CHƯƠNG 17: GIỮ VỮNG LỜI CÔNG BỐ

Chöông 17

 

GIÖÕ VÖÕNG LÔØI COÂNG BOÁ

 

     Thaät quan troïng ñeå chuùng ta bieát raèng sau khi caàu nguyeän, chuùng ta khoâng laëp laïi lôøi caàu nguyeän nöõa. Nhieàu ngöôøi nghi ngôø lôøi Chuùa bôûi vieäc coâng nhaän söï nghi ngôø vaø voâ tín.

     EÂsai 55:11, “Naøy, lôøi ñaõ ra töø mieäng Ta, seõ khoâng trôû veà cuøng Ta voâ hieäu quaû, nhöng seõ laøm ñieàu Ta ñaõ ñònh vaø hoaøn thaønh vieäc Ta ñaõ sai khieán noù”.

     Taám loøng phaûi ñöôïc chaâm reã laäp neàn treân lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi haàu cho nhöõng gì Ngaøi phaùn nhö ñinh ñoùng coät ñoái vôùi chuùng ta.

     Baïn caàu nguyeän vaø baïn bieát ñoù laø yù chæ Ngaøi.

     1Giaêng 5:14-15, “Ñaây laø söï vöõng taâm maø chuùng ta coù tröôùc maët Ngaøi; ñoù laø: neáu chuùng ta theo yù muoán Ngaøi maø caàu xin ñieàu chi, thì Ngaøi seõ nghe chuùng ta. Neáu chuùng ta bieát: baát cöù ñieàu gì chuùng ta caàu xin, Ngaøi ñeàu nghe chuùng ta, thì chuùng ta bieát raèng chuùng ta seõ coù ñöôïc nhöõng gì chuùng ta ñaõ caàu xin Ngaøi”. Chöõ “söï tin chaéc” coù nghóa laø “söï thaønh coâng, söï chaéc chaén.” Chuùng ta caàu nguyeän theo yù chæ Ngaøi, thì chuùng ta chaéc chaén raèng Ngaøi nghe chuùng ta, vaø neáu Ngaøi nghe, thì quaû nhieân laø chuùng ta nhaän söï ñaùp lôøi. Nhöng laøm sao baïn bieát Ngaøi nghe lôøi caàu nguyeän baïn? Vì ñoù laø yù chæ Ngaøi vaø baïn laøm theo yù chæ Ngaøi treân ñaát naøy.

     Baïn vaø Ngaøi ñang coäng taùc laøm vieäc. Baïn caàu nguyeän theo lôøi daïy Ngaøi ban ra. Baïn ñeán gaàn Ngaøi qua Danh GIEÂ-SU.

     Giaêng 16:23-24, “Ngaøy aáy, caùc ngöôi seõ khoâng hoûi Ta veà ñieàu gì nöõa. Quaû thaät, quaû thaät, Ta noùi cuøng caùc ngöôi, baát cöù ñieàu chi caùc ngöôi nhaân danh Ta caàu xin Cha, Ngaøi seõ ban cho caùc ngöôi. Cho ñeán baây giôø caùc ngöôi vaãn chöa nhaân danh Ta maø caàu xin ñieàu chi. Haõy caàu xin ñi, caùc ngöôi seõ nhaän ñöôïc, ñeå nieàm vui cuûa caùc ngöôi ñöôïc troïn veïn”.

     Chuùa Gieâ-su ñaõ ban cho chuùng ta QUYEÀN HÔÏP PHAÙP söû duïng Danh Ngaøi, vaø Danh Ngaøi cuõng gioáng nhö chính Ngaøi. Khi baïn ñeán vôùi Cha trong danh Gieâ-su cuõng gioáng nhö chính Gieâ-su ñang coù maët ôû ñoù.

     Giaêng 6:38, “Vì ta töø trôøi xuoáng, chaúng phaûi laøm theo yù chæ ta, beøn laøm theo yù chæ cuûa Ñaáng ñaõ sai ta.”

