CHƯƠNG 18: NGƯỜI SIÊU NHIÊN

 

Chöông 18

 

CON NGÖÔØI SIEÂU NHIEÂN

 

     Caû theá giôùi töø tröôùc tôùi giôø ñeàu mong chôø moät ngöôøi sieâu nhieân. Ngöôøi sieâu nhieân ñaàu tieân ñeán nhö caùi reã ra töø ñaát khoâ. Khoâng ai nhaän bieát Ngaøi. Khoâng ai bieát ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû trong xaùc thòt. Hoï khoâng bieát raèng LOGOS cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng ñaõ töøng ôû vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ôû cuøng hoï. Hoï khoâng bieát raèng con treû ñaõ lôùn leân laø Ñaáng maø coù lôøi cheùp raèng, “Moïi vaät do Ngaøi taïo neân; chaúng vaät chi ñaõ ñöôïc taïo neân maø khoâng bôûi Ngaøi. Trong Ngaøi laø söï soáng, vaø söï soáng laø aùnh saùng cho nhaân loaïi” (Giaêng 1:3-4)

     Theá giôùi chöa bieát coù moät ngöôøi sieâu nhieân ôû giöõa hoï ngaøy nay. Hoï khoâng bieát MOÃI TAÂN TAÏO VAÄT LAØ MOÄT NGÖÔØI SIEÂU NHIEÂN ÔÛ TRONG TÌNH TRAÏNG PHOÂI THAI, moïi phoâi thai caàn bieát hoï laø gì, hoï coù theå ñöôïc gì, ñieàu gì Cha mong chôø hoï laøm, vaø Cha ñaõ ban quyeàn ñeå hoï trôû thaønh gì vaø thöïc hieän gì cho theá giôùi.

     Heâbôrô 2:14 daïy chuùng ta nhöõng gì ngöôøi sieâu nhieân ñaõ chieán thaéng Satan, “Theá thì caùc con caùi ñeàu cuøng chung huyeát nhuïc, neân cuõng vaäy, Ngaøi cuøng mang huyeát nhuïc ñoù, ñeå qua söï cheát, Ngaøi coù theå huyû dieät keû coù quyeàn treân söï cheát, laø aùc quyû”.

     Heâbôrô 9:12, “Ngaøi cuõng khoâng nhôø huyeát cuûa deâ ñöïc vaø boø ñöïc, nhöng duøng chính huyeát Ngaøi ñeå vaøo Nôi Chí Thaùnh moät laàn ñuû caû, maø thöïc hieän ñöôïc söï cöùu chuoäc ñôøi ñôøi” (hay söï thaát baïi ñôøi ñôøi cuûa Satan).

     Khaûi Huyeàn 1:18, “Ta laø Ñaáng Haèng Soáng. Ta ñaõ cheát, vaø kìa, nay Ta soáng ñôøi ñôøi voâ cuøng. Ta caàm trong tay chìa khoaù cuûa Söï Cheát vaø AÂm Phuû.”

     Ñaây laø söù ñieäp cuûa Ñaáng chinh phuïc Satan.

 

Con Ngöôøi Sieâu Nhieân Ñaàu Tieân

 

     Chuùng ta haõy nhìn moät Chuùa Gieâ-su Christ, Ñaáng sieâu nhieân. NGÖÔØI SIEÂU NHIEÂN LAØ MOÄT NGÖÔØI ÑÖÙC TIN.

     Gieâ-su laø ngöôøi ñöùc tin ñaëc bieät. Trong Ngaøi, ÑÖÙC TIN ÑEÁN VÔÙI THEÁ GIÔÙI. Moïi söï ñeàu troâng chôø ñöùc tin.

     Trong Mathiô 19:26, Chuùa Gieâ-su phaùn, “Ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi thì moïi vieäc ñeàu ñöôïc caû”

     Giaêng 17:2, “Vì Cha ñaõ ban cho Con uy quyeàn treân moïi loaøi xaùc thòt, neân Con cuõng seõ ban söï soáng ñôøi ñôøi cho nhöõng ai Cha ban cho Con”.

