CHƯƠNG 16: KHẢI THỊ VỀ CHÚA GIÊ-SU CỦA PHAO-LÔ

Chöông 16

 

KHAÛI THÒ CUÛA ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI

VEÀ CHUÙA GIEÂ-SU THEO PHAOLOÂ

 

     Khoâng ai bieát Cha cho ñeán luùc chính Gieâ-su giôùi thieäu veà Cha. Khoâng ai bieát Gieâ-su cho ñeán luùc Cha giôùi thieäu veà Ngaøi. Khaûi thò Phaoloâ giôùi thieäu cho chuùng ta veà Cha vaø Gieâ-su caùch roõ neùt.

     Cha baøy toû cho Hoäi Thaùnh hoï thaät söï laø gì trong Ñaáng Christ. Ngaøi baøy toû nhöõng gì Ngaøi ñaõ laøm cho chuùng ta trong Con Ngaøi.

     Coù laàn toâi töï hoûi taïi sao Phaoloâ khoâng heà tröng daãn lôøi naøo töø Chuùa Gieâ-su, toâi ñeå yù Chuùa Gieâ-su noùi trong Giaêng 12:50, “Ta bieát ñieàu raên Ngaøi laø söï soáng vónh phuùc. Vaâî, nhöõng lôøi Ta noùi ñeàu do Cha truyeàn baûo Ta noùi.

     Phaoloâ cuõng vaäy. OÂng khoâng choïn ñieàu oâng vieát. Söù ñieäp oâng ñöôïc töôi môùi töø taám loøng Cha. Ñoïc Galati 1:6-12 caån thaän seõ thaáy söù  ñieäp oâng khoâng ñeán töø con ngöôøi, nhöng ñeán töôi môùi töø Cha. Phaoloâ ñöôïc baøy toû veà söï cheát thay theá cuûa Gieâ-su Christ.

 

 

 

 

 

Hai Khía Caïnh Cuûa Söï Cheát Thay Theá

    

     Coù hai maët cuûa khaûi thò: moät laø maët HÔÏP PHAÙP, vaø hai laø maët KINH NGHIEÄM CUÛA CHÖÔNG TRÌNH CÖÙU CHUOÄC.

     Maët hôïp phaùp laø nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm trong Christ cho chuùng ta, ñieàu ñoù thuoäc veà chuùng ta laø taân taïo vaät caùch hôïp phaùp. Maët kinh nghieäm laø nhöõng gì Thaùnh Linh qua lôøi Chuùa haønh ñoäng trong chuùng ta laø taân taïo vaät. Chính laø söï cö nguï cuûa Ngaøi, söï xaây döïng baûn chaát Cha cuûa Ngaøi beân trong chuùng ta qua lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

 

     Ñöùc Chuùa Trôøi Taùc Ñoäng Trong Chuùng Ta

    

     Philíp 2:13, “Vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñang haønh ñoäng trong anh chò em, neân anh chò em coù theå vöøa muoán vöøa laøm theo yù toát cuûa Ngaøi”.

     Ñöùc Chuùa Trôøi ñang haønh ñoäng trong chuùng ta. Ngaøi ñang xaây döïng chính Ngaøi beân trong chuùng ta. Ngaøi ñang xaây döïng baûn chaát yeâu thöông, coâng chính, thaønh tín, chòu ñöïng, meàm maïi cuûa Ngaøi trong chuùng ta. Khi chuùng ta tieáp xuùc vôùi theá gian, nhöõng phaåm chaát naøy caàn ñeán, vì Ngaøi xaây döïng chuùng beân trong chuùng ta.

     1Coârinhtoâ 1:30, “Nhôø Ngaøi anh chò em ñöôïc ôû trong Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su, Ñaáng töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán, Ñaáng ñaõ laøm cho chuùng ta trôû neân khoân ngoan, ñöôïc keå laø coâng chính, ñöôïc thaùnh hoaù, vaø ñöôïc cöùu chuoäc”.

    

Gieâ-su Ñaõ Trôû Neân Söï Khoân Ngoan Cuûa Chuùng Ta

    

     Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán Gieâ-su trôû neân khoân ngoan cuûa chuùng ta. Vì vaäy trong khaûi thò naøy chuùng ta khaùm phaù raèng Gieâ-su laø Ñaáng khoân ngoan cuûa chuùng ta. Chuùng ta khoâng phaûi caàu xin khoân ngoan nhö trong Giacô 5. Khi chuùng ta suy gaãm lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, khaûi thò naøy laø khoân ngoan cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù laø moät söï baøy toû veà baûn chaát vaø khaû naêng Cha Ngaøi soáng ñoäng trong khaûi thò ñoù. Khi baïn aên nuoát, suy gaãm lôøi aáy baïn trôû neân khoân ngoan.

