CHƯƠNG 19: LỜI CÔNG BỐ CỦA CHÚA GIÊ-SU

Chöông 19

 

LÔØI COÂNG BOÁ CUÛA CHUÙA GIEÂ-SU

 

   Khi chuùng ta nghieân cöùu ñôøi soáng moät ngöôøi ñöôïc cheùp trong boán saùch Phuùc AÂm, chuùng ta ñöôïc lieân tuïc nhaéc nhôû veà Ñöùc Chuùa Trôøi.

    Ngaøi böôùc ñi, haønh ñoäng vaø noùi Ngaøi nhö Ngaøi vaø Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät. Ngaøi haønh ñoäng caùch coâng chính. Ngaøi thöïc haønh ñieàu aáy. Khi Ngaøi caàn ñöùc tin, caàn tình yeâu, caàn khoân ngoan, daàu hoaøn caûnh theå naøo, Ngaøi khoâng heà caûm thaáy thieáu thoán nhöõng ñieàu naøy. Trong chöùc vuï, Ngaøi khoâng heà sôï haõi, hoaëc phaïm toäi, hoaëc thieáu thoán gì. Ngaøi yeâu nhö Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu - Ngaøi haønh ñoäng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi haønh ñoäng. Ngaøi luoân laøm chuû treân moïi hoaøn caûnh. Ngaøi cai trò theá löïc thieân nhieân nhö Ñöùc Chuùa Trôøi. Heát thaûy luaät thieân nhieân ñeàu laéng nghe tieáng phaùn Ngaøi, nhaän bieát Ngaøi laø Ñaáng chuû teå.

   Chuùng ta bieát baõo toá, soùng bieån ñeàu vaâng phuïc Ngaøi. Ngaøi böôùc treân soùng bieån. Ngaøi bieán nöôùc thaønh röôïu. Ngaøi laø Chuùa cuûa toâi.

    Ñaây laø moät vaøi lôøi coâng boá toâi muoán baïn xem kyõ:

1. “Ta töø Cha maø ñeán, Ta ñeán theá gian: Ta lìa theá gian ñi veà cuøng Cha”. Khía caïnh kinh nghieäm cuûa chöông trình cöùu chuoäc ñaët cô sôû treân lôøi coâng boá. Ñeå nhaän söï soáng ñôøi ñôøi, baïn coâng boá Gieâ-su Christ laø Cöùu Chuùa vaø Chuùa, baïn tin Ngaøi soáng laïi töø keû cheát.

2. “Caùc ngöôi töø döôùi; Ta töø treân”.

     Ñaây laø lôøi coâng boá xaùc quyeát; khoâng heà sôï haõi.

3. “Ñaáng lôùn hôn Saloâmoân ôû ñaây”.

   Neáu coù ai khaùc noùi lôøi naøy, teân ngöôøi ñoù seõ bò ngöôøi ta queân laõng, nhöng ñieàu naøy hôïp vôùi cuoäc ñôøi Gieâ-su Christ.

4. “Ta laø aùnh saùng cuûa theá gian. Ngöôøi naøo theo Ta seõ khoâng ñi trong toái taêm, nhöng coù aùnh saùng cuûa söï soáng” (Giaêng 8:12).

          Ñoù laø lôøi coâng boá! Ngaøi coâng boá Ngaøi laø söï saùng vaø khoân ngoan cuûa theá gian; ai maø böôùc ñi trong aùnh saùng, vaø khoân ngoan cuûa Ngaøi seõ khoâng thaát baïi.

5. “Ta laø con ñöôøng, chaân lyù, vaø söï soáng. Khoâng ai ñeán vôùi Cha maø khoâng qua Ta” (Giaêng 14:6).

     Boán söï thaät quan troïng ôû ñaây:

   Tröôùc heát: Ngaøi laø ñöôøng ñi ñeán Cha, khoâng coù ñöôøng naøo khaùc, khoâng phöông phaùp hay giaùo chuû naøo khaùc, coù theå daãn con ngöôøi ñeán Cha ngoaïi tröø Ñaáng töø Galileâ.