     Baïn ñang haønh ñoäng thay theá Chuùa Gieâ-su treân ñaát naøy. Baïn khoâng coù caàu nguyeän bôûi ñoäng cô ích kyû. Baïn caàu nguyeän vôùi Ngaøi cho nhu caàu caáp thieát cuûa ngöôøi khaùc. Baïn laø ngöôøi trung baûo giöõa nhöõng ngöôøi coù nhu caàu vôùi Cha. Baïn theá choã Chuùa Gieâ-su, haønh ñoäng thay Ngaøi. Baïn bieát raèng Chuùa Gieâ-su laøm chính xaùc nhö  baïn ñang laøm.

     Cha nghe lôøi caàu nguyeän cuûa baïn. Lôøi ngaøi aán chöùng ñieàu ñoù, vì baïn ñaõ caàu xin theo yù chæ Ngaøi. Baïn ñöùng vöõng bôûi lôøi caàu nguyeän ñaày naêng quyeàn. Baïn khoâng ñeå Satan cöôùp ñi söï ñaùp lôøi cuûa Chuùa cho baïn.

     Saùng theá kyù 15:10 laø moät ví duï raát hay. AÙpraham vaø Chuùa böôùc vaøo moät giao öôùc. Ñöùc Gieâhoâva phaùn, “AÙp-ram ñem daâng taát caû caùc con vaät naøy leân cho Chuùa, xeû caùc thuù vaät laøm ñoâi, saép laïi phaàn ñoái nhau, nhöng khoâng xeû ñoâi caùc con chim”.

     Cuûa leã ñöôïc ñaët treân baøn thôø. Chính laø cuûa leã daâng cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng con chim aên moài ñeán cöôùp ñi tröôùc khi cuûa leã ñöôïc löûa thieâu (tröôùc khi nhaän söï ñaùp lôøi töø trôøi), AÙpraham phaûi ñuoåi caùc chim aáy ñi.

     Lôøi haèng soáng ñaõ ban cho chuùng ta töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Chính laø phaàn Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñôøi soáng caàu nguyeän gioáng nhö cuûa leã ñaët treân baøn thôø.

     Baïn caàu nguyeän trong Danh Gieâ-su, söï ñaùp lôøi chöa ñeán, cuõng nhö löûa chöa ñaùp xuoáng thieâu cuûa leã AÙpraham daâng. Caùc chim aên moài bieåu töôïng veà Satan, ma quyû cöôùp lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi khoûi loøng baïn, töùc laø söù ñieäp Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho, nhöng baïn phaûi canh chöøng. Baïn ñöøng ñeå keû thuø (Satan) ñeán cöôùp ñi,

     Philíp 4:6, “Ñöøng lo laéng gì caû, nhöng trong moïi söï haõy duøng lôøi caàu nguyeän, naøi xin, vaø caûm taï maø trình daâng nhöõng nhu caàu cuûa anh chò em leân Ñöùc Chuùa Trôøi”.

     Khi baïn caàu nguyeän vaø naøi xin, toû caùc lôøi caàu xin mình cho Chuùa, baïn chôø ñôïi söï ñaùp lôøi vôùi SÖÏ TAÏ ÔN.

     Coù ngöôøi noùi, “Toâi caàu nguyeän nhöng khoâng thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi traû lôøi.” Beänh tình vaãn coøn, nôï vaãn coøn thieáu. Baïn phaûi ñuoåi chim aên moài (Satan) ñi. Baïn ñöøng ñeå noù cöôùp ñi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong loøng baïn. Lôøi laø phaàn Ñöùc Chuùa Trôøi trong cuûa leã (coù nghóa laø lôøi Chuùa laø phaàn trong lôøi caàu nguyeän baïn daâng leân Chuùa), baïn bieát chaéc “KHOÂNG LÔØI NAØO TÖØ ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI MAØ KHOÂNG COÙ KHAÛ NAÊNG ÖÙNG NGHIEÄM.”