    Luca 4:1-13. ÔÛ ñaây chuùng ta thaáy Chuùa Gieâ-su ñoái  choïi Satan vaø ñaéc thaéng noù trong moïi côn caùm doã.

     Mathiô 4:23-15 chuùng ta thaáy Gieâ-su ñuoåi quyû, chöõa laønh moïi taät beänh vaø ñau yeáu, giaûi cöùu moïi ngöôøi khoûi aùch noâ leä beänh taät aùp cheá. Ngaøi chöõa laønh taát caû hoï. Gieâ-su laø moät Ñaáng sieâu nhieân.

    Trong Mathiô 8:23-27 chuùng ta ñoïc, “Nhöõng ngöôøi ñoù laáy laøm laï, noùi raèng: “Ñaây laø ngöôøi naøo, maø gioù vaø bieån cuõng ñeàu vaâng lôøi ngöôøi?”

     Ngaøi ñi qua bieån Galileâ trong moät con thuyeàn, Satan ñem côn baõo tôùi Ngaøi, caùc moân ñoà keâu leân, “Chuùa oâi, cöùu chuùng toâi vôùi, chuùng toâi cheát maát!” Ngaøi ñaùp raèng, “ Sao caùc ngöôi NHAÙT SÔÏ, hôõi keû ít ÑÖÙC TIN?”

     Giaêng 11:43-44 cho thaáy Ngaøi ñöùng tröôùc moä Laxarô. Ngaøi baûo hoï dôõ taûng ñaù ñi, Matheâ em gaùi cuûa Laxarô noùi, “Laïy Chuùa, anh aáy ñaõ coù muøi roài, vì anh aáy ñaõ cheát boán ngaøy roài”. Chuùa Gieâ-su noùi vôùi baø, “Ta haù chaúng töøng noùi vôùi ngöôi raèng neáu ngöôi TIN thì seõ THAÁY söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sao?” (caâu 40)

     Sau ñoù hoï dôõ taûng ñaù ñi. Chuùa Gieâ-su ngöôùc maét leân maø raèng, “Cha ôi, con caûm taï Cha vì ñaõ nghe con luoân.”

     Ñaây laø moät ngöôøi daùm caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi raèng baát cöù khi naøo Ngaøi caàu nguyeän ñeàu ñöôïc Cha Ngaøi nghe. Roài Ngaøi keâu leân, “ÔÙ Laxarô, haõy ra.” Ngöôøi cheát beøn ra, chaân tay buoäc vaûi lieäm vaø maët thì phuû khaên. Chuùa Gieâ-su phaùn cuøng chuùng raèng, “Haõy môû cho ngöôøi, ñeå ngöôøi ñi.”

     Ngaøi laøm chuû treân söï cheát, luùc naøy daân chuùng ñang ñöùng tröôùc maët moät Ñaáng sieâu nhieân.

     Ngaøi khoâng chæ laø Ñaáng sieâu nhieân trong chöùc vuï Ngaøi treân ñaát, nhöng Ngaøi coøn laø ñaàu cuûa “doøng doõi sieâu nhieân”.

     Hoäi thaùnh chöa heà tin ñieàu naøy tröôùc ñaây Hoäi Thaùnh coù thaàn hoïc, coù trieát lyù hôn thöïc teá vaø kinh nghieäm.

     Nhöõng trieát gia cuûa Hoäi Thaùnh ñoâi khi laø keû thuø cuûa Hoäi Thaùnh. Hoï ñöa ra lôøi giaûi nghóa Kinh Thaùnh laøm ñaùnh maát giaù trò thaät cuûa lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Coâloâse 1:15-18, “Ñaáng Cöùu-theá laø hình aûnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi voâ hình, laø con ñaàu tieân cuûa moïi loaøi thoï taïo. Vì trong Ngaøi, moïi vaät treân trôøi vaø döôùi ñaát ñöôïc döïng neân, töùc nhöõng vaät thaáy ñöôïc vaø nhöõng vaät khoâng thaáy ñöôïc, baát keå laø ngoâi vua, hoaëc töôùc chuùa, hoaëc laõnh tuï, hoaëc caùc baäc caàm quyeàn, taát caû ñeàu do Ngaøi taïo döïng vaø ñöôïc taïo döïng cho Ngaøi. Chính Ngaøi laø Ñaáng coù tröôùc muoân vaät, vaø muoân vaät toàn taïi trong Ngaøi. Ngaøi laø ñaàu cuûa thaân theå, töùc laø hoäi thaùnh. Ngaøi laø nguyeân thuyû vaø laø con ñaàu tieân töø coõi cheát soáng laïi, ñeå trong moïi söï Ngaøi laø Ñaáng ñöùng ñaàu”.

