CHƯƠNG 20: SATAN- KẺ THÙ ĐÃ BỊ THẤT BẠI

 

Chöông 20

 

SATAN : KEÛ THUØ ÑAÕ BÒ THAÁT BAÏI

 

     Chuùa Gieâ-su ñaõ chinh phuïc Satan, khoâng phaûi laø cho chính Ngaøi, maø laø cho con ngöôøi. Söï chieán thaéng cuûa Ngaøi treân Satan laø moät coâng taùc thay theá. Vì moïi söï Ngaøi thöïc hieän trong söï cöùu chuoäc, Ngaøi thöïc hieän cho chuùng ta, vaäy neân söï chieán thaéng cuûa Christ laø söï chieán thaéng cuûa chuùng ta.

     Toaø aùn toái cao cuûa vuõ truï xem coâng taùc thay theá cuûa Chuùa Gieâ-su thaät söï laø cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng caàn söï cöùu chuoäc, Gieâ-su cuõng khoâng caàn, caùc thieân söù laïi cuõng khoâng caàn, nhöng con ngöôøi caàn söï cöùu chuoäc, töùc laø söï chieán thaéng maø Ngaøi ñaõ thöïc hieän. Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn Gieâ-su nhö laø Ñaáng cöùu chuoäc troïn veïn cuûa chuùng ta vaø chuùng ta nhö laø keû ñöôïc cöùu chuoäc troïn veïn. Ngaøi muoán chuùng ta höôûng laáy keát quaû cuûa söï chieán thaéng cuûa Chuùa Gieâ-su, töùc laø söï chinh phuïc hoaøn toaøn treân moïi theá löïc toái taêm.

     Heâbôrô 2:14,15, “Theá thì caùc con caùi ñeàu cuøng chung huyeát nhuïc, neân cuõng vaäy, Ngaøi cuøng mang huyeát nhuïc ñoù, ñeå qua söï cheát, Ngaøi coù theå huyû dieät keû coù quyeàn treân söï cheát, laø aùc quyû, vaø giaûi thoaùt taát caû nhöõng ngöôøi vì sôï cheát maø soáng laøm noâ leä suoát ñôøi”.

     Coâloâse 2:15, “Ngaøi voâ hieäu hoaù taát caû nhöõng quyeàn löïc vaø quyeàn haønh, vaø phoâ baøy vieäc aáy ra tröôùc coâng chuùng; Ngaøi chieán thaéng chuùng baèng thaäp töï giaù”.

     Hai caâu naøy moâ taû chieán thaéng cuûa Gieâ-su Christ tröôùc luùc Ngaøi soáng laïi.

     Galati 2:20 moâ taû vò trí chuùng ta. “Toâi ñaõ bò ñoùng ñinh vaøo thaäp töï giaù vôùi Ñaáng Cöùu-theá. Baây giôø toâi soáng, khoâng phaûi laø toâi soáng nöõa, nhöng Ñaáng Cöùu-theá soáng trong toâi. Hieän nay toâi coøn soáng trong xaùc thòt laø soáng trong ñöùc tin cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ yeâu toâi vaø phoù chính mình Ngaøi vì toâi”.

     Toäi loãi chuùng ta ñaõ gieát Ngaøi. Chuùa Gieâ-su mang toäi chuùng ta treân Ngaøi, ñi ñeán choã maø ñaùng lyù chuùng ta phaûi ñeán. Ngaøi chòu khoå ñeå laøm thoaû maõn nhöõng ñoøi hoûi coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

     1Timoâtheâ 3:16, “Ngaøi ñöôïc coâng chính trong taâm linh” Ngaøi ñaõ bò ñònh toäi trong taâm linh. Ngaøi chòu khoå theá choã chuùng ta trong taâm linh. Ñieàu ñoù nghóa laø Ngaøi thaät söï ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi sanh nhö ôû Coâng vuï 13:33 noùi ñeán, “Ngöôi laø con Ta, naøy Ta ñaõ sanh ngöôi.”

