CHƯƠNG 21: CHÚA GIÊ-SU KHÔNG CẦN CHỊU KHỔ LẦN NỮA

Chöông 21

 

CHUÙA GIEÂ-SU KHOÂNG CAÀN CHÒU KHOÅ LAÀN NÖÕA

 

     Chöõ “ngoài xuoáng” laëp laïi möôøi hai laàn trong Taân Öôùc.

     Heâbôrô 8:1, “Ñieåm chính yeáu cuûa nhöõng ñieàu chuùng ta ñang noùi laø theá naày: Chuùng ta ñang coù moät Vò Thöôïng Teá nhö theá, Ngaøi ñang ngoài beân phaûi ngai cuûa Ñaáng Toân Nghieâm treân trôøi”.

     Taïi sao Ngaøi ngoài xuoáng? Vì coâng vieäc Ngaøi ñaõ hoaøn taát.

     Giaêng 17:4, “Con ñaõ toân vinh Cha treân ñaát. Con cuõng ñaõ hoaøn taát coâng vieäc Cha giao cho Con laøm” Treân thaäp töï giaù Ngaøi noùi “Xong roài” (Giaêng 19:30).

     Ngaøi noùi ñieàu ñoù coù nghóa gì? Coâng taùc cöùu chuoäc cuûa Ngaøi, chöa hoaøn taát cho ñeán khi Ngaøi ngoài beân höõu Ñaáng toân nghieâm ôû treân caùc töøng trôøi. Ngaøi ñaõ hoaøn taát coâng vieäc cuûa ngöôøi con.

     Baïn nhôù Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, “Ngöôi laø con ta, ñeïp loøng ta moïi ñöôøng,” hai laàn (Luca 9:35; Mathiô 3:17).

     Chöa bao giôø coù ai tröôùc ñoù ñeïp loøng cha moïi ñaøng nhö laø Chuùa Gieâ-su Ñaáng laøm theo yù chæ Cha vaø laø nguoàn phöôùc lôùn cho Cha (Giaêng 6:38).

     Lôøi Ngaøi thoát ra treân thaäp töï giaù coù moät yù nghóa saâu xa. Ngaøi ñeán nhö laø Ñaáng Messiah cuûa Daân Do Thaùi; nhö laø con cuûa AÙpraham; nhö laø Ñaáng döï phaàn giao öôùc AÙpraham; khi Ngaøi ñeán thaäp töï giaù; Ngaøi ñaõ hoaøn taát coâng vieäc cuûa con AÙpraham. Ngaøi ñaõ öùng nghieäm giao öôùc ñoù. Ngaøi thoaû maõn ñaày ñuû ñoøi hoûi cuûa luaät phaùp vaø giao öôùc.

     Luaät phaùp öùng nghieäm trong Ngaøi, baây giôø giao öôùc cuõ bò baõi boû. Giao öôùc môùi theá choã, coù luaät môùi cho moät taân taïo vaät (Luca 22:20, 1Coârinhtoâ 11:24).

     Khi Gieâ-su soáng laïi töø keû cheát, mang huyeát Ngaøi vaøo nôi chí thaùnh ôû treân trôøi, Ngaøi thoaû maõn moïi ñoøi hoûi cuûa toaø aùn toái cao cuûa vuõ truï, Ngaøi ñoùng moäc ñoû treân vaên kieän söï cöùu chuoäc baèng huyeát (Heâbôrô 9:12).

     Baây giôø moïi söï saün saøng cho moät taân taïo vaät trong huyeát Ngaøi, moät luaät môùi ñaët cô sôû treân loaïi tình yeâu Gieâ-su ñem ñeán theá giôùi.

     Loaïi tình yeâu môùi laø baûn chaát cuûa Cha. Tình yeâu naøy ñaët cô sôû treân coâng vieäc hoaøn taát cuûa Ñaáng Christ. Ñöùc Chuùa Trôøi coù quyeàn hôïp phaùp ban cho con ngöôøi baûn chaát yeâu thöông cuûa Ngaøi.