 

Gieâ-su Noùi Gì Veà Taân Taïo Vaät

    

     Maùc 9:23, Gieâ-su ñaùp vôùi ngöôøi “Sao laïi noùi: Neáu thaày coù theå laøm ñöôïc MOÏI SÖÏ ÑEÀU ÑÖÔÏC CHO NGÖÔØI NAØO TIN.”

     Chöõ “tin” nghóa laø “ngöôøi tin”. Ngöôøi sieâu nhieân laø ngöôøi tin lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng leä thuoäc caùc giaùc quan.

     Mathiô 17:20, “Khoâng coù söï gì baát naêng cho caùc ngöôi caû.”

     Chuùa Gieâ-su khoâng nhö chuùng ta. Ngaøi khoâng noùi lôøi cöôøng ñieäu, Ngaøi noùi chuùng ta bieát leõ thaät. Ngaøi laäp ra luaät cho con ngöôøi môùi.

     2Coârinhtoâ 5:17, “Vaäy neáu ai ôû trong Ñaáng Cöùu-theá, thì aáy laø ngöôøi ñöôïc döïng neân môùi. Moïi söï cuõ ñaõ qua ñi; naày, moïi söï ñeàu trôû neân môùi”

     Vaäy neáu ai ôû trong Ñaáng Christ, ñoù laø moät chuûng loaïi môùi, moät ñieàu môùi ñaõ hình thaønh.

     Söï saùng taïo cuõ laø thaát baïi, thuaän phuïc Satan. Söï saùng taïo môùi (taân taïo vaät) laø chuû treân Satan vaø taø linh.

     Taïo vaät cuõ (qua Añam) soáng trong lónh vöïc sôï haõi, nghi ngôø. Taân taïo vaät (qua Gieâ-su Christ) soáng trong lónh vöïc cuûa loaïi söï soáng (ZOE) môùi.

     Maùc 11:23-24 baøy toû söï voâ haïn cuûa ñôøi soáng ñöùc tin. “Quaû thaät, Ta noùi cuøng caùc ngöôi, ai noùi vôùi nuùi naày raèng, 'Haõy nhaác leân vaø quaêng mình xuoáng bieån,' maø trong loøng khoâng nghi ngôø chi heát, nhöng cöù tin raèng nhöõng gì mình noùi seõ xaûy ra, thì noù seõ xaûy ra cho ngöôøi aáy. Vì theá, Ta noùi cuøng caùc ngöôi, moïi ñieàu caùc ngöôi xin trong khi caàu nguyeän, haõy tin laø ñaõ nhaän ñöôïc, thì seõ ñöôïc ñieàu ñoù”.

    Ñieàu naøy daãn baïn vaøo trong lónh vöïc ñöùc tin saùng taïo.

     Heâbôrô 11:3 minh hoaï ñieàu treân. “Nhôø ñöùc tin chuùng ta bieát vuõ truï ñaõ ñöôïc döïng neân bôûi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chuùng ta bieát raèng nhöõng gì thaáy ñöôïc ñeán töø nhöõng gì khoâng thaáy ñöôïc”.

 

Chuùng Ta Laø Con ngöôøi Sieâu Nhieân Trong Christ

    

     Cô Ñoác Giaùo khoâng phaûi laø moät toân giaùo, khoâng phaûi laø heä thoáng luaân lyù, cuõng khoâng phaûi ñöa ra nguyeân taéc veà caùch xöû theá con ngöôøi, nhöng Cô Ñoác Giaùo laø moät söï lieân hieäp vôùi Ñaáng toaøn naêng.