     Loøng baïn bieát roõ baïn ñaõ nhaän ñaùp lôøi roài. Baïn xin möa xuoáng, vaäy haõy maëc aùo möa ñi nhö laø trôøi ñaõ möa. Baïn xin tieàn, vaäy haõy döï tính chi tieâu soá tieàn ñoù. Baïn xin söï chöõa laønh, vaäy haõy ñöùng daäy ra khoûi giöôøng.

     Ngaøi haù chaúng phaùn neáu baïn caàu xin baát cöù ñieàu gì theo yù chæ Ngaøi thì Ngaøi nghe baïn sao? Vaâng ñuùng vaäy! Haù chaúng phaûi lôøi Chuùa ban cho baïn can ñaûm ñi ra haønh ñoäng cöù nhö ñöôïc ñaùp lôøi roài chaêng? Vaâng, ñuùng vaäy!

     Khi baïn bieát Ngaøi nghe, baïn coù söï ñaùp lôøi töø Ngaøi. Ñieàu töï nhieân sau ñoù laø baïn ngôïi khen, caûm taï Ngaøi. Baïn chaéc chaén nhö vaäy, Satan khoâng theå ngaên caûn söï ñaùp lôøi.

     1Phierô 5:7 laø cuûa baïn, “Haõy trao moïi lo laéng cho Ngaøi, vì Ngaøi hay chaêm soùc anh em.”

     Haõy chuù taâm ñeán “LÔØI ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI” vì ñoù laø bí quyeát. Ngaøi yeâu thöông baïn Ngaøi ban lôøi Ngaøi cho baïn, vaø baïn an nghæ treân lôøi Ngaøi.

     Coù nhöõng lôøi quen thuoäc moãi ngaøy ñaõ trôû thaønh moät phaàn trong ngoân ngöõ baïn thöôøng duøng. Baïn coù söï ñaùp lôøi ngay trong taàm tay nhö laø baïn coù tieàn trong taàm tay baïn. Baïn chaéc chaén nhö Chuùa Gieâ-su böôùc vaøo hieän dieän Cha noùi raèng, “Ñaây laø ñieàu con ñaõ caàu xin.”

     Saùng nay toâi caàn boán trieäu ñoàng. Toâi noùi raèng toâi öôùc mong Ngaøi caûm ñoäng ai ñoù ñaõ ñöôïc phöôùc bôûi chöùc vuï Ngaøi qua toâi, hoï seõ daâng tieàn cho toâi. Sau ñoù coù moät ngöôøi nghe ñöôïc tieáng phaùn cuûa Ngaøi ñeán ñöa cho toâi ñuùng nhö soá tieàn ñoù.

     Maùc 11:24,  “Vì theá, Ta noùi cuøng caùc ngöôi, moïi ñieàu caùc ngöôi xin trong khi caàu nguyeän, haõy tin laø ñaõ nhaän ñöôïc, thì seõ ñöôïc ñieàu ñoù”.

     TIN laø chieám höõu. Khi toâi tin lôøi Ngaøi, toâi sôû höõu moïi söï maø lôøi Ngaøi ñaõ baûo ñaûm. Toâi daâng moïi nhu caàu, toâi daïn dó saép ñaët chi phí nhu caàu ñoù laäp töùc.

     Giaêng 14:13, “Caùc ngöôi nhaân danh Ta maø caàu xin baát cöù ñieàu chi, Ta seõ laøm cho, ñeå Cha ñöôïc toân vinh nôi Con”.

     Khi  baïn caàu nguyeän trong danh Gieâ-su, Ngaøi quan taâm ñeán. Baïn khoâng coøn phaûi gaùnh naëng bao laâu baïn khoâng coøn coâng boá tieâu cöïc, voâ tín. Ngaøi laø Ñaáng beân caïnh baïn. Lôøi caàu nguyeän baïn ñaët treân lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Coâng vieäc cuûa baïn laø laøm öùng nghieäm lôøi aáy.