     2Coârinhtoâ 5:17, “Vaäy neáu ai ôû trong Ñaáng Cöùu-theá, thì aáy laø ngöôøi ñöôïc döïng neân môùi. Moïi söï cuõ ñaõ qua ñi; naày, moïi söï ñeàu trôû neân môùi”. Taân taïo vaät coù baûn chaát môùi beân trong.

     Chuùng ta coù moät giao öôùc môùi cho moät taân taïo vaät, moät luaät môùi cho taân taïo vaät. Chuùng ta laø taân taïo vaät ñeå giöõ giao öôùc môùi vaø böôùc ñi trong luaät môùi.

     Chuùng ta hieåu theá naøo Gieâ-su, sau khi Ngaøi ñaõ hoaøn taát coâng vieäc Ngaøi, ñaõ böôùc vaøo söï an nghæ cuûa Ngaøi.

    Heâbôrô 4:1, “Theá thì, chuùng ta haõy coá gaéng ñeå vaøo nôi an nghæ ñoù, keûo coù ai seõ theo göông khoâng vaâng lôøi maø bò ngaõ xuoáng chaêng.

     Christ ñaõ böôùc vaøo söï an nghæ cuûa Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn thaønh coâng vieäc saùng taïo, Ngaøi nghæ khoûi coâng vieäc Ngaøi vaøo ngaøy thöù baûy.

     Gieâ-su ñeán thöïc hieän söï cung öùng cho taân taïo vaät. Ngaøi thöïc hieän coâng vieäc troïng ñaïi. Ngaøi chinh phuïc Satan. Ngaøi chòu khoå trong moïi söï, daâng chính Ngaøi laøm cuûa leã chuoäc toäi. Ngaøi ñaõ hoaøn taát coâng vieäc, laøm thoaû ñoøi hoûi coâng chính, hieän nay ngoài beân höõu Ñaáng toân nghieâm ôû nôi cao.

     Chuùng ta ñoïc laïi Heâbôrô 1:3, “Ñöùc Chuùa Con laø phaûn aùnh vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø hình aûnh trung thöïc cuûa baûn theå Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Con duøng lôøi ñaày quyeàn naêng cuûa Ngaøi duy trì muoân vaät. Sau khi taåy saïch toäi loãi, Ngaøi ngoài beân phaûi Ñaáng Toái Cao trong nôi chí cao”.

     Gieâ-su yeân nghæ khoûi coâng vieäc Ngaøi. Coâng vieäc cuûa chuùng ta laø böôùc vaøo söï yeân nghæ ñoù. Toâi ngöng heát moïi noã löïc vaø tranh chieán ñeå böôùc vaøo coâng vieäc Ngaøi ñaõ hoaøn taát. Toâi böôùc vaøo vò trí yeân nghæ.

     Taân taïo vaät laø coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta ñaõ ñöôïc dôøi töø nöôùc toái taêm vaøo trong Nöôùc cuûa Con yeâu daáu Ngaøi. Chuùng ta khoâng ñeå baûn chaát cuõ cai trò nöõa.

     1Coârinhtoâ 3:21, “Vaäy, chôù ai khoe khoang veà loaøi ngöôøi; vì MOÏI SÖÏ ÑEÀU THUOÄC VEÀ ANH EM.”

     Baïn giaøu coù trong Ñaáng Christ. Heát thaûy cuûa baùu thieân ñaøng thuoäc veà baïn, nhöng baïn chöa heà söû duïng cuûa baùu ñoù. Baïn soáng cöù nhö Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ban cho baïn cuûa caûi trong Christ (EÂpheâsoâ 1:3).

     Baïn neân bieát cuûa baùu voâ haïn trong Christ. Baïn laøm quen vôùi khaû naêng cuûa Thaùnh Linh trong ngöôøi beà trong EÂpheâsoâ 3:16-19

“Toâi caàu xin Ngaøi cho anh chò em ñöôïc maïnh meõ con ngöôøi beà trong, bôûi quyeàn naêng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, theo söï phong phuù cuûa vinh hieån Ngaøi, vaø bôûi ñöùc tin, Ñaáng Cöùu-theá seõ ngöï trò trong loøng anh chò em, vaø anh chò em seõ ñöôïc ñaâm reã vaø laäp vöõng neàn trong tình yeâu thöông, nhôø ñoù anh chò em, cuøng taát caû thaùnh ñoà, môùi ñuû söùc ñeå hieåu ñöôïc chieàu roäng, chieàu daøi, chieàu cao, vaø chieàu saâu cuûa tình yeâu thöông aáy laø theå naøo, vaø coù theå bieát ñöôïc tình yeâu cuûa Ñaáng Cöùu-theá laø tình yeâu vöôït quaù moïi khaû naêng hieåu bieát, ñeå anh chò em coù theå ñöôïc ñaày traøn moïi söï vieân maõn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi”.