     Moät ngaøy noï toâi chôït nghó ra yù nghóa taân taïo vaät. Toâi töï hoûi trong loøng, “Taïi sao chuùng ta khoâng thaønh ngöôøi sieâu nhieân”.

     Giaêng 5:24, “Quaû thaät, quaû thaät, Ta noùi cuøng caùc ngöôi, ai nghe lôøi Ta maø tin Ñaáng ñaõ sai Ta thì ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi, thoaùt khoûi söï phaùn xeùt, nhöng vöôït khoûi söï cheát maø ñeán söï soáng

     Söï soáng ñôøi ñôøi laø gì? Ñoù laø baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñuùng vaäy, neáu toâi coù baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi - ñieàu naøy ñöa toâi ñeán vieäc nghieân cöùu veà taân taïo vaät laø nhö theá naøo. Chuùng ta laø moät taân taïo vaät, moät keû döï phaàn vaøo baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Coâloâse 1:13-14, “Ngaøi ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi quyeàn löïc cuûa toái taêm, maø ñem chuùng ta vaøo trong vöông quoác cuûa Con yeâu daáu Ngaøi; trong Con aáy chuùng ta ñöôïc cöùu chuoäc vaø ñöôïc tha thöù toäi loãi”.

     Taân taïo vaät naøy ñaõ ñöôïc giaûi cöùu khoûi uy quyeàn Satan bôûi söï taùi sanh, ñaõ ñöôïc dôøi vaøo Nöôùc Con yeâu daáu. Ngöôøi ñoù coù söï cöùu chuoäc troïn veïn khoûi tay keû thuø. Quyeàn löïc Satan treân ngöôøi ñoù bò beû gaõy.

     Baïn nhôù raèng Satan laø keû thaát baïi - noù bò chinh phuïc ñôøi ñôøi vaø söï saùng taïo coù uy quyeàn treân Satan.

     Maùc 16:17-21, “Trong Danh ta hoï ñuoåi quyû. Hoï seõ ñaët tay treân keû ñau, keû ñau seõ ñöôïc laønh”. Ngöôøi ñoù laøm chuû treân Satan, treân caùc taø linh. Taân taïo vaät ñaõ dôøi ra khoûi lónh vöïc Satan maø vaøo lónh vöïc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ñoù chuû trò treân Satan.

     Philíp 4:11 (baûn dòch Way) chuùng ta trôû neân “khoâng leä thuoäc hoaøn caûnh.”  Chuùng ta soáng treân thieáu thoán treân aûnh höôûng Satan. Trong moïi söï moïi nôi chuùng ta laøm chuû. “Chuùng ta laø keû döï phaàn baûn taùnh thieân thöôïng”. (2Phierô 1:4)

     1Giaêng 5:13,  “Toâi vieát nhöõng ñieàu naày cho anh chò em, laø nhöõng ngöôøi tin vaøo danh Con Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå anh chò em bieát raèng anh chò em coù söï soáng ñôøi ñôøi.”

     Qua vieäc haønh ñoäng treân lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn ra khoûi lónh vöïc cuûa Satan, lónh vöïc cuûa yeáu ñuoái, maø vaøo lónh vöïc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Luùc ñoù söï soáng ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI TRÔÛ THAØNH SÖÏ SOÁNG CUÛA BAÏN.

     Sau ñaây laø moät vaøi böùc tranh phaùt thaûo veà taân taïo vaät.

     Ngöôøi ñoù ñaët tay treân keû ñau, thì keû ñau seõ ñöôïc laønh. Ngöôøi ñoù seõ ñuoåi quyû.

     Roâma 5:17, “Vì neáu chæ bôûi moät ngöôøi phaïm toäi maø söï cheát ñaõ trò vì qua ngöôøi aáy, thì cuõng bôûi moät ngöôøi laø Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su, maø nhöõng ai tieáp nhaän aân suûng vaø taëng phaåm cuûa söï coâng chính seõ trò vì trong ñôøi soáng caùch boâäi phaàn hôn laø döôøng bao.

