò em yeâu daáu, baây giôø anh chò em laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi”.

     Roâma 8:16-17, “Chính Ñöùc Thaùnh Linh laøm chöùng vôùi taâm linh chuùng ta raèng, chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu chuùng ta laø con caùi, thì chuùng ta cuõng laø nhöõng ngöôøi thöøa keá. Moät maët, chuùng ta laø nhöõng ngöôøi thöøa keá cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; coøn moät maët khaùc chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñoàng thöøa keá vôùi Ñaáng Cöùu-theá, mieãn laø chuùng ta cuøng chòu khoå vôùi Ngaøi, ñeå cuøng ñöôïc vinh hieån vôùi Ngaøi”.

    Ñöùc Thaùnh Linh ñoàng chöùng vôùi taâm linh chuùng ta qua lôøi Ngaøi. Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi baïn ñang ñoïc laø söù ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Linh cho taâm linh baïn. Ngaøi ñang nhaéc baïn laø con. Neáu laø con caùi thì baïn coù ñòa vò cuûa ngöôøi con, quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm cuûa ngöôøi con.

     Galati 3:26, “Vì bôûi ñöùc tin trong Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su taát caû anh chò em ñeàu laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi”.

     Khi laø moät toäi nhaân baïn phaûi coù ñöùc tin nôi Ñaáng Chirst, nhöng baây giôø ñaõ ñöôïc vaøo gia ñình Ngaøi, MOÏI SÖÏ LAØ CUÛA BAÏN.

 

Moïi Söï Laø Cuûa Baïn

    

     1Coârinhtoâ 3:21-22, “Vaäy xin ñöøng ai döïa vaøo loaøi ngöôøi maø töï phuï. Vì moïi söï ñeàu thuoäc veà anh chò em, baát keå laø Phao-loâ, hay A-poâ-loâ, hay Seâ-pha, hay theá gian, hay söï soáng, hay söï cheát, hay nhöõng vieäc hieän taïi, hay nhöõng vieäc töông lai, taát caû ñeàu thuoäc veà anh chò em”.

     Ngaøi ñaõ baøy toû cho baïn nhöõng quyeàn lôïi vaø ñaëc aân baïn coù trong Ñaáng Chirst.

     Thi Thieân 23:1-3, “Ñöùc Gieâhoâva laø Ñaáng chaên giöõ toâi, toâi chaúng thieáu thoán gì.”

     Töø Ñöùc “Gieâhoâva” laø töø cuûa ba thì - quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai. Chính laø Chuùa Gieâ-su Christ trong Heâbôrô 13:8. Gieâ-su Christ cuûa hoâm nay Gieâ-su Christ cuûa ngaøy mai, Gieâ-su Christ ñoù laø Ñaáng chaên giöõ , Ñaáng chaêm soùc,  Ñaáng baûo veä, Ñaáng mang gaùnh naëng vaø Ñaáng yeâu quyù cuûa toâi! AMEN! Ngôïi khen Gieâ-su Christ.

     Galati 2:20, “Toâi ñaõ bò ñoùng ñinh vaøo thaäp töï giaù vôùi Ñaáng Cöùu-theá. Baây giôø toâi soáng, khoâng phaûi laø toâi soáng nöõa, nhöng Ñaáng Cöùu-theá soáng trong toâi. Hieän nay toâi coøn soáng trong xaùc thòt laø soáng trong ñöùc tin cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ yeâu toâi vaø phoù chính mình Ngaøi vì toâi”.

     Ngaøi yeâu toâi vaø phoù chính Ngaøi vì toâi, vaäy baây giôø toâi soáng nhöng toâi khoâng soáng nöõa, nhöng söï soáng cuûa Ñaáng Christ  khieán toâi thaønh nhaùnh cuûa caây nho.