     Thöù hai: “Ta laø leõ thaät” hay “thöïc teá”. Nhöõng ngöôøi  khoân ngoan tìm kieám söï thaät, nhöng hoï khoâng tìm thaáy noù ñeán khi hoï tìm thaáy leõ thaät trong Gieâ-su. Gieâ-su laø keát thuùc moïi coâng vieäc tìm kieám, Ngaøi laø thöïc teá.

    Thöù ba: “Ta laø söï soáng”. Chöõ Hylaïp “ZOE”. Kinh Thaùnh cheùp “Ta ñeán ñeå chieân ñöôïc söï soáng, vaø ñöôïc caøng dö daät” (Giaêng 10:10)

    Chuùng ta ñöôïc ban cho söï soáng “ZOE” dö daät, sung maõn. Baây giôø toâi hieåu Ngaøi phaùn, “Töø Ngaøi, laø nguoàn sung maõn doài daøo, taát caû chuùng ta ñeàu nhaän ñöôïc heát ôn naày ñeán ôn khaùc (Giaêng 1:16).

      Söï ñaày daãy ôû ñaây laø ñaày daãy söï soáng, baûn chaát, khoân ngoan cuûa Ngaøi. Chuùa Gieâ-su ñem söï soáng “ZOE” ban cho con ngöôøi. Con ngöôøi  phaûi coù söï soáng ñôøi ñôøi. Hoï khoâng chæ ñöôïc tha thöù toäi loãi maø coøn caàn coù söï soáng ñôøi ñôøi, coøn khoâng cuoäc soáng hoï cöù tieáp tuïc phaïm toäi. Hoï caàn baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi theá choã baûn chaát cuõ ñeå khieán hoï thaønh moät taân taïo vaät trong Christ Gieâ-su.

Khi Chuùa Gieâ-su phaùn, “Khoâng ai ñeán vôùi Cha ngoaïi tröø Ta,” Ngaøi ñang ñoùng caùnh cöûa laïi. Ngöôøi maø tieáp nhaän trieát lyù vaø toân giaùo thay vì söï soáng ñôøi ñôøi thì cheát maát hoaøn toaøn. Hoï khoâng bao giôø coù theå ñöùng trong söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

          Söï soáng ñôøi ñôøi ban cho con ngöôøi söï coâng chính. Söï coâng chính nghóa laø khaû naêng ñöùng trong söï hieän dieän cuûa Cha maø khoâng yù thöùc toäi loãi hay maëc caûm töï ti. Söï soáng ñôùi ñôøi khieán chuùng ta thaønh con trai vaø con gaùi cuûa Ngaøi.

          Thöù tö, khi Chuùa Gieâ-su phaùn, “Khoâng ai ñeán vôùi Cha ngoaïi tröø Ta,” chuùng ta thaáy ñieàu naøy.

          Phierô cuõng noùi ñeán cuøng moät chaân lyù, “Chaúng coù ôn cöùu roãi trong ñaáng naøo khaùc, vì ôû döôùi trôøi, chaúng coù danh naøo khaùc ban cho loaøi ngöôøi, ñeå chuùng ta nhôø ñoù maø ñöôïc cöùu (Coâng vuï 4:12)

          “Ta laø Ñaáng chaên chieân nhaân laønh” (Gi 10:1)

          Thaät laø moät lôøi coâng boá can ñaûm! Noù khieán baïn nhôù ñeán Thi thieân 23:1, “CHUÙA laø Ñaáng chaên giöõ toâi, toâi seõ khoâng thieáu thoán gì”.

          Vaäy thì Ngaøi laø Ñaáng chaêm soùc, baûo veä vaø cung caáp löông thöïc cuûa toâi. Ngöôøi chaên chòu traùch nhieäm baûo veä baày chieân. Ngöôøi chaên chòu traùch nhieäm veà thöùc aên vaø nöôùc uoáng cuûa chieân, vaø Chuùa Gieâ-su Ñaáng chaên chieân cuûa toâi, phaùn, “Ta laø baùnh söï soáng. Keû ñeán cuøng Ta seõ khoâng ñoùi vaø keû naøo tin Ta seõ khoâng bao giôø khaùt.”