    

Gieâ-su Ñaõ Trôû Neân Söï Coâng Chính Cuûa Chuùng Ta

    

     Ngaøi khoâng chæ trôû neân söï khoân ngoan cho chuùng ta, maø coøn trôû neân söï coâng chính cho chuùng ta. Ñieàu naøy döôøng nhö khoù tin - Ñöùc Chuùa Trôøi khieán Chuùa Gieâ-su trôû neân söï coâng chính cuûa toâi.

     Söï coâng chính ôû ñaây nghóa laø khaû naêng soáng trong hieän dieän Cha nhö toâi soáng tröôùc maët moïi ngöôøi quanh toâi, khoâng chuùt maëc caûm töï ti, maëc caûm toäi loãi.

     Ngaøi thöïc hieän ñieàu ñoù trong söï cöùu chuoäc cuûa Ngaøi ñöôïc noùi trong Coâloâse 1:13-14, “Ñaáng ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi quyeàn löïc toái taêm vaø dôøi chuùng ta qua nöôùc cuûa con yeâu daáu Ngaøi.”

     Söï toái taêm laø moái lieân heä gia ñình cuûa Satan. Nöôùc cuûa noù laø toái taêm. Söï toái taêm laø ganh gheùt, ghen tò, cay ñaéng vaø moïi ñieàu Satan coù theå aûnh höôûng con ngöôøi. Chuùng ta ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt uy quyeàn ñoù, haàu cho noù khoâng coøn kieåm soaùt chuùng ta. Chuùng ta laø taân taïo vaät ñaõ böôùc vaøo gia ñình yeâu thöông maø Gieâ-su laø Chuùa laø Ñaàu, Con sinh ñaàu nhaát töø keû cheát. Trong Ngaøi chuùng ta coù söï cöùu chuoäc.

 

Sinh Ñaàu Nhaát Töø Keû Cheát

    

     Hoäi thaùnh ñaõ giôùi haïn söï cöùu chuoäc. Chuùng ta ñaõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi uy quyeàn cuûa Satan vaø chuùng ta ñaõ ñöôïc cöùu chuoäc. Hai ñieàu ñaõ xaûy ra: traû xong söï ñoaùn phaït chuùng ta nôï ñoái vôùi toaø coâng chính. Gieâ-su laøm öùng nghieäm khi Ngaøi trôû neân toäi vì chuùng ta. Ngaøi ñeán vôùi toaø coâng chính nôi maø Ngaøi chòu khoå vì chuùng ta khi Ngaøi ñaùp öùng ñoøi hoûi, khi Ngaøi soáng laïi trong Thaùnh Linh (1Phierô 3:18; 2Timoâtheâ 3:16).

     Ngay sau khi Ngaøi ñöôïc coâng chính vaø soáng laïi Ngaøi gaëp Satan, töôùc ñoaït uy quyeàn cuûa noù. Coù moät söï cöùu chuoäc hôïp phaùp troïn veïn.

     Chuùa Gieâ-su thaät söï chinh phuïc keû thuø vaø giaûi cöùu chuùng ta khoûi quyeàn löïc cuûa chuùng. Khi Ngaøi thöïc hieän ñieàu ñoù, Ngaøi khieán taân taïo vaät hieän höõu, vaø khi chuùng ta trôû neân taân taïo vaät chuùng ta nhaän baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong taâm linh chuùng ta.

     Ñoïc kyõ 2Coârinhtoâ 5:18-21 Chuùng ta trôû neân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ngaøi. Baây giôø chuùng ta bieát ñöôïc caùch Chuùa Gieâ-su ñaõ trôû neân coâng chính cuûa chuùng ta. Coù ba khía caïnh cuûa khaûi thò:

     Roâma 4:25, “Chuùa ñaõ bò noäp ñeå cheát vì toäi chuùng ta vaø ñaõ ñöôïc laøm cho soáng laïi ñeå chuùng ta ñöôïc xöng coâng chính”.

     Ngaøi khoâng soáng laïi cho ñeán khi söï coâng chính trôû neân taøi saûn cuûa theá gian. Cuõng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian ñeán noãi ñaõ ban con ñoäc sanh Ngaøi, ban cho theá gian moùn quaø Gieâ-su, baây giôø Ngaøi khoâng chæ  ban cho Gieâ-su, nhöng maø Ngaøi ban theá gian moùn quaø cuûa söï coâng chính. Nhöng Chuùa Gieâ-su khoâng coù giaù trò gì ñoái vôùi toäi nhaân cho ñeán khi hoï xöng nhaän Ngaøi laøm Chuùa.