     Giaû söû söï ñaùp lôøi ñeán treã. Haõy nhôù laïi AÙpraham (Roâma 4:16-22).

     Hy voïng luoân luoân ôû töông lai. Ñöùc tin luoân ôû hieän taïi. AÙpraham hy voïng moät ñöùa con trai. Baây giôø ñöùc tin theá choã cho hy voïng. Hy voïng bò ñaåy luøi. OÂng nhôù Ñöùc Chuùa Trôøi, “goïi nhöõng söï khoâng coù nhö ñaõ coù.”

     Chính Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng nhìn vaøo khoaûng khoâng phaùn, “Haõy coù söï saùng” vaø lieàn coù söï saùng. “Haõy coù caùc ngoâi sao” thì lieàn coù.

     Mathiô 18:19-20, “Neáu hai ngöôøi trong caùc ngöôi hieäp nhau döôùi ñaát caàu xin baát cöù ñieàu gì ta seõ laøm cho.”

     Vaäy thì, lôøi noùi baïn trong Danh Gieâ-su khieán moïi vaät hieän höõu vaø xaûy ra. Ñöùc tin cuûa AÙpraham baûo oâng raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho oâng taát caû ñieàu gì Ngaøi ñaõ höùa. Vì vaäy oâng coù ñöùa con. AÙpraham nhìn xem lôøi höùa vaø haønh ñoäng treân lôøi aáy.

     Gieâreâmi 33:3, “Con haõy keâu caàu Ta, Ta seõ ñaùp lôøi con. Ta seõ toû cho con nhöõng vieäc con chöa töøng bieát, nhöõng vieäc lôùn lao vaø cao sieâu, khoâng ai ñaït thaáu”.

     Baïn naém laáy lôøi Ngaøi, loøng baïn traøn ñaày vui möøng Ngaøi ñaõ ban lôøi Ngaøi cho baïn. Nan ñeà baïn caàu xin thaønh ñôn giaûn. Baïn goïi nhöõng söï khoâng coù nhö ñaõ coù vì lôøi Ngaøi höùa cho baïn. Nan ñeà baïn caàu xin thaønh ñôn giaûn. Baïn goïi nhöõng söï khoâng coù nhö ñaõ coù vì lôøi Ngaøi  ñaõ ban söï chaéc chaén.

     Gieâreâmi 1:12, “Ta canh chöøng lôøi ta ñeå thöïc hieän.”

     Baïn naém chaët lôøi Ngaøi. Baïn noùi, “Cha oâi, ñaây laø lôøi Ngaøi phaùn qua Gieâ-su. Ñaây laø lôøi Ngaøi phaùn qua Phaoloâ. Ñaây laø lôøi Ngaøi phaùn qua caùc tieân tri, söù ñoà. Ñaây laø lôøi Ngaøi phaùn qua moân ñoà yeâu quyù laø Giaêng. Con haønh ñoäng treân lôøi naøy. Baïn vaø Gieâ-su laø moät. Baïn laøm cho Ngaøi. Öôùc muoán baïn vaø yù muoán Ngaøi aên khôùp nhau, lieân hieäp nhau vaø ñieàu ñoù thaät laø dieäu kyø.

     Baïn noùi, “Cha oâi, cuõng nhö Chuùa Gieâ-su töø trôøi xuoáng ñeå laøm theo yù chæ Ngaøi, vaäy con sinh ra töø  trôøi ñeå laøm theo yù chæ Ngaøi."

     Philíp 4:11-13, (Baûn dòch WAY), “Toâi bieát HOÏC BIEÁT duø trong baát cöù caûnh traïng naøo toâi khoâng leä thuoäc hoaøn caûnh. Toâi hoïc taäp chòu thieáu thoán hay dö daät. Trong cuoäc soáng vaø trong moïi hoaøn caûnh toâi ñaõ naém ñöôïc BÍ QUYEÁT CUOÄC SOÁNG. Laøm theå naøo soáng giöõa ñaày ñuû vaø ngheøo thieáu, giöõa sung tuùc vaø tuùng quaãn. Toâi san baèng moïi chöôùng ngaïi qua söï giuùp ñôõ Ñaáng ban cho toâi söùc maïnh beà trong.”