          YÙ töôûng ñoù thaät thích hôïp vôùi ngöôøi chaên chieân. Ngaøi daãn toâi ñeán meù nöôùc bình tònh. Ngaøi ñem toâi trôû laïi nôi naøo giaøu coù. Trong moïi nôi trong ñôøi soáng toâi Ngaøi chaêm soùc toâi. Baïn coù theå nghe Phaoloâ noùi, “Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toâi seõ cung öùng ñaày ñuû moïi nhu caàu cho anh chò em theo möùc ñoä giaøu coù cuûa Ngaøi trong nôi vinh hieån, trong Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su (Philíp 4:19).

          Hay EÂpheâsoâ 1:3, “Chuùc tuïng Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha cuûa Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su chuùng ta, laø Ñaáng ñaõ ban cho chuùng ta moïi phöôùc haïnh thuoäc linh ôû caùc nôi treân trôøi, trong Ñaáng Cöùu-theá”.

          Ngaøi laø Ñaáng baûo veä vaø cung caáp cuûa toâi. Ngaøi laø thuaãn ñôõ cuûa toâi. Khoâng ai coù theå ñuïng ñeán toâi.

          Roài toâi nghe Ngaøi phaùn, “Thaàn linh laøm cho soáng, xaùc thòt chaúng ích chi. Nhöõng lôøi Ta noùi vôùi caùc ngöôi laø thaàn linh vaø söï soáng” (Giaêng 6:63).

          Khoâng ai khaùc noùi nhö theá, khoâng ai daùm noùi raèng lôøi cuûa mình laø thaàn linh vaø söï soáng; nghóa laø nhöõng lôøi Ngaøi nuoâi döôõng taâm linh con ngöôøi, noù ban söï soáng cho thaân theå chuùng ta.

          Baïn nhôù Thi thieân 107:20, “Ngaøi ban lôøi cuûa Ngaøi ñeán vaø chöõa laønh cho hoï; Ngaøi giaûi cöùu hoï khoûi huyeät saâu”. Roài baïn coù Roâma 8:11, “Neáu Ñöùc Thaùnh Linh cuûa Ñaáng ñaõ laøm cho Ñöùc Chuùa Gieâ-su töø coõi cheát soáng laïi ôû trong anh chò em, thì Ñaáng ñaõ laøm cho Ñöùc Chuùa Gieâ-su töø coõi cheát soáng laïi seõ ban söï soáng cho thaân theå cheát cuûa anh chò em, qua söï ngöï trò cuûa Ñöùc Thaùnh Linh Ngaøi trong anh chò em vaäy”.

          ÔÛ ñaây Lôøi Ngaøi laø thöùc aên vaø söùc maïnh vaø söùc khoeû. Lôøi Ngaøi ñaùp öùng moïi nhu caàu.

          Baïn nhôù Mathiô 4:4, “Nhöng Ngaøi ñaùp, “Coù lôøi cheùp raèng, 'Ngöôøi ta soáng khoâng phaûi chæ nhôø côm baùnh maø thoâi, Nhöng coøn nhôø moïi lôøi phaùn ra töø mieäng Ñöùc Chuùa Trôøi”. Töø trong loøng, baïn aên nuoát, tieàm kieám lôøi Chuùa vaø lôøi Chuùa trôû thaønh söùc khoeû, söùc maïnh vaø söï chöõa laønh cho baïn.

          Nhöng caâu Kinh Thaùnh naøy coøn coù yù nghóa nhieàu hôn vôùi chuùng ta, “Vì Ta töø trôøi xuoáng, chaúng phaûi ñeå laøm theo yù Ta, nhöng ñeå laøm theo yù muoán cuûa Ñaáng ñaõ sai Ta” (Gi 6:38).