     Roâma 10: 9-10, “Bôûi vì, neáu mieäng baïn xöng nhaän Ñöùc Chuùa Gieâ-su laø Chuùa, vaø loøng baïn tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho Ngaøi töø coõi cheát soáng laïi, thì baïn seõ ñöôïc cöùu. Vì ai tin trong loøng thì ñöôïc xöng coâng chính, vaø ai xöng nhaän ra baèng moâi mieäng thì ñöôïc cöùu roãi”.

     Ngay luùc moät ngöôøi coâng nhaän vaäy,  söï cöùu chuoäc trôû thaønh thöïc teá, söï coâng chính trôû thaønh thöïc teá. Moïi söï Gieâ-su caát giöõ vaø chôø ñôïi toäi nhaân ñeán nhaän. Luùc maø moät toäi nhaân noùi, “Con nhaän Gieâ-su laø Chuùa vaø Cöùu Chuùa cuûa con” ngöôøi ñoù thaønh moät taân taïo vaät. Khoâng chæ söï coâng chính ñöôïc keå cho ngöôøi, nhöng ngöôøi ñoù coù söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Baûn chaát môùi chia phaàn cho ngöôøi ñoù laø baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø baûn chaát ñoù laø coâng chính.

     Baïn hieåu Roâma 3:26. Ñöùc Chuùa Trôøi noùi veà chính Ngaøi: “Nhöng nay thì Ngaøi muoán toû ra ñöùc coâng chính cuûa Ngaøi. Vì Ngaøi laø Ñaáng coâng chính vaø laø Ñaáng xöng coâng chính cho nhöõng ngöôøi tin nhaän Ñöùc Chuùa Gieâ-su”.

     Ñöùc Chuùa Trôøi thaät söï trôû neân söï coâng chính cuûa keû tin nôi Chuùa Gieâ-su. Ñieàu naøy khieán chuùng ta khoù hieåu. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ trôû neân coâng chính cuûa chuùng ta.

     Baïn hieåu Roâma 8:31-33, “Ai seõ caùo kieän keû ñöôïc choïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi? Haù coù phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng coâng chính chaêng?”

 

Gieâ-su, Ñaáng Bieän Hoä Cuûa Chuùng Ta

    

     Khi coù ai kieän caùo baïn, Ñöùc Chuùa Trôøi bieän hoä cho baïn.

     Baát cöù ai phaïm loãi thì maát ñi yù thöùc veà söï coâng chính vaø e deø böôùc vaøo hieän dieän Cha. Khi ngöôøi ñoù xin söï tha thöù, Cha laéng nghe Ñaáng bieän hoä laø Gieâ-su. Baïn thaáy khoâng, Gieâ-su laø Ñaáng bieän hoä cuûa chuùng ta, Ngaøi naøi xin cho chuùng ta laø keû maát ñi yù thöùc veà söï coâng chính, roài thì söï coâng chính chuùng ta ñöôïc khoâi phuïc.

     1Giaêng 1:9, “Neáu chuùng ta xöng nhaän toäi loãi mình, thì Ngaøi laø Ñaáng thaønh tín vaø coâng chính, seõ tha thöù nhöõng toäi loãi chuùng ta vaø taåy saïch khoûi chuùng ta moïi ñieàu baát chính.

     Ngaøi tha thöù toäi loãi chuùng ta ñaõ phaïm, Ngaøi laøm saïch chuùng ta khoûi moïi baát nghóa, khoâi phuïc chuùng ta moái töông giao vôùi chính Ngaøi.

     Toaøn boä söï vieäc xoay quanh söï thaät veà coâng chính. Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân söï coâng chính cuûa toâi, baây giôø Ngaøi khieán Gieâ-su trôû neân söï coâng chính cuûa toâi.

     Roâma 4:25, “Chuùa ñaõ bò noäp ñeå cheát vì toäi chuùng ta vaø ñaõ ñöôïc laøm cho soáng laïi ñeå chuùng ta ñöôïc xöng coâng chính”.

     Ngaøi soáng laïi khi Ñaáng thay theá ñaõ nhaän söï coâng chính cho chuùng ta. Sau ñoù, söï coâng chính ñöôïc keå cho toäi nhaân. Ñieàu ñoù ban cho toäi nhaân quyeàn hôïp phaùp ñeán gaàn Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå tieáp nhaän Ñaáng Christ laø Cöùu Chuùa. Ngay luùc toäi nhaân laøm vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân Ñaáng coâng chính cuûa hoï, Gieâ-su trôû neân söï coâng chính cuûa hoï, bôûi söï taùi sanh hoï trôû neân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñaáng Christ.