  Ñeå yù Phaoloâ noùi, “Toâi ñaõ naém baét ñöôïc bí quyeát cuoäc soáng, toâi khoâng leä thuoäc hoaøn caûnh.”

     Khi moät ngöôøi laøm chuû treân hoaøn caûnh, ngöôøi ñoù ñaõ naém laáy quyeàn lôïi vaø ñaëc aân trong Ñaáng Christ. Lôøi Ngaøi trôû thaønh thöïc teá cho ñôøi soáng hoï. Hoï noùi xaùc quyeát, “Toâi coù theå laøm baát cöù ñieàu gì Cha toâi muoán toâi laøm, vì Ñaáng ôû trong toâi lôùn hôn keû ôû theá gian.”

     Cuõng nhö Chuùa Gieâ-su phaùn, “Ta töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán”, baïn cuõng noùi, “Toâi töø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø toâi laø ngöôøi chieán thaéng. Vì Ñaáng ôû trong caùc con lôùn hôn keû ôû trong theá gian (1Giaêng 4:4).

     Vì vaäy, baïn bieát BÍ QUYEÁT CUOÄC SOÁNG LAØ SOÁNG TRONG LÔØI ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI. Ñoù laø yù muoán cuûa Ngaøi.

     Philíp 4:19 noùi, “Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toâi seõ cung öùng ñaày ñuû moïi nhu caàu cho anh chò em theo möùc ñoä giaøu coù cuûa Ngaøi ôû nôi vinh hieån trong Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su”.

     Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï tieáp trôï cuûa baïn. Giôùi haïn cuûa söï cung öùng laø yù muoán Ngaøi. Chæ coù yù muoán Ngaøi giôùi haïn khaû naêng cuûa baïn. Baïn laëp ñi laëp laïi, “Cha toâi tieáp trôï toâi.”

     Mathiô 6:26-33 noùi, “Haõy xem caùc chim trôøi. Chuùng chaúng gieo, chaúng gaët, cuõng chaúng thaâu tröõ vaøo vöïa laãm; theá maø Cha caùc ngöôi treân trôøi vaãn nuoâi chuùng. Caùc ngöôi haù chaúng quyù troïng hôn loaøi chim sao? Coù ai trong caùc ngöôi nhôø lo laéng maø coù theå keùo daøi ñôøi mình theâm moät khaécnt: mt cubit  naøo khoâng? Haõy xem hoa hueä khoâng? Coøn veà quaàn aùo, taïi sao caùc ngöôi laïi lo laéng? Haõy ngaém xem nhöõng hoa hueängoaøi ñoàng moïc leân theå naøo. Chuùng chaúng laøm vieäc khoù nhoïc, cuõng khoâng keùo chæ, theá nhöng Ta noùi cuøng caùc ngöôi, daàu Sa-loâ-moân sang troïng ñeán ñaâu, vua aáy cuõng khoâng maëc ñeïp nhö moät hoa naøo trong caùc hoa aáy caû. Neáu hoa coû ngoaøi ñoàng, laø gioáng nay coøn soáng mai toáng vaøo loø, maø Ñöùc Chuùa Trôøi coøn cho chuùng maëc ñeïp theå aáy thay, leõ naøo Ngaøi chaúng lo cho caùc ngöôi ñöôïc sao, hôõi nhöõng keû yeáu ñöùc tin? Vaäy, caùc ngöôi ñöøng lo laéng maø noùi, 'Chuùng ta seõ aên gì?' hoaëc 'Chuùng ta seõ uoáng gì?' hoaëc 'Chuùng ta seõ maëc gì?' Vì caùc daân ngoaïi luoân tìm kieám nhöõng ñieàu aáy, coøn Cha caùc ngöôi ôû treân trôøi ñaõ bieát caùc ngöôi caàn nhöõng ñieàu aáy roài. Nhöng tröôùc heát, haõy tìm kieám vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñaïo coâng chính cuûa Ngaøi, roài Ngaøi seõ ban theâm cho caùc ngöôi moïi ñieàu aáy nöõa.”

