CHƯƠNG 15: KHẢI THỊ THEO PHAO-LO

Chöông 15

 

KHAÛI THÒ THEO PHAO LOÂ

 

     Chuùng ta ñaõ coù boán saùch Phuùc AÂm theo Mathiô, Maùc, Luca vaø Giaêng. “Ngöôøi ta seõ thaáy roõ ñieàu ñoù trong ngaøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su, seõ phaùn xeùt taát caû nhöõng tö töôûng thaàm kín cuûa con ngöôøi, theo nhö Tin Möøng toâi rao giaûng (Roâma 2:16).

     Roâma 1:1, “Phaoloâ ñaày tôù (noâ leä yeâu quyù) cuûa Gieâ-su Christ, ñöôïc goïi laøm söù ñoà, bieät rieâng ra cho TIN LAØNH CUÛA ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI.”

     Neáu baïn ñeå yù caån thaän, Phaoloâ ñaõ ñöôïc keâu goïi, nhöng maát tôùi möôøi boán naêm bieät rieâng tröôùc khi söï phaân reõ ñöôïc hoaøn taát. Sau ñoù oâng ñöôïc uûy thaùc laø ñöôïc sai ñi laøm söù giaû cho Ñaáng Christ.

 

Söï Bieät Rieâng

    

     Nhieàu ngöôøi trong chuùng ta ñöôïc keâu goïi, nhöng ít ai ñöôïc bieät rieâng. Söï bieät rieâng coù ba böôùc:

     Tröôùc heát, Taân taïo vaät phaân reõ chuùng ta ra khoûi ñôøi soáng cuõ

     Thöù hai, Khi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi xaây döïng trong chuùng ta, chuùng ta bieät rieâng ra cho Ñaáng Christ. Laàn ñaàu, coù söï bieät rieâng khoûi theá gian, baây giôø coù söï bieät rieâng cho Chuùa Gieâ-su trôû thaønh Chuùa cuoäc ñôøi chuùng ta. Lôøi Ngaøi kieåm soaùt chuùng ta.

     Thöù ba, ñeán luùc trong ñôøi soáng chuùng ta phaûi choïn phaân reõ chính mình khoûi nhöõng ñieàu töï noù khoâng phaûi laø toäi loãi nhöng noù khoâng caàn thieát (choïn löïa giöõa ñieàu toát vaø toát nhaát). Söï bieät rieâng naøy lieân tuïc naêm naøy qua naêm khaùc, ñeán khi theá gian maát haún söï kieåm soaùt ñoái vôùi chuùng ta.   

     Chuùng ta töø boû ñieàu toát cho ñieàu toát nhaát. Chuùng ta hoïc taäp böôùc ñi trong moái töông giao ñaày troïn cuûa Ngaøi. Phaoloâ ñöôïc keâu goïi laøm söù ñoà. Boán saùch Phuùc AÂm ñöa ra böùc tranh veà söï hieän thaân cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi. Moãi moät saùch Phuùc AÂm ñöa ra khaûi thò khaùc nhau veà Gieâ-su Christ. Mathiô ñöa böùc tranh veà Vöông quoác. Maùc ñöa ra böùc tranh veà söï phuïc vuï, Luca ñöa ra böùc tranh veà söï thoâng coâng, vaø Giaêng ñöa ra böùc tranh quyeàn laøm con. Trong Phuùc AÂm Giaêng chuùng ta baét gaëp böùc tranh soáng ñoäng veà Ñöùc Chuùa Cha. Chuùa Gieâ-su phaùn, “Ai ñaõ thaáy ta, töùc laø ñaõ thaáy Cha.” (Giaêng 14:9)

 

Nhöõng Lôøi Cuûa Chuùa Cha

    

     Chuùa Gieâ-su coâng boá, “Cha vôùi ta laø moät”. Trong saùch Phuùc AÂm Giaêng nhieàu laàn Chuùa Gieâ-su phaùn, “Nhöõng lôøi ta phaùn khoâng phaûi cuûa ta, beøn laø cuûa Cha.”