     Chuùng ta cai trò nhö laø vua ngay ôû ñaây, treân ñaát naøy. Chuùng ta cai trò ngay treân ñaát keû thuø, ngay trong aûnh höôûng keû thuø. Chuùng ta laø keû chieán thaéng. Baïn coù bieát laø nhöõng ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ soáng “khoâng leä thuoäc hoaøn caûnh”, hoï bieát Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha moät caùch thaân maät ñeán noãi hoï nghó khoâng caàn ñöùc tin, khaû naêng hay quyeàn naêng? Baïn coù thaáy coù nhöõng con ngöôøi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân thöïc teá soáng ñoäng trong cuoäc ñôøi hoï khoâng? Hoï laø nhöõng ngöôøi cai trò trong cuoäc soáng naøy.

     Chuùa Gieâ-su phaùn vôùi caùc moân ñoà, “Vaø naøy ta sai Ñaáng Cha ta ñaõ höùa giaùng treân caùc ngöôi, coøn caùc ngöôi laïi cöù ôû trong thaønh cho ñeán khi maëc laáy quyeàn naêng töø treân cao.” (Coâng Vuï 1:8; Luca 24:49)

     Chöõ “quyeàn naêng” laø “dunimas”, nghóa laø “khaû naêng”.

     Khaû naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán vôùi chuùng ta qua söï taùi sanh. Baïn nhaän baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc laø chính söï soáng Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï soáng aáy giaûi phoùng baïn khoûi quyeàn löïc Satan.

     Gieâ-su Christ trôû neân söï khoân ngoan cuûa baïn. Khoân ngoan laø khaû naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho ñeå taän duïng nhöõng hoaøn caûnh, söû duïng tri thöùc, naém baét cô hoäi, bieát ñöôïc yù ñònh Ñöùc Chuùa Trôøi lieân quan ñeán nhöõng vieäc maø ngöôøi khaùc  cho laø baát naêng.

     2Coârinhtoâ 3:4-5, “Nhôø Ñaáng Cöùu-theá maø chuùng toâi coù ñöôïc nieàm tin vöõng vaøng nhö theá ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng toâi khoâng cho laø nhôø vaøo khaû naêng mình maø chuùng toâi ñaõ laøm ñöôïc vieäc gì, nhöng khaû naêng chuùng toâi coù laø do Ñöùc Chuùa Trôøi ban”.

     Ñöùc Chuùa Trôøi trôû neân söï ñaày ñuû cuûa baïn. Ngaøi ñoåi môùi taâm trí baïn sau khi baïn nhaän söï soáng ñôøi ñôøi haàu cho baïn naém baét yù nghóa veà khaûi thò cuûa lôøi Ngaøi.

     Chính baïn bieát mình laø moät taân taïo vaät, moät con ngöôøi môùi coù khaû naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, coù Thaùnh Linh vó ñaïi vaø quyeàn naêng maø khieán Gieâ-su soáng laïi töø keû cheát ñang soáng ñoäng trong baïn. (Roâma 8:11)

     Baïn söû duïng uy quyeàn baïn coù trong DANH GIEÂ-SU. Chuùa Gieâ-su phaùn trong Mathiô 28:18, “Heát thaûy uy quyeàn treân trôøi döôùi ñaát ñaõ ban cho Ta”. Ngaøi ban cho baïn quyeàn chuyeån nhöôïng  ñeå söû duïng Danh Ngaøi.

     Giaêng14:13-14 vaø 16:23-24 chæ cho chuùng ta quyeàn chuyeån nhöôïng ñeå söû duïng Danh Gieâ-su, bao goàm heát thaûy uy quyeàn treân trôøi döôùi ñaát. DANH ñoù chöõa laønh moïi taät beänh, beû gaõy quyeàn löïc Satan, chinh phuïc caùc theá löïc ma quyû, khieán keû tin thaønh keû chinh phuïc trong traän chieán, ñem keû tin ra khoûi lónh vöïc nghi ngôø sôï haõi vaø ban cho hoï ñöùc tin can ñaûm nôi Ñöùc Chuùa Trôøi. Danh ñoù ñem keû tin ra khoûi lónh vöïc thieáu khaû naêng vaø chia seû cho hoï khaû naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Danh ñoù ñem keû tin ra khoûi söï thieáu khaû naêng do lôøi con ngöôøi noùi vaø ban cho hoï khaû naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baây giôø baïn baét ñaàu thaáy raèng taân taïo vaät khoâng phaûi laø ngöôøi bình thöôøng.