     Thieân Phuï bieát roõ nhu caàu baïn, bieát roõ hoaøn caûnh baïn, söï choáng ñoái baïn gaëp phaûi, Ngaøi bieát moïi söï. Baïn an nghæ trong Ngaøi. Baïn laø con caùi Ngaøi. Baïn ôû trong gia ñình Ngaøi, baïn laø nhaùnh cuûa caây nho. Ngaøi laø ngöôøi vun troàng. Ngaøi chaêm soùc vöôøn nho. Ngaøi bieát roõ. Baïn laø ngöôøi saûn sinh boâng traùi cuûa Ngaøi. Baïn laø söï tieáp xuùc cuûa Ngaøi vôùi theá gian. Baïn laø ngöôøi tieáp xuùc cuûa Ngaøi vôùi Hoäi Thaùnh vaø daân söï trong Hoäi Chuùng. Baïn coù söï soáng, baûn chaát cuûa Ngaøi. Baïn coù aùnh saùng vaø khoân ngoan cuûa Ngaøi. Baïn coù tình yeâu cuûa Ngaøi. Baïn coù Ngaøi. Ngaøi soáng beân trong baïn. Baïn ñeå Ngaøi töï do haønh ñoäng trong baïn.

     1Giaêng 3:2, “Anh chò em yeâu daáu, baây giôø anh chò em laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi.”

     Haõy naém laáy vò trí cuûa ngöôøi con, soáng bôûi ñöùc tin, baøy toû ñôøi soáng ñöùc tin. Taïi sao? Baïn toân vinh Ngaøi, baïn khieán cho ngöôøi ta bieát raèng Ngaøi laø Ñaáng ñaùng tin caäy. Baây giôø baïn ñang mang traùi cuûa söï coâng chính.

     Haõy laøm phaàn cuûa baïn. Nhaän laõnh traùch nhieäm vaø quyeàn lôïi cuûa baïn. Baïn laø söï coâng chính cuûa Ngaøi. Vaâng, baïn laø ngöôøi coâng chính cuûa Ngaøi (Heâbôrô 10:38).

     Söï coâng chính nghóa laø baïn coù khaû naêng ñöùng trong söï hieän dieän cuûa Cha khoâng chuùt maëc caûm hay töï ti. Ngaøi khieán baïn coâng chính. Baïn ñöøng khöôùc töø nhöõng gì Ngaøi ñaõ thöïc hieän ñeå baïn trôû thaønh nhö vaäy.

     Ngaøi noùi baïn laø ngöôøi theå naøo thì baïn laø ngöôøi theå aáy.  

     1Giaêng 5:4-5, “Vì ai do Ñöùc Chuùa Trôøi sinh ra ñeàu thaéng hôn theá gian, vaø ñaây laø ñieàu giuùp chuùng ta thaéng hôn theá gian: ñöùc tin cuûa chuùng ta. Ai laø ngöôøi ñaõ thaéng hôn theá gian, haù chaúng phaûi laø ngöôøi tin raèng Ñöùc Chuùa Gieâ-su laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi sao?”

    Ñöùc tin cuûa chuùng ta ñem chuùng ta böôùc vaøo gia ñình cuûa keû chieán thaéng. Ñöùc tin khieán chuùng ta thaønh con trai, con gaùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khieán chuùng ta thaønh taân taïo vaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Baïn ñöùng giöõa theá gian nhö laø con ngöôøi chieán thaéng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