     Caàu nguyeän ñeå xin ñöùc tin laø moät ñieàu khoâng neân laøm. Khi naøo maø baïn coù moïi söï? AÁy laø khi baïn trôû thaønh con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

 

Vöõng Laäp Trong Ñöùc Tin

    

     Coâloâse 2:6-7, “Vaäy, anh chò em ñaõ tieáp nhaän Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su laøm Chuùa theå naøo, thì haõy böôùc ñi trong Ngaøi theå aáy. Haõy ñaâm reã, xaây döïng leân trong Ngaøi, vaø vöõng laäp trong ñöùc tin, y nhö anh chò em ñaõ ñöôïc daïy doã; anh chò em cuõng haõy doài daøo trong söï taï ôn nöõa”.

      Cô Ñoác Giaùo ñöôïc goïi laø “ÑÖÙC TIN” Baây giôø baïn ñöôïc xaây döïng trong ñöùc tin. Baèng caùch naøo? Baèng caùch xaây döïng trong Christ qua lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Coâloâse 2:3, “Maø trong Ngaøi ñaõ giaáu kín moïi cuûa baùu veà söï khoân ngoan vaø tri thöùc.”

     Vaäy baïn phaûi hoïc hoûi lôøi Chuùa, nghieàn ngaãm lôøi Chuùa, aên nuoát lôøi Chuùa, haønh ñoäng treân lôøi Chuùa cho ñeán khi lôøi Ngaøi xaây döïng trong baïn trôû thaønh MOÄT PHAÀN ÑÔØI SOÁNG CAÀU NGUYEÄN CUÛA BAÏN. Nhö vaäy baïn khoâng caàn caàu nguyeän ñeå coù ñöùc tin nhöng laø moät söï thoâng coâng vôùi Cha trong luùc caàu nguyeän.

     Coâloâse 1:9-12. Baïn phaûi ñoïc caùc caâu Kinh Thaùnh naøy caån thaän. Ñeå yù baûn dòch naøy, “Haàu cho anh em ñöôïc ñaày daãy söï hieåu bieát (chính xaùc troïn veïn) veà yù chæ Ngaøi trong moïi khoân ngoan thoâng saùng thuoäc linh”.

     Muïc ñích laø gì? “Ñeå khi anh em böôùc ñi xöùng ñaùng vôùi Chuùa, ñeïp loøng Ngaøi moïi ñöôøng, keát quaû trong moïi vieäc laønh, caøng theâm leân trong söï thoâng bieát Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Coâloâse 1:10)

 

Vui Höôûng Döï Phaàn Cô Nghieäp

 

     Coâloâse 1:11-12, “Nguyeàn xin anh chò em ñöôïc maïnh meõ vôùi taát caû söùc maïnh ñeán töø quyeàn naêng vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå coù theå kieân trì chòu ñöïng moïi söï caùch vui veû, vaø caûm taï Ñöùc Chuùa Cha, Ñaáng ñaõ cho anh chò em ñuû ñieàu kieän höôûng phaàn cô nghieäp vôùi caùc thaùnh ñoà trong aùnh saùng”.

     Ñeå yù caâu keá, “Ngaøi ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi quyeàn löïc cuûa toái taêm, maø ñem chuùng ta vaøo trong vöông quoác cuûa Con yeâu daáu Ngaøi”.

     Töø hoâm nay baïn theá choã Chuùa Gieâ-su treân ñaát. Baïn nhaän bieát mình ñaõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi quyeàn löïc Satan vaø ñaõ ñöôïc dôøi vaøo Nöôùc Con yeâu daáu Ngaøi. Baïn ôû trong gia ñình cuûa Cha. Baây giôø baïn coù moät ñaëc quyeàn troïn veïn ñeán vôùi ngai THI AÂN. Moïi toäi loãi baïn ñaõ phaïm tröôùc ñaây ñaõ ñöôïc taåy saïch qua huyeát Gieâ-su Christ khi baïn aên naên. Baïn ñöùng troïn veïn trong Ngaøi.