     Tuy nhieân, neáu ngöôøi aáy khoâng ñöôïc daïy doã ngöôøi aáy laø gì trong Ñaáng Christ, ñaëc aân vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi aáy trong Ñaáng Christ laø gì, thì ngöôøi aáy seõ soáng bình thöôøng.

     1Coârinhtoâ 3:1, “Thöa anh chò em, toâi khoâng theå noùi vôùi anh chò em nhö nhöõng ngöôøi thuoäc linh, nhöng nhö nhöõng ngöôøi xaùc thòt, nhö nhöõng treû sô sinh trong Ñaáng Cöùu-theá. Toâi cho anh chò em uoáng söõa, chöù khoâng phaûi cho ñoà aên ñaëc, vì anh chò em khoâng chòu noåi. Ngay ñeán baây giôø anh chò em cuõng vaãn chöa chòu noåi. Bôûi anh chò em coøn laø xaùc thòt. Vì giöõa anh chò em ñang coù ganh tò vaø tranh caõi. Anh chò em haù chaúng phaûi laø ngöôøi xaùc thòt vaø soáng nhö thoùi ngöôøi ñôøi sao?”.

    Bôûi vì baïn laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, baïn coù theå cai trò treân hoaøn caûnh, nhöng ôû ñaây baïn soáng gioáng nhö teân noâ leä!

     Gieâ-su laøm chuû treân luaät thieân nhieân. Ngaøi muoán nhöõng keû tin seõ laø keû cai trò treân luaät thieân nhieân. Coù nhieàu thí duï veà lôøi caàu nguyeän ñaõ kieåm soaùt hoaøn caûnh, ñöùc tin caù nhaân ñaõ thay ñoåi tieán trình lòch söû.

     Moät laàn nöõa chuùng ta haõy xem Roâma 8:11, “Neáu Ñöùc Thaùnh Linh cuûa Ñaáng ñaõ laøm cho Ñöùc Chuùa Gieâ-su töø coõi cheát soáng laïi ôû trong anh chò em, thì Ñaáng ñaõ laøm cho Ñöùc Chuùa Gieâ-su töø coõi cheát soáng laïi seõ ban söï soáng cho thaân theå cheát cuûa anh chò em, qua söï ngöï trò cuûa Ñöùc Thaùnh Linh Ngaøi trong anh chò em vaäy”.

     Baïn coù bieát Ñöùc Thaùnh Linh laø ai khoâng? Ngaøi khieán Gieâ-su soáng laïi töø keû cheát. Ngaøi laø Ñaáng toaøn tri. Baïn coù Ñaáng toaøn tri cöù ôû beân trong baïn. Nhöõng gì Ngaøi ñaõ laøm cho thaân theå Chuùa Gieâ-su, Ngaøi coù theå laøm vaäy trong ñôøi soáng baïn. Ngaøi khieán lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaày daãy treân moâi mieäng baïn, daãn daét ngöôøi ta ñeán vôùi Ñaáng Christ, chöõa laønh ngöôøi beänh, ñuoåi quæ, beû gaõy quyeàn löïc toäi loãi vaø sôï haõi treân taâm trí cuûa nhöõng ngöôøi nam, ngöôøi nöõ.

     Lôøi Ngaøi treân moâi mieäng baïn khieán baïn cai trò caùc taø linh. Ñoù laø moät ngöôøi sieâu nhieân.

     Haõy nghe lôøi Ngaøi thì thaàm, “Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi thuoäc veà baïn, ai coù theå choáng nghòch baïn? Toâi coù theå laøm ñöôïc MOÏI SÖÏ qua Ñaáng Christ ban söùc maïnh cho toâi. Naøy Ta ôû vôùi ngöôøi luoân. Khoâng coù söï gì baát naêng cho caùc ngöôi. Ñöùc Chuùa Trôøi laø söùc maïnh cuûa cuoäc ñôøi baïn. Ai ñònh toäi baïn? Baïn ñang cai trò vôùi Ngaøi nhö laø keû cai trò luaät thieân nhieân”.