 

 

 

 

Leõ Thaät Trôû Neân Thöïc Teá

    

     Haõy suy gaãm lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi veà chuû ñeà naøy cho ñeán khi noù trôû neân moät thöïc teá cho baïn. Baïn khoâng laõnh hoäi heát khi ñoïc laàn ñaàu hay nghe. Toâi ñoïc ñi ñoïc laïi caùc caâu Kinh Thaùnh naøy nhieàu laàn, loøng toâi suy gaãm cho ñeán khi toâi bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chæ khieán Gieâ-su trôû neân khoân ngoan cho toâi, nhöng Gieâ-su laø söï coâng chính cuûa toâi.

 

Gieâ-su Ñaõ Trôû Neân Söï Neân Thaùnh Cuûa Chuùng Ta

    

     Chuùng ta ñaõ bieán “söï neân thaùnh” thaønh giaùo lyù, tín ñieàu, chuùng ta noùi raèng söï neân thaùnh laø ñieàu chuùng ta nhaän ñöôïc bôûi vì chuùng ta caàu nguyeän, ñaàu phuïc vaø daâng mình cho ñeán khi Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå thaùnh hoaù chuùng ta.

     Ñoù laø söï giaûi nghóa theo lyù trí. Baïn khoâng theå laøm ñieàu ñoù. Chuùa cuõng khoâng yeâu caàu baïn laøm ñieàu gì ñoù ñeå baïn xöùng ñaùng nhaän ñaùp lôøi hay aân hueä.

     Roâma 4:4-5, “Theá thì, ñoái vôùi ngöôøi laøm vieäc, tieàn coâng khoâng phaûi laø ôn hueä, nhöng laø moùn nôï chuû phaûi traû. Nhöng ñoái vôùi ngöôøi khoâng caäy vaøo vieäc laøm, maø chæ tin vaøo Ñaáng laøm cho ngöôøi coù toäi ñöôïc xöng coâng chính, thì ñöùc tin cuûa ngöôøi aáy ñöôïc xem laø thieát yeáu cho söï ñöôïc xöng coâng chính cuûa ngöôøi aáy”.

     Roâma 5:6-11, “Trong khi chuùng ta coøn yeáu ñuoái, thì theo ñuùng kyø haïn, Ñaáng Cöùu-theá ñaõ chòu cheát thay cho nhöõng ngöôøi coù toäi….Vì khi chuùng ta coøn laø thuø nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, maø coøn ñöôïc giaûi hoøa vôùi Ngaøi nhôø söï cheát cuûa Con Ngaøi, huoáng chi baây giôø ñaõ ñöôïc giaûi hoøa roài, chuùng ta seõ ñöôïc cöùu nhôø söï soáng cuûa Con Ngaøi caøng boäi phaàn hôn laø döôøng bao”.

     EÂpheâsoâ 2:8, “Vì nhôø aân suûng, bôûi ñöùc tin, maø anh chò em ñöôïc cöùu; ñaây khoâng phaûi laø coâng söùc cuûa anh chò em, maø laø taëng phaåm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi”.

 

Söï Soáng Ñôøi Ñôøi, Moät Hoàng AÂn

    

     Noùi caùch khaùc, söï neân thaùnh laø moät aân töù, noù laø cuûa baïn khi baïn ñöôïc taùi sanh. Noù thuoäc veà baïn cuõng nhö söï soáng ñôøi ñôøi thuoäc veà baïn. Ñöùc Chuùa Trôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi. Ngaøi ban cho söï cöùu chuoäc, Ngaøi ban cho söï khoân ngoan, Ngaøi ban cho söï neân thaùnh, Ngaøi ban cho chính Con Ngaøi ñeå, “Ai coù Con thì coù söï soáng” (1Giaêng).

     Neáu baïn coù söï soáng ñôøi ñôøi, baïn coù baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu baïn coù baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn coù söï coâng chính. Neáu baïn coù söï coâng chính, baïn coù söï neân thaùnh.

     Söï neân thaùnh coù nghóa laø gì? Coù nghóa laø ñöôïc bieät rieâng ra cho moät muïc ñích thuoäc linh naøo ñoù, söï phaân reõ.