          Chuùng ta tröôùc ñaây nghó yù muoán cuûa Chuùa thaät khoù hieåu vaø chuùng ta xa laùnh khoâng laøm theo. Nhöng yù Chuùa laø yù muoán cuûa yeâu thöông. Khi baïn böôùc ñi trong yù muoán Cha, baïn luoân böôùc ñi trong aùnh saùng. Baïn seõ khoâng heà laøm haïi ai. Lôøi noùi baïn baõo hoaø tình yeâu thöông. Baïn seõ böôùc ñi trong aùnh saùng, vì yù muoán Ngaøi laø aùnh saùng. Baïn seõ böôùc ñi trong tình yeâu thöông, vì yù muoán Ngaøi laø tình yeâu thöông.

          “Ta töø trôøi ñeán khoâng phaûi ñeå laøm theo yù Ta.”

          Baây giôø baïn coù theå hieåu, “Keû naøo theo Ta seõ khoâng böôùc ñi trong toái taêm.” Noùi caùch khaùc, Ngaøi phaùn vôùi loøng chuùng ta, “Keû naøo theo Ta seõ böôùc ñi trong yù muoán cuûa Cha; ngöôøi ñoù seõ khoâng bao giôø böôùc ra khoûi yù muoán ñoù.”

          “Ta laø baùnh haèng soáng töø trôøi xuoáng. Ai aên baùnh naày seõ soáng ñôøi ñôøi. Baùnh Ta cho ñeå ban söï soáng cho theá gian chính laø thòt Ta” (Giaêng 6:51).

          Khoâng ngöôøi voâ tín naøo coù theå hieåu ñöôïc caâu Kinh Thaùnh naøy; nhöng caâu naøy laø thaät. Côn ñoùi thuoäc linh cuõng thöïc nhö côn ñoùi thuoäc theå hay thuoäc hoàn, vaø taâm linh baïn coù theå ñöôïc nuoâi döôõng nôi Chuùa Gieâ-su. Taám loøng baïn ñöôïc nuoâi nhôø tình yeâu thöông, vaø baïn caøng khao khaùt hôn cho ñeán khi tình yeâu cuûa Chuùa ñeán vaø baïn caûm thaáy thoaû maõn vaø yeân nghæ.

          Nhöng tình yeâu thöông phaùt xuaát töø taâm linh ñaõ ñöôïc taùi taïo, vaø taâm linh ñöôïc taùi taïo naøy nhaän söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù chính laø phaàn trong chuùng ta ñöôïc nuoâi döôõng nôi Chuùa Gieâ-su yeâu thöông. Baïn ñöôïc nuoâi döôõng nôi Chuùa Gieâ-su. Ngaøi trôû thaønh baùnh haèng soáng cho taâm linh baïn, nöôùc haèng soáng laøm thoaû côn khaùt cuûa baïn.

          Bôûi söï ñaày daãy cuûa Ngaøi maø chuùng ta thaûy ñeàu nhaän ñöôïc. Ñieàu naøy coù nghóa laø söï soáng yeâu thöông cuûa Ngaøi, söï soáng aân suûng cuûa Ngaøi, loøng nhaân haäu cuûa Ngaøi chuùng ta ñeàu nhaän heát (Coâloâse 2:9-10).

          Nhöng coøn nöõa. Chuùng ta ñaõ nhaän söùc maïnh cuûa Ngaøi. Tình yeâu thöông laø söùc maïnh cuûa chuùng ta ñeå ñöùng vöõng döôùi nhöõng gaùnh naëng vaø loâi keùo cuûa cuoäc ñôøi.

          Daân Y-sô-ra-eân aên baùnh ñeán töø trôøi – mana. Baïn caàn aên baùnh maø ban cho baïn tình yeâu thöông, aân suûng vaø söùc maïnh ñeå ñöùng vöõng trong moïi thöû thaùch. Ngöôøi ta seõ baét bôù chuùng ta vì côù söï coâng chính. Con ngöôøi khoâng bao giôø laøm chuyeän ñoù. Chính taø linh ma quyû laøm chuyeän ñoù. Chuùng phaûi ruùt lui khoûi yù thöùc veà söï coâng chính cuûa baïn trong Chuùa Cöùu Theá. Chuùng bieát baïn laø chuû cuûa chuùng, vaø chuùng sôï baïn.