     1Phierô 3:18 noùi Ngaøi ñöôïc soáng ñoäng trong taâm linh, nghóa laø, Ngaøi nhaän söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Ngaøi ñaõ cheát phaàn taâm linh. Ngaøi dö phaàn baûn chaát Satan nhö chuùng ta. Ngaøi trôû neân hieäp moät hoaøn toaøn vôùi chuùng ta trong söï cheát, vaø hieän giôø Ngaøi ñöôïc coâng chính. Ngaøi thoaû maõn nhöõng ñoøi hoûi coâng chính.

     EÂpheâsoâ 2:10, “Vì chuùng ta laø nhöõng taùc phaåm cuûa Ngaøi, ñöôïc taïo döïng trong Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su...”

     Khi Gieâ-su soáng laïi, ñöôïc goïi laø con Ñöùc Chuùa Trôøi, thì baáy giôø trong yù ñònh coâng chính, söï saùng taïo môùi cuûa chuùng ta trôû thaønh thöïc teá. Ngaøi trôû neân con ñaàu nhöùt töø keû cheát. Ngaøi laø Ñaàu cuûa taân taïo vaät. Chuùng ta laø tuyeät taùc cuûa Ngaøi, ñöôïc taïo thaønh taân taïo vaät trong Christ Gieâ-su.

     Chuùa cuûa chuùng ta ñaõ thöïc hieän moät ñieàu gaây kinh ngaïc ñöôïc cheùp tröôùc tieân trong saùch Heâbôrô vaø saùch Coâloâse. Ngaøi gaëp Satan - moät keû ñaõ cai trò treân con ngöôøi suoát 4000 naêm. Ngaøi töôùc ñoaït uy quyeàn cuûa noù trong AÂm phuû: Ngaøi vaøo nhaø ngöôøi maïnh söùc chinh phuïc, beû gaõy quyeàn löïc noù treân con ngöôøi.

     Khaûi Huyeàn 1:18, “Ta laø Ñaáng Haèng Soáng. Ta ñaõ cheát, vaø kìa, nay Ta soáng ñôøi ñôøi voâ cuøng. Ta caàm trong tay chìa khoaù cuûa Söï Cheát vaø AÂm Phuû”.

     Khi tín höõu bieát Satan ñaõ bò ñaùnh baïi thì hoï laø keû chieán thaéng, hoï baét ñaàu naém laáy vò trí mình trong Ñaáng Christ.

     Heâbôrô 9:12, “Ngaøi cuõng khoâng nhôø huyeát cuûa deâ ñöïc vaø boø ñöïc, nhöng duøng chính huyeát Ngaøi ñeå vaøo Nôi Chí Thaùnh moät laàn ñuû caû, maø thöïc hieän ñöôïc söï cöùu chuoäc ñôøi ñôøi”.

     Thaät seõ khoâng coù söï cöùu chuoäc ñôøi ñôøi ñoái vôùi taân taïo vaät neáu khoâng coù söï thaát baïi ñôøi ñôøi cuûa satan. Gieâ-su ñaõ chinh phuïc Satan, töôùc ñoaït uy quyeàn maø Adam ñaõ phí noäp cho noù taïi vöôøn EÂñen.

     Khaûi Thò 1:18 laø böùc tranh sinh ñoäng veà Gieâ-su laøm teâ lieät quyeàn löïc söï cheát cuûa Satan.

     Heâbôrô 2:14, “Ngaøi huyû dieät uy quyeàn cuûa ma quyû.”

     1Giaêng 2:6,10, “Ai noùi mình ôû trong Ngaøi, thì phaûi soáng nhö chính Ngaøi ñaõ soáng. Ai yeâu thöông anh chò em mình, thì ñang ôû trong aùnh saùng, vaø trong ngöôøi aáy khoâng coù ñieàu gì gaây côù vaáp ngaõ”.

     Bao laâu toâi böôùc ñi trong tình yeâu thì theo toâi Satan laø keû ñaõ thaát baïi. Khi toâi böôùc ra khoûi luaät yeâu thöông, toâi böôùc vaøo ñaát ñòch, Satan coù theå aùp cheá toâi. Khi toâi böôùc ñi trong söï saùng nhö Ngaøi ôû trong söï saùng, Satan khoâng coù quyeàn treân toâi.