     2Coârinhtoâ 10:4-5, “Vì vuõ khí chieán ñaáu cuûa chuùng toâi khoâng phaûi laø loaïi vuõ khí xaùc thòt nhöng laø quyeàn naêng Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå phaù huûy caùc thaønh luõy, ñaùnh ñoå caùc lyù luaän, vaø moïi söï kieâu caêng nghòch vôùi söï hieåu bieát veà Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng toâi cuõng baét moïi tö töôûng phaûi vaâng phuïc Chuùa Cöùu Theá”.  Chuùng ta chöa chieám höõu ñòa vò chuùng ta trong Ñaáng Christ, chuùng ta chöa chieâm nghieäm lôøi môøi goïi cuûa Ngaøi trong Heâbôrô 4:16, “Vaäy chuùng ta haõy daïn dó ñeán gaàn ngoâi aân suûng, haàu coù theå nhaän ñöôïc ôn thöông xoùt, vaø coù theå tìm ñöôïc aân suûng ñeå giuùp ñôõ chuùng ta trong luùc chuùng ta caàn”.

     Ngai aân suûng laø ngai cuûa söï ban cho tình yeâu, söï thöông xoùt. Chính laø ngai maø tình yeâu gaëp nhau. Tình yeâu ñöôïc hoaïch ñònh saün ñeå ban phöôùc cho theá giôùi con ngöôøi.

     Ngaøi khieán baïn coâng chính vôùi söï coâng chính cuûa Ngaøi. Ngaøi khieán baïn maïnh meõ vôùi chính söùc maïnh cuûa Ngaøi. Baây giôø baïn coù theå ñoái dieän keû thuø cuûa Christ nhö moät keû chieán thaéng.

     Vôùi thuaãn ñöùc tin, baïn tin chaéc chaén hoaøn toaøn nôi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, daäp taét moïi teân löûa cuûa keû thuø. Göôm Thaùnh Linh khoâng duøng ñeå chaët con ngöôøi baèng thòt vaø huyeát, nhöng göôm duøng ñeå choáng traû ma quyû.

     Göôm cuûa Thaùnh Linh laø gì? Chính laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     EÂpheâsoâ 6:10-18 gioáng nhö moät kho vuõ khí thuoäc linh. Baïn trang bò noù ñeå ñoái choïi keû thuø. Baïn khoâng duøng göôm ñeå ñaâm cheùm anh em, nhöng ñeå choáng traû ma quyû. Haõy “nhôø Thaùnh Linh caàu nguyeän baèng ñuû loaïi caàu nguyeän.” Baïn tin chaéc raèng lôøi caàu nguyeän cuûa baïn seõ nhaän ñaùp lôøi chính nhö lôøi caàu nguyeän Chuùa Gieâ-su.

     Baïn ngöôùc maét leân vaø noùi nhö Chuùa Gieâ-su noùi taïi moä Laxarô, “Cha oâi, con taï ôn Cha vì Cha luoân nghe con.” (Giaêng 11:41)

     2Coârinhtoâ 2:14-15, “Nhöng taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi, vì trong Ñaáng Cöùu-theá, Ngaøi luoân luoân laõnh ñaïo chuùng toâi trong cuoäc dieãn chieán thaéng, vaø Ngaøi ñaõ duøng chuùng toâi toaû lan muøi thôm veà söï hieåu bieát Ngaøi ra khaép nôi. Vì chuùng toâi laø höông thôm cuûa Ñaáng Cöùu-theá ñöôïc daâng leân cho Ñöùc Chuùa Trôøi, giöõa nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu vaø nhöõng keû bò hö maát”.

CAÂU HOÛI

1.   Laøm sao chuùng ta bieát Ñöùc Chuùa Trôøi nghe lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta ?

2.   Khi chuùng ta phaûi laøm gì khi chuùng ta khoâng nhaän söï ñaùp lôøi ngay laäp töùc?

3.   Cho bieát ñònh nghóa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà ñöùc tin trong Lôøi Ngaøi.

4.   YÙ thöùc veà söï coâng chính giuùp chuùng ta thaønh coâng trong ñôøi soáng caàu nguyeän nhö theá naøo?

5.   Chuùng ta hoïc ñöôïc baøi hoïc naøo trong Mathiô 6:26-33?