          Baây giôø baïn nuoâi mình baèng baùnh cuûa Ñaáng toaøn naêng – Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn aên nuoát Lôøi Chuùa cho ñeán khi toaøn thaân baïn baõo hoaø söï soáng Ngaøi, cho ñeán khi Lôøi Chuùa khieán baïn ñaéc thaéng, ñaày daãy baïn baèng söï ñaéc thaéng, mang laïi yù thöùc hieäp moät vôùi Ngaøi. Baïn nhôù raèng Chuùa Gieâ-su phaùn, “Ngaøi seõ ôû vôùi baïn vaø ôû trong baïn”; vaø baïn trôû neân yù thöùc veà söï hieän dieän noäi truù cuûa Ngaøi. Baïn suy gaãm veà ñieàu naøy. (Giaêng 14:17). Baïn luoân yù thöùc Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong baïn, bieát raèng, “Ñaáng ôû trong caùc con lôùn hôn keû ôû trong theá gian (1Giaêng 4:4). Haõy ñoïc caâu ñaàu : “Caùc con thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi.”

          Haõy thì thaàm lôøi naøy trong loøng baïn, “Ai coù nhöõng ñieàu raên cuûa Ta vaø vaâng giöõ laáy, aáy laø ngöôøi yeâu thöông Ta; vaø ngöôøi naøo yeâu thöông Ta seõ ñöôïc Cha Ta yeâu thöông laïi. Ta seõ yeâu thöông ngöôøi aáy vaø toû cho ngöôøi aáy chính mình Ta (Giaêng 14:21)

          Trong caâu keá tieáp chuùng ta ñoïc thaáy Chuùa Gieâ-su vaø Cha seõ laäp cö trong baïn. Cha vaø Chuùa Gieâ-su soáng vôùi baïn. Ñieàu naøy coù nghóa laø Ngaøi mang gaùnh naëng cuûa baïn vaø khoâng beänh taät naøo ñeán nhaø baïn.

          Baïn coù chính söï soáng vaø baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong baïn, vaø Ngaøi ôû vôùi baïn. “Vaø Ta yeâu thöông ngöôøi vaø baøy toû chính Ta cho ngöôøi.” Chuùa Gieâ-su baøy toû chính Ngaøi nhö theá naøo? Trong Lôøi Ngaøi. Baïn seõ tìm thaáy phöôùc laønh luoân luoân.

          Ngaøi seõ ñeán vaø laäp cö vôùi baïn. Baïn thaáy ñoù, baûn chaát yeâu thöông cuûa Ngaøi kieåm soaùt baïn. Baûn tính yeâu thöông cuûa Ngaøi trôû thaønh moät phaàn cuûa baïn. Ngaøi seõ xaây döïng chính Ngaøi trong baïn. Sau moät thôøi gian ngöôøi ta thaáy Chuùa Gieâ-su trong baïn.

          “Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñaùp, “Ai yeâu meán Ta thì vaâng giöõ lôøi Ta, Cha Ta seõ yeâu thöông ngöôøi aáy, chuùng ta seõ ñeán vôùi ngöôøi aáy, vaø chuùng ta seõ ôû vôùi ngöôøi aáy” (Giaêng 14:23).

          Haõy ñeå Ngaøi cai trò baïn. Ñöøng sôï haõi Ngaøi. Khoâng ai yeâu thöông baïn nhö Ngaøi yeâu thöông baïn. Ngaøi laø söùc maïnh cuûa ñôøi soáng baïn.

          “Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñaùp, “Hôõi Phi-líp, Ta ôû vôùi caùc ngöôi ñaõ khaù laâu maø caùc ngöôi vaãn chöa bieát Ta sao? Ai thaáy Ta töùc laø ñaõ thaáy Cha. Sao ngöôi laïi coøn hoûi, 'Xin chæ Cha cho chuùng toâi'?” (Giaêng 14:9).