     Baïn noùi “Vaâng, coøn beänh toâi thì sao?

    EÂsai 53:3, “Ngöôøi bò ngöôøi ta khinh bæ vaø ruoàng boû; laø ngöôøi chòu ñau khoå vaø bieát söï ñau oám. Ngöôøi nhö keû giaáu maët tröôùc chuùng ta; Ngöôøi bò khinh bæ; chuùng ta cuõng khoâng xem ngöôøi ra gì”.

     Ñieàu ñoù ñaõ xong roài. Ngaøi khoâng caàn mang beänh taät trôû laïi. Ngaøi mang beänh taät moät laàn ñuû caû. Khi toâi tieáp nhaän Ngaøi laø Cöùu Chuùa vaø Chuùa cuoäc ñôøi toâi thì Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho toâi söï soáng ñôøi ñôøi, töùc laø baûn chaát cuûa Ngaøi. Ngaøi haø hôi trong toâi chính söï soáng vaø baûn chaát cuûa Ngaøi. Toâi döï phaàn vaøo baûn chaát yeâu thöông cuûa Ngaøi.

     Ñaáng Christ khoâng caàn cheát trôû laïi vì baïn. Coâng vieäc Ngaøi ñaõ ñöôïc chaáp nhaän, neáu baïn laø moät taân taïo vaät, thì Satan khoâng coù quyeàn treân baïn.

     1Giaêng 4:8 coâng boá raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø tình yeâu, vaø chính baûn chaát yeâu thöông cuûa Ngaøi ñaõ trôû thaønh baûn chaát môùi cuûa chuùng ta. Ngaøi laø moät Ñöùc Chuùa Trôøi ñöùc tin, chuùng ta trôû neân con caùi coâng chính. Chuùng ta ñöôïc chöõa laønh vaø khoeû maïnh (EÂpheâsoâ 4:24).

     Ngaøi khoâng caàn mang beänh taät chuùng ta trôû laïi. Nhöng baïn noùi, “Laøm sao toâi heát beänh ñaây?”

     Neáu Satan ñaõ tinh ranh löøa doái ñaët beänh taät treân chuùng ta, noù thuû thæ raèng chuùng ta bò beänh ñeå chuùng ta ñoàng yù kyù nhaän. Tuy nhieân, baây giôø chuùng ta ñöôïc daïy doã ñeå bieát leõ thaät. Chuùng ta noùi, “Hôõi Satan, beänh taät naøy cuûa ai?” Noù traû lôøi “Beänh naøy cuûa ngöôi.” Chuùng ta noùi, “Hôõi Satan beänh taät cuûa ta Chuùa Gieâ-su ñaõ mang roài. Neáu ngöôi ñem beänh taät ñeán thì ñaây laø beänh cuûa ngöôi. Trong DANH GIEÂ-SU ta truyeàn leänh cho ngöôi haõy mang chuùng cuùt ñi.”

     Chuùng ta giöõ vöõng lôøi coâng boá, “Chaéc chaén Ngaøi ñaõ mang söï ñau yeáu chuùng ta vaø gaùnh beänh taät chuùng ta; Ngaøi ñaõ thöïc hieän ñieàu naøy moät caùch troïn veïn; vaäy chuùng ta giöõ vöõng lôøi coâng boá ñöùc tin.

     Nhöng baïn noùi, “Coù phaûi, Gia cô noùi ‘Coù baát cöù ai trong anh em ñau yeáu chaêng? Haõy môøi caùc tröôûng laõo caàu nguyeän...’” (Gia cô 5:14).