     Baïn hieåu raèng trong Ngaøi khoâng coù söï toái taêm. Neáu toâi böôùc ñi trong söï toái taêm, toâi ñang ôû trong baøn tay cuûa Satan (1Giaêng 1:5,6).

     Satan khoâng theå ñaët beänh taät treân baïn, vì Chuùa Gieâ-su ñaõ mang chuùng roài. Bao laâu baïn naém laáy vò trí trong Ñaáng Christ, baïn coù uy quyeàn ñeå ra leänh quyeàn löïc noù bò beû gaõy. Satan laø moät keû thuø ñaõ thaát baïi.

     Coâloâse 1:13,14, “Ñaáng ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi quyeàn löïc toái taêm (hoaëc Satan) dôøi chuùng ta vaøo nöôùc cuûa con yeâu daáu Ngaøi”.

     Satan khoâng coù uy quyeàn treân taân taïo vaät trong Nöôùc Con yeâu daáu Ngaøi. Gieâ-su laø Chuùa vaø Ñaàu cuûa taân taïo vaät. Gieâ-su laø caây nho, chuùng ta laø nhaùnh. Satan khoâng coù quyeàn hôïp phaùp ñeå cai trò treân nhaùnh cuûa caây nho.

     “Trong Ngaøi chuùng ta coù söï cöùu chuoäc”. Baïn ñöôïc cöùu chuoäc khoûi ñieàu gì? Khoûi Satan! Coù phaûi laø söï cöùu chuoäc taïm thôøi chaêng? Chính laø söï cöùu chuoäc ñôøi ñôøi.

     EÂpheâsoâ 1:7, “Trong Ngaøi chuùng ta coù söï cöùu chuoäc qua huyeát Ngaøi, töùc laø söï tha toäi”. Loaïi cöùu chuoäc naøy laø gì? Ñoù laø söï cöùu chuoäc “Theo söï giaøu coù cuûa aân suûng Ngaøi tuoân traøn treân chuùng ta trong moïi khoân ngoan vaø thoâng saùng.”

     Chính laø söï cöùu chuoäc thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi saép ñaët ñeå cöùu chuoäc saûn nghieäp cuûa chính Ngaøi. Baïn laø saûn nghieäp cuûa Ngaøi. Baïn laø con trai, con gaùi cuûa Ngaøi.

     Satan khoâng coù quyeàn treân baïn cuõng nhö treân Gieâ-su. Haõy ñoïc caån thaän Heâbôrô 1:2-3, “Nhöng trong thôøi cuoái cuøng naày, Ngaøi phaùn vôùi chuùng ta qua Con Ngaøi, laø Ñaáng Ngaøi laäp laøm Vò Thöøa Keá cuûa muoân vaät. Qua Con Ngaøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ döïng neân vuõ truï. Ñöùc Chuùa Con laø phaûn aùnh vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø hình aûnh trung thöïc cuûa baûn theå Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Con duøng lôøi ñaày quyeàn naêng cuûa Ngaøi duy trì muoân vaät. Sau khi taåy saïch toäi loãi, Ngaøi ngoài beân phaûi Ñaáng Toái Cao trong nôi chí cao”.

     Ngaøi ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi vì coâng vieäc Ngaøi ñaõ hoaøn taát. Ngaøi chinh phuïc Satan vaø ñaéc thaéng cuoäc chieán.

     Giaêng 14:30 “... vì vua Chuùa cuûa theá gian naøy haàu ñeán, noù chaúng coù chi heát nôi ta.” Ñieàu naøy coù nghóa gì? Coù nghóa laø Satan khoâng coù quyeàn gì nôi Gieâ-su. Gieâ-su hoaøn toaøn laø Ñaáng coâng chính.

     Taân taïo vaät thì theå naøo?