     Giaêng 12:45, “Coøn ai thaáy ta, töùc laø thaáy Ñaáng ñaõ sai ta.” Chuùa Gieâ-su ñang giôùi thieäu veà Cha. Coù leõ baïn nhaän böùc tranh roõ raøng hôn trong Giaêng 1:18, “Chöa heà coù ai thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi bao giôø, duy chæ Con Moät Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ôû trong loøng Ñöùc Chuùa Cha; Ngaøi giaõi baøy Ñöùc Chuùa Cha cho chuùng ta bieát”.

     Chuùa Gieâ-su ñeán baøy toû khaûi thò veà Ñöùc Chuùa Cha, nhöng ngöôøi Do Thaùi khoâng hieåu. Khi Ngaøi goïi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha, hoï coá neùm ñaù Ngaøi.

     Giaêng 5:18, “Vì theá ngöôøi Do-thaùi laïi caøng kieám moïi caùch ñeå gieát Ngaøi, khoâng phaûi chæ vì Ngaøi ñaõ vi phaïm luaät ngaøy sa-baùt, maø Ngaøi coøn goïi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha Ngaøi, töùc laø Ngaøi töï cho mình ngang haøng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi”.     Ngöôøi Do Thaùi khoâng chaáp nhaän khaûi thò Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha vì hoï laø ngöôøi töï nhieân (khoâng ñöôïc taùi sinh).

     Giaêng 1:14, Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt, vaø soáng giöõa chuùng ta. Chuùng toâi ñaõ chieâm ngöôõng vinh quang Ngaøi; thaät laø vinh quang cuûa Con Moät ñeán töø Ñöùc Chuùa Cha, traøn ñaày aân suûng vaø chaân lyù”.

    Trong boán saùch Phuùc AÂm khoâng coù daïy veà cuûa leã chuoäc toäi thay theá cuûa Gieâ-su. Khoâng choã naøo trong boán saùch cuûa Phuùc AÂm  noùi veà vieäc Gieâ-su mang toäi vì côù chuùng ta.

     Giaêng 6:29-30, “Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñaùp, ‘Ñaây laø coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi: Caùc ngöôi phaûi tin Ñaáng maø Ngaøi ñaõ sai ñeán.’ Hoï laïi noùi, ‘Thaày seõ laøm pheùp laï gì ñeå chuùng toâi thaáy vaø tin Thaày? Thaày seõ thöïc hieän ñieàu gì?’”

    Caùc moân ñoà ñöùng beân caïnh thaäp töï giaù, hoï khoâng nhìn Gieâ-su cheát nhö laø Ñaáng thay theá. Khoâng ai trong hoï tin Ngaøi cheát thay toäi hoï. Ñoái vôùi hoï, Ngaøi cheát nhö ngöôøi töû ñaïo, thaân Ngaøi ñaët trong moà maû khoâng ai tin raèng Ngaøi seõ soáng laïi töø keû cheát. Khoâng ai hieåu caû, Khi Ngaøi soáng laïi töø keû cheát, khoâng ai hieåu caû. Vaø khi Ngaøi soáng laïi cuõng khoâng ai tin luoân.

     Luca 24:11-12, “Nhöng caùc söù ñoà cho laø chuyeän vieån voâng, vaø hoï khoâng tin caùc baø aáy. Tuy nhieân Phi-rô ñöùng daäy, chaïy ñeán moä. OÂng cuùi nhìn vaøo trong vaø chæ thaáy coù vaûi lieäm. OÂng ra veà vaø phaân vaân thaéc maéc, khoâng bieát chuyeän gì ñaõ xaûy ra”.

     Sau khi soáng laïi, Ngaøi noùi chuyeän vôùi hoï, tuy nhieân hoï khoâng naém baét ñöôïc yù nghóa söï cheát thay theá cuûa Ngaøi. Taïi sao? Vì hoï vaãn coøn cheát phaàn thuoäc linh. Söï soáng ñôøi ñôøi chöa ñeán vôùi hoï.     Giaêng 10:10, “Ta ñeán ñeå cho chieân ñöôïc soáng vaø ñöôïc soáng sung maõn”.