          Nhöng toâi muoán baïn thaáy moät khía caïnh khaùc nöõa. Chuùa Gieâ-su phaùn, “Ñeå taát caû hoï seõ hieäp laøm moät, nhö Cha ôû trong Con vaø Con ôû trong Cha vaäy, thöa Cha, vaø ñeå hoï coù theå ôû trong chuùng ta, haàu theá gian seõ tin raèng Cha ñaõ sai Con” (Giaêng 17:21).

          Baïn vaø Chuùa Gieâ-su hieäp moät hoaøn toaøn . . . ñöôïc ñoàng hoaù. “Ta laø caây nho, caùc ngöôi laø nhaùnh. Ai cöù ôû trong Ta, vaø Ta ôû trong ngöôøi aáy, thì ngöôøi aáy seõ keát nhieàu quaû. Vì ngoaøi Ta caùc ngöôi chaúng laøm chi ñöôïc” (Giaêng 15:5)

          Baïn laø moät phaàn mang traùi cuûa Chuùa Gieâ-su. Neáu baïn laø nhaùnh thì baïn vaø Chuùa Gieâ-su laø moät.

          Baïn nhôù 1Coârinhtoâ 12:12, “Vì gioáng nhö thaân theå con ngöôøi, moät thaân maø coù nhieàu boä phaän. Taát caû caùc boä phaän cuûa thaân duø nhieàu, nhöng vaãn thuoäc veà moät thaân maø thoâi. Ñaáng Cöùu-theá cuõng vaäy”.

          Ngaøi laø Ñaàu cuûa thaân theå vaø baïn laø thaân theå cuûa Ngaøi. “Ta laø caây nho, caùc ngöôi laø nhaùnh. Ai cöù ôû trong Ta, vaø Ta ôû trong ngöôøi aáy, thì ngöôøi aáy seõ keát nhieàu quaû. Vì ngoaøi Ta caùc ngöôi chaúng laøm chi ñöôïc. Neáu ai khoâng cöù ôû trong Ta, thì ngöôøi aáy seõ gioáng nhö moät nhaùnh nho bò neùm ra ngoaøi vaø bò khoâ ñi; roài ngöôøi ta löôïm nhöõng nhaùnh aáy, quaêng chuùng vaøo löûa, vaø chuùng bò chaùy ruïi. Neáu caùc ngöôi cöù ôû trong Ta, vaø nhöõng lôøi Ta ôû trong caùc ngöôi, haõy caàu xin moïi ñieàu mình muoán, thì seõ ñöôïc ñieàu ñoù. Ñieàu seõ laøm cho Cha Ta ñöôïc toân vinh laø theå naày, aáy laø caùc ngöôi ñöôïc keát nhieàu quaû vaø laøm nhöõng moân ñoà cuûa Ta” (Giaêng 15:5-8).

          Haàu nhö taát caû caùc caâu Kinh Thaùnh naøy töø saùch Phuùc AÂm Giaêng. Toâi muoán baïn haõy tra cöùu nhöõng caâu naøy. Toâi muoán Lôøi Chuùa soáng trong baïn. Toâi muoán Ñöùc Thaùnh Linh gaây döïng Lôøi Ngaøi trong baïn. Ngaøi chæ coù theå laøm ñieàu ñoù khi baïn thöïc haønh Lôøi Chuùa. Baïn coù theå noùi Lôøi Chuùa, vaø hoïc Lôøi Chuùa vaø ghi nhôù Lôøi Chuùa, nhöng cho ñeán khi baïn thöïc haønh Lôøi Chuùa, cho ñeán khi baïn soáng theo Lôøi Chuùa, Lôøi Chuùa khoâng nghóa lyù gì vôùi baïn. Ñöøng hoïc Lôøi Chuùa ñeå chöùng minh giaùo lyù, nhöng haõy hoïc noù ñeå soáng. Nhöõng giaùo lyù maø baïn hoïc tröôùc ñaây phaàn lôùn laø do caùc giaùc quan kieåm soaùt. Nhöng baïn muoán ñöôïc cai trò bôûi Thaùnh Linh qua Lôøi Chuùa.