     2Coârinhtoâ 5:17-21, “Vaäy neáu ai ôû trong Ñaáng Cöùu-theá, thì aáy laø ngöôøi ñöôïc döïng neân môùi. Moïi söï cuõ ñaõ qua ñi; naày, moïi söï ñeàu trôû neân môùi. Moïi ñieàu aáy ñeàu ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ giaûi hoøa chuùng ta vôùi chính Ngaøi qua Ñaáng Cöùu-theá vaø ñaõ ban cho chuùng ta chöùc vuï giaûi hoøa;, ñoù laø, trong Ñaáng Cöùu-theá, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaûi hoøa theá gian vôùi chính Ngaøi; Ngaøi khoâng keå ñeán caùc vi phaïm cuûa hoï nöõa, vaø Ngaøi ñaõ giao phoù söù ñieäp giaûi hoøa cho chuùng ta. Vaäy chuùng ta laø ñaïi söù cuûa Ñaáng Cöùu-theá. Gioáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñang keâu goïi moïi ngöôøi qua chuùng toâi, thì chuùng toâi cuõng nhaân danh Ñaáng Cöùu-theá maø naøi xin anh chò em haõy laøm hoøa laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì côù chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán Ñaáng khoâng bieát toäi loãi thaønh ngöôøi coù toäi, ñeå nhôø ôû trong Ngaøi, chuùng ta trôû neân coâng chính tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi

          1Giaêng 3:10, “Bôûi ñieàu naày maø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø con caùi cuûa aùc quyû ñaõ ñöôïc baøy toû ra: phaøm ai khoâng thöïc haønh ñaïo coâng chính thì khoâng thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø nhöõng ai khoâng yeâu thöông anh chò emnt: anh em

mình cuõng vaäy”.

     1Giaêng 5:19, “Chuùng ta bieát raèng chuùng ta thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi, coøn caû theá gian ñeàu naèm döôùi quyeàn löïc cuûa Keû AÙc”.

     Baïn tieáp nhaän moïi söï Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thöïc hieän trong Ñaáng Christ. Coù moät söï CÖÙU CHUOÄC TROÏN VEÏN ñang chôø ñoùn toäi nhaân.

     Khoâng chæ laø moät söï cöùu chuoäc troïn veïn, maø coøn söï cöùu chuoäc cuûa taân taïo vaät troïn veïn, vaø taân taïo vaät ñoù coù söï coâng chính troïn veïn, söï thoâng coâng troïn veïn vaø uy quyeàn tuyeät ñoái treân Satan trong Danh Christ Gieâ-su.

     “Vaäy neáu ai ôû trong Ñaáng Christ thì ngöôøi aáy laø taân taïo vaät?” Moät ngöôøi trong Christ laø khi hoï tieáp nhaän Gieâ-su laø Chuùa vaø Cöùu Chuùa. Nhoùm töø “trong Ñaáng Christ” laø noùi veà vò trí HÔÏP PHAÙP. Coù nghóa raèng toâi ñaõ nhaän baûn chaát vaø söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi beân trong taâm linh toâi, baây giôø toâi laø nhaùnh cuûa caây nho. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët beänh taät, toäi loãi vaø chính toâi treân Gieâ-su. Ngaøi ñaõ mang heát thaûy chuùng. Toâi tieáp nhaän Ngaøi thì baûn chaát môùi ñaåy luøi baûn chaát cuõ.

     Trong coâng taùc cöùu chuoäc, Christ ñaõ ban cho theá giôùi söï coâng chính, keå hoï laø coâng chính khi hoï tieáp nhaän söï soáng ñôøi ñôøi. Chuùng ta seõ ñi ra theá gian giaûng raèng, “Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët toäi loãi vaø beänh taät quí vò treân Chuùa Gieâ-su roài” vaø Ngaøi khieán Ñaáng chaúng bieát toäi loãi trôû neân toäi vì chuùng ta. Satan seõ caùm doã baïn vaø baïn nhôù EÂpheâsoâ 6:10 “Sau cuøng, xin anh chò em haõy maïnh meõ trong Chuùa vaø trong söùc maïnh toaøn naêng cuûa Ngaøi”

     Baïn laø keû döï phaàn baûn chaát sieâu nhieân. Ngaøi laø söï ñaày ñuû cuûa baïn. Ngaøi laø khaû naêng cuûa baïn. Ngaøi laø söùc maïnh cuûa baïn. Baïn coù khí giaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn coù theå chöõa laønh keû beänh, laøm maïnh ngöôøi yeáu, ñaùp öùng moïi nhu caàu. Baïn coù khaû naêng chinh phuïc, saùng taïo trong Danh Gieâ-su.