 

Söï Soáng Sung Maõn

    

     Söï soáng môùi ñoù khieán keû tin thaønh taân taïo vaät. Baïn hieåu raèng caùc moân ñoà chæ coù ñöùc tin lyù trí nôi Gieâ-su. Hoï tin Ngaøi laø Ñaáng Meâssiah, con Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng hoï khoâng tin Ngaøi cheát thay cho toäi hoï vaø soáng laïi vì söï coâng chính hoï.

Maëc Khaûi Veà Gieâ-su Christ

    

     Galati 1:12, “Vì toâi ñaõ khoâng nhaän vaø cuõng khoâng hoïc Tin Möøng aáy töø moät ngöôøi naøo, nhöng töø söï maïc khaûi cuûa Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su”.

    Phaoloâ bieát söù ñieäp oâng nhaän khoâng ñeán töø con ngöôøi.

     EÂpheâsoâ 3:1, “Vì lyù do aáy maø toâi, Phao-loâ, laøm tuø nhaân cuûa Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su, vì côù anh chò em, laø daân ngoaïi.”

     EÂpheâsoâ 3:2-6, “Vì chaéc haún anh chò em ñaõ nghe veà söï quaûn lyù aân suûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc giao phoù cho toâi...”

     Roâma 16:25-27, “Chuùc tuïng Ñaáng coù quyeàn laøm vöõng maïnh anh chò em, theo Tin Möøng toâi rao giaûng, töùc laø söï rao giaûng veà Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su, cuøng theo maïc khaûi veà huyeàn nhieäm voán ñöôïc giöõ kín töø ngaøn xöa, nhöng baây giôø ñöôïc toû ra, bôûi buùt tích cuûa caùc vò tieân tri, theo lònh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng, ñeå taát caû caùc daân ngoaïi ñöôïc bieát, maø tin thôø Chuùa vaø vaâng phuïc Ngaøi; Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi khoân ngoan duy nhaát, qua Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su, nguyeàn xin vinh hieån thuoäc veà Ngaøi ñôøi ñôøi voâ cuøng. A-men”.

     1Teâsaloânica 1:3, “Tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, . . coâng vieäc anh chò em ñaõ thöïc hieän vì ñöùc tin, lao khoå anh chò em ñaõ gaùnh vaùc vì tình thöông, vaø loøng kieân trì anh chò em ñang chòu ñöïng vì hy voïng trong Chuùa chuùng ta, laø Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su”.

 

Trong Söï Hieän Dieän Cuûa Cha

    

     Phaoloâ ôû trong söï hieän dieän cuûa Cha.

     1Teâsaloânica 2:13, “chuùng toâi haèng caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi luoân; vì anh chò em ñaõ tieáp nhaän lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng toâi truyeàn cho, nhö tieáp nhaän chính lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chöù khoâng phaûi lôøi cuûa loaøi ngöôøi, maø thaät vaäy, ñoù chính laø lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang haønh ñoäng trong anh chò em, nhöõng ngöôøi coù loøng tin.”  

     Trong Heâbôrô 4:16, oâng môøi goïi chuùng ta can ñaûm  böôùc vaøo NGAI THI AÂN. Phaoloâ soáng trong Ngaøi. “Vaäy chuùng ta haõy daïn dó ñeán gaàn ngoâi aân suûng, haàu coù theå nhaän ñöôïc ôn thöông xoùt, vaø coù theå tìm ñöôïc aân suûng ñeå giuùp ñôõ chuùng ta trong luùc chuùng ta caàn”.

     Neáu chuùng ta nhôù raèng mình ñang soáng trong hieän dieän thaät söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cuûa Gieâ-su luoân luoân thì chuùng ta seõ cuøng cai trò vôùi Ngaøi trong söï soáng naøy. Chuùa Gieâ-su phaùn trong Giaêng 15:5 raèng nhaùnh laø moät phaàn cuûa caây nho vaø ôû trong söï hieän dieän cuûa caây nho luoân luoân.

     1Teâsaloânica 4:8 Phaoloâ tin raèng nhöõng lôøi cuûa oâng chính laø lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.