     Vaâng, baïn neân bieát Gia cô ñang vieát cho ai? OÂng ñang vieát cho ngöôøi môùi trong Ñaáng Christ, ngöôøi ñöôïc noùi ñeán trong 1Coârinhtoâ, Gia cô 1:5-7 noùi veà con treû trong Ñaáng Christ. Hoäi Thaùnh ngaøy nay coù nhieàu con treû keâu xin ñöùc tin, khoân ngoan, söï giaûi cöùu, söï chöõa laønh... Vaán ñeà ñoái vôùi hoï laø gì? Hoï chöa ñoïc kyõ caùc thô tín cuûa Phao loâ. Hoï khoâng bieát ñaëc quyeàn mình coù trong Christ.

     Phao loâ ñaõ nhaän khaûi thò veà con vaø quyeàn laøm con töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø moät khaûi thò veà coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thöïc hieän trong Gieâ-su cho con ngöôøi, khaûi thò veà Ñöùc Thaùnh Linh haønh ñoäng qua lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trong ngöôøi tieáp nhaän Gieâ-su Christ laø Cöùu Chuùa.

     Khi coøn con treû trong Chuùa, chuùng ta phaûi caàn ai ñoù coù ñöùc tin caàu nguyeän cho mình, laøm thay cho mình.

     Con treû thì vaãn ôû döôùi ñieàu khieån caùc giaùc quan. Hoï bò caùc giaùc quan kieåm soaùt. Hoï nhôø ngöôøi khaùc caàu nguyeän chöõa beänh vaø ñöôïc laønh bôûi ñöùc tin ngöôøi khaùc.

     Nhöng 1Coârinhtoâ 1:30 daïy raèng Chuùa Gieâ-su trôû neân söï khoân ngoan töø Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta.

     Coâloâse 1:9-12, “Haàu cho anh em ñöôïc ñaày daãy söï hieåu bieát chính xaùc veà yù muoán Ngaøi trong söï khoân ngoan thoâng saùng thuoäc linh.”

     Ñieàu ñoù thuoäc veà chuùng ta laø keû tin ñeå chuùng ta coù theå böôùc ñi xöùng ñaùng, ñeïp loøng Chuùa trong moïi söï, keát quaû trong moïi vieäc laønh, theâm leân söï hieåu bieát veà Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Ñieàu naøy noùi veà söï khoân ngoan. Coù hai loaïi khoân ngoan ñöôïc noùi trong Gia cô ñoaïn 3. Moät laø söï khoân ngoan ñeán töø treân, hai laø söï khoân ngoan töø ma quyû. Nhöng baïn coù söï khoân ngoan ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn hoaøn toaøn tin caäy Ngaøi. Lôøi haèng soáng cuûa Ngaøi, trong thöïc teá, laø söï khoân ngoan cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø trôû neân moät phaàn cuûa chính chuùng ta. Baïn haõy yeân nghæ trong ñieàu naøy.

     Tröôùc ñaây coù ai goïi ñieän thoaïi cho toâi, toâi thöôøng noùi, “Cha oâi, xin ban cho con khoân ngoan.” Baây giôø toâi noùi “Cha oâi! Con taï ôn Cha vì Gieâ-su trôû neân söï khoân ngoan cho con.”

     “Toâi ñaõ ñöôïc nhaác ra khoûi ñôøi soáng cuõ, töø taïo vaät cuõ böôùc vaøo taïo vaät môùi. Baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong taâm linh toâi”. Moãi ngöôøi trong caùc baïn coù theå noùi vaäy, vì baïn ñaõ ñöôïc taïo thaønh taân taïo vaät trong Christ Gieâ-su.

     Baây giôø baïn coù theå hieåu caâu Kinh Thaùnh trong Heâbôrô 1:3, “Ñöùc Chuùa Con laø phaûn aùnh vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø hình aûnh trung thöïc cuûa baûn theå Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Con duøng lôøi ñaày quyeàn naêng cuûa Ngaøi duy trì muoân vaät. Sau khi taåy saïch toäi loãi, Ngaøi ngoài beân phaûi Ñaáng Toái Cao trong nôi chí cao”.