     Ai bieät rieâng (phaân reõ) baïn - Ñöùc Chuùa Trôøi phaân reõ baïn cho muïc ñích Ngaøi. Baïn laøm gì ñeå tieáp nhaän ñieàu aáy? Ngay sau khi baïn taùi sanh, Ñöùc Thaùnh Linh laäp cö trong baïn baét ñaàu xaây döïng baûn chaát Chuùa Gieâ-su vaø söï soáng Ngaøi beân trong taâm linh baïn, baïn baét ñaàu phaân reõ chính mình khoûi nhöõng ñieàu khoâng caàn thieát maø ñaõ troùi buoäc vaø naém giöõ baïn ñeán noãi baïn khoâng coù thì giôø cho nhöõng vieäc toát nhaát maø Chuùa muoán.

     Coù moät thieáu phuï noùi vôùi toâi, “Toâi khoâng coù thôøi gian hoïc hoûi lôøi Chuùa. Toâi baän coâng vieäc nhaø nhieàu laém.” Khoaûng moät hai naêm sau baø ta bò beänh raát naëng. Baùc só noùi hy voïng duy nhaát laø phaûi moå. Toâi noùi, “Baây giôø thì baø coù dö thôøi giôø ñeå hoïc hoûi Kinh Thaùnh”. Baø traû lôøi, “Vaâng! Toâi phaûi tìm kieám Chuùa tröôùc tieân.”

     Ñieàu quan troïng cho baát cöù ngöôøi naøo (toâi khoâng quan taâm coâng vieäc ngöôøi ñoù laø gì) laø hoïc bieát veà Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha vaø hoïc bieát veà nhöõng quyeàn lôïi vaø ñaëc aân trong Ñaáng Christ. ÑOÙ LAØ ÑIEÀU QUAN TROÏNG BAÄC NHAÁT TRONG CUOÄC ÑÔØI NAØY.

     Khaûi thò (thô tín) Phaoloâ raát laø quan troïng ñeå hoïc vaø hieåu, nhöng noù seõ coù giaù trò cho ñeán khi leõ thaät aáy trôû neân moät phaàn cuoäc ñôøi baïn. Ngaøi khoâng chæ laøm neân cho chuùng ta söï khoân ngoan töø Ñöùc Chuùa Trôøi, söï coâng chính, söï neân thaùnh töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng Ngaøi coøn trôû neân söï cöùu chuoäc cho chuùng ta.

     Söï cöùu chuoäc nghóa laø gì? Tröôùc tieân laø laøm thoaû maõn ñoøi hoûi coâng chính choáng nghòch chuùng ta ñeå chuùng ta ñöôïc chuoäc khoûi moïi aùn toäi giaùng treân con ngöôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thöïc hieän ñieàu ñoù trong Ñaáng Christ.

     Toäi nhaân coù ñaày daãy baûn chaát cuûa Satan khoâng theå tin nhö caùch baïn laø keû tin, vì vaäy phaûi giaûn Phuùc AÂm cho hoï, ñeå hoï tin, vaø khi hoï tin hoï seõ nhaän ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Sau ñoù taâm linh hoï ñöôïc soi saùng, taâm trí ñöôïc ñoåi môùi, vaø hoï hieåu ñöôïc ñieàu gì xaûy ra cho cuoäc ñôøi hoï.

     TIN nghóa laø HAØNH ÑOÄNG THEO LÔØI ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI. Moät toäi nhaân khoâng theå coù ñöùc tin nhö baïn laø moät tín höõu coù ñöùc tin, Ñöùc Chuùa Trôøi keå ñieàu ñoù cho hoï khi hoï laøm theo lôøi Chuùa.

     Neáu chuùng ta giaûng cho ngöôøi chöa ñöôïc cöùu phaûi tin caùi naøy tin caùi kia laø khoâng khoân ngoan. Chuùng ta phaûi ñöa cho hoï leõ thaät ñeå hoï tin hoaëc laøm theo. Baøy toû roõ raøng cho hoï theå naøo Christ ñaõ cheát vì toäi hoï theo nhö Kinh Thaùnh, Ngaøi ñaõ ñöôïc choân, ñeán ngaøy thöù ba Ngaøi ñöôïc soáng laïi theo lôøi Kinh Thaùnh, Ñöùc Chuùa Trôøi ban Chuùa Gieâ-su nhö moät moùn quaø, hoï neân tieáp nhaän Ngaøi laø Chuùa  vaø Cöùu Chuùa cuûa hoï.

CAÂU HOÛI

1.   Giaûi thích hai giai ñoaïn cuûa söï cöùu chuoäc.

2.   Cho bieát Chuùa Gieâ-su ñaõ trôû neân söï khoân ngoan cuûa chuùng ta nhö theá naøo?

3.   Giaûi thích Coâloâse 1:13-14.

4.   Cho bieát Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï coânh chính cuûa keû tin nhö theá naøo.

5.   Theo Kinh Thaùnh “tin” coù nghóa laø gì?