     Toâi seõ khoâng caàu xin Ngaøi ban cho toâi söï ñaéc thaéng treân keû thuø, hoaëc xin giaûi cöùu toâi khoûi ma quyû, VÌ TOÂI ÑAÕ ÑÖÔÏC giaûi cöùu roài, “Trong Ngaøi chuùng ta coù söï cöùu chuoäc qua huyeát Ngaøi” (Coâloâse 1:13-14).

     Ngaøi khoâng caàn phaûi chuoäc baïn trôû laïi. Ngaøi khoâng caàn phaûi thay theá nöõa. Coâng taùc cöùu chuoäc ñaõ hoaøn taát vaø ñaõ ñöôïc chaáp nhaän.

     Vaäy thì baïn laøm gì? Baïn yeân nghæ chaéc chaén raèng ñieàu ñoù ñaõ thaønh.

     Nhöng baïn noùi, “Leõ thaät naøy khoù naém baét ñöôïc.” Ñöùc Thaùnh Linh maø ñaõ khieán Christ töø keû cheát soáng laïi seõ khieán baïn hieåu roõ khi baïn thöïc haønh leõ thaät. Haõy baét ñaàu soáng theo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöùng trong vò trí nhö laø con trai, con gaùi trong gia ñình Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn thì thaàm, “Cha oâi, con laø gì theo lôøi Ngaøi phaùn. Con coù theå laøm nhöõng gì Ngaøi phaùn con laøm ñöôïc trong Christ. Con coù theå laøm ñöôïc moïi söï qua Ñaáng ban söùc maïnh cho con.” (Philíp 4:13).

     Baây giôø Ñöùc Chuùa Trôøi laø söùc maïnh cuûa baïn (Thi Thieân 27:1; Philíp 4:13).

     EÂpheâsoâ 3:20, “Nguyeàn xin Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñang thi haønh quyeàn naêng Ngaøi trong chuùng ta, thöïc hieän moïi söï vöôït quaù moïi ñieàu chuùng ta caàu xin vaø suy töôûng”.

     Baïn phaûi nhôù raèng baïn coù Ngaøi beân trong, Ñaáng khieán Gieâ-su soáng laïi töø keû cheát. Ngaøi thaät söï ôû beân trong baïn.

     Haõy ñoïc caâu Kinh Thaùnh EÂpheâsoâ 3:20 laëp ñi laëp laïi cho ñeán khi caâu Kinh Thaùnh naøy chieám höõu cuoäc ñôøi baïn, roài haõy noùi, “Ñöùc Chuùa Trôøi ñang haønh ñoäng trong toâi theo nhö khaû naêng Ngaøi (chöõ quyeàn naêng nghóa laø khaû naêng). Söï soáng, tình yeâu vaø aân suûng Ngaøi ñang vaän haønh trong toâi caùch hieäu quaû.

     Chuùa Gieâ-su phaùn, “Ta ñeán ñeå cho chieân ñöôïc soáng vaø ñöôïc soáng sung maõn” (Giaêng 10:10).

     Cha muoán baïn coù dö daät baûn chaát hay söï soáng cuûa Ngaøi. Ngaøi muoán caû linh vaø hoàn traøn ñaày söï soáng Ngaøi (2Coârinhtoâ 5:4). Ngaøi muoán baûn chaát Ngaøi kieåm soaùt con ngöôøi baïn ñeå Satan khoâng taán coâng baïn. Baïn nhôù raèng coâng taùc cöùu chuoäc taát caû ñaõ hoaøn taát cho baïn, moïi söï laø cuûa baïn ngay luùc baïn tieáp nhaän Gieâ-su Christ. Baïn yeân nghæ trong söï yeân nghæ cuûa Ngaøi.

CAÂU HOÛI

1.   Coâng taùc cöùu chuoäc ñöôïc hoaøn taát khi naøo?

2.   Cô ñoác nhaân coù caàn tranh chieán vôi yù thöùc toäi loãi khoâng?

3.   Khaûi thò cuûa Phaoloâ veà Chuùa Gieâ-su laø gì?

4.   Giaûi thích hai loaïi khoân ngoan.

5.   Taïi sao chuùng ta yeân nghæ nôi coâng taùc hoaøn taát cuûa Chuùa Gieâ-su?