CHƯƠNG 22: TÌNH YÊU TRÀN TRỀ

Chöông 22

 

TÌNH YEÂU TRAØN TREÀ

 

     Con ngöôøi cheát phaàn taâm linh. Söï cheát cai trò treân hoï. Con ngöôøi mang baûn chaát Satan trong linh cuûa hoï.

     Roâma 5:12-21 laø söï chuù giaûi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà söï cheát thuoäc linh. Söï cheát naøy ñöôïc goïi luaät cuûa toäi loãi vaø söï cheát (Roâma 8:2,3). Möôøi Ñieàu Raên ñöôïc goïi luaät toäi loãi. Luaät naøy haønh ñoäng trong baûn chaát con ngöôøi.

     Giaêng 10:10, “Ta ñeán ñeå caùc ngöôi ñöôïc söï soáng vaø ñöôïc soáng sung maõn”.

     Söï soáng ñôøi ñôøi laø baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (2Phierô 1:4). Söï cheát thuoäc linh laø baûn chaát cuûa Satan. Coù moät söï tranh chieán giöõa söï soáng vaø söï cheát, giöõa baûn chaát cuûa Satan vaø baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong con ngöôøi. Söï cheát thuoäc linh nuoát chöûng con ngöôøi, baây giôø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban söï soáng ñôøi ñôøi dö daät ñeán noãi noù nuoát ñi söï cheát.

     2Coârinhtoâ 5:4, “Thaät vaäy, khi coøn ôû trong leàu taïm naày, chuùng ta reân ræ döôùi nhöõng gaùnh naëng, khoâng phaûi vì chuùng ta muoán côûi boû thaân xaùc thuoäc veà ñaát naày, nhöng chuùng ta muoán ñöôïc maëc laáy thaân theå thuoäc veà trôøi, ñeå nhöõng gì phaûi cheát naày seõ bò söï soáng nuoát maát ñi”.

     Chöõ “söï soáng” naøy laø “zoe” “Caùi gì hay cheát bò söï soáng nuoát ñi, toû cho thaáy söï soáng naøy thaät dö daät.

     Theá giôùi ngaøy nay ñaày daãy beänh taät vaø Satan. Tuy nhieân, traät töï môùi ñaõ ñeán. Con ngöôøi ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaày daãy söï soáng cuûa Ngaøi, baûn chaát cuûa Ngaøi vaø boån theå cuûa Ngaøi.

 

Baûn Chaát Yeâu Thöông

    

     Ñöùc Chuùa Trôøi laø tình yeâu 1Giaêng 4:8 baøy toû cho chuùng ta loaïi tình yeâu môùi “AGAPE”.

     Coâloâse 2:9,10, “Vì trong Ngaøi, thaàn taùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hieän dieän trong thaân xaùc loaøi ngöôøi moät caùch ñaày ñuû troïn veïn, neân ôû trong Ngaøi, Ñaáng laøm ñaàu cuûa moïi laõnh tuï vaø quyeàn bính, anh chò em cuõng ñöôïc ñaày ñuû troïn veïn”.

     Chuùng ta ñöôïc laøm neân ñaày daãy baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc laø ñaày daãy Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu naøy giaûi thích caâu:

     Giaêng 1:16, “Töø Ngaøi, laø nguoàn sung maõn doài daøo, taát caû chuùng ta ñeàu nhaän ñöôïc heát ôn naày ñeán ôn khaùc

     Töø söï soáng dö daät, baûn chaát dö daät cuûa Ngaøi, chuùng ta ñeàu nhaän ñöôïc caû. Ñieàu ñoù coù nghóa laø chuùng ta ñaõ nhaän söï soáng yeâu thöông cuûa Ngaøi.

     1Giaêng 4:16, “Chuùng ta ñaõ bieát vaø ñaõ tin tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi laø tình yeâu; ai ôû trong tình yeâu laø ôû trong Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong ngöôøi aáy”.

     Trong cuoäc soáng moãi ngaøy, chuùng ta cöù ôû trong söï soáng vaø baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi kieåm soaùt vaø cai trò chuùng ta ñeå ta soáng trong lónh vöïc yeâu thöông. Baûn chaát yeâu thöông cai trò ñôøi soáng chuùng ta, gioáng nhö Chuùa Gieâ-su soáng trong lónh vöïc yeâu thöông trong luùc Ngaøi coøn ôû treân ñaát (1Giaêng 4:17-18).

     Baây giôø chuùng ta ñaõ ñöôïc dôøi khoûi nöôùc toái taêm vaøo Nöôùc cuûa Con yeâu daáu Ngaøi (Coâloâse 1:13).

     Baûn chaát yeâu thöông Ngaøi kieåm soaùt chuùng ta ñeå chuùng ta haønh ñoäng vaø noùi trong tình yeâu. Ñôøi soáng chuùng ta ñeå baûn chaát Ngaøi chi phoái. Baïn böôùc ñi trong Chuùa cho ñeán khi baïn ñöôïc baûo hoaø tình yeâu.

     Chuùng ta hieåu 1Giaêng 4:6,7, “Chuùng ta thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi. Ai bieát Ñöùc Chuùa Trôøi thì nghe chuùng ta, coøn nhöõng ai khoâng thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng nghe chuùng ta. Bôûi ñieàu aáy chuùng ta bieát ñöôïc linh cuûa söï chaân thaät vaø linh cuûa söï sai laàm. Anh chò em yeâu daáu, chuùng ta haõy yeâu thöông nhau, vì tình yeâu ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi; ai yeâu thì ñöôïc sinh ra bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bieát Ñöùc Chuùa Trôøi”

     Söï thöû nghieäm veà söï taùi sanh laø ñôøi soáng yeâu thöông

     1Giaêng 5:13, “Toâi vieát nhöõng ñieàu naày cho anh chò em, laø nhöõng ngöôøi tin vaøo danh Con Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå anh chò em bieát raèng anh chò em coù söï soáng ñôøi ñôøi”.

     Chuùng ta coù theå ñoïc caâu naøy caùch naøy, “Chuùng ta bieát raèng chuùng ta ñaõ nhaän baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc laø söï soáng yeâu thöông - chuùng ta ôû trong gia ñình yeâu thöông. Söï soáng dö daät Ngaøi kieåm soaùt chuùng ta.”

     Heâbôrô 11:1-3, “Chuùng ta bieát raèng theá giôùi ñöôïc laøm neân bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi.”

     Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chæ laø moät Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông, nhöng Ngaøi coøn laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñöùc tin.

     Chuùng ta coù loaïi ñöùc tin naøy trong mình khi chuùng ta coù baûn chaát Ngaøi. Ñöùc tin trôû thaønh moät söï thaät hieån nhieân trong ñôøi soáng chuùng ta, cuõng nhö ôû trong ñôøi soáng Chuùa Gieâ-su.

     Chuùa Gieâ-su khoâng caûm thaáy thieáu ñöùc tin, thieáu tình yeâu, NGAØI SOÁNG TRONG LÓNH VÖÏC SÖÏ SOÁNG. Ngaøi coù söï soáng dö daät, Ngaøi coù tình yeâu vaø ñöùc tin dö daät.

     Gia cô 1:22,23, “Haõy trôû neân ngöôøi laøm theo lôøi, khoâng chæ coù ngöôøi nghe, maø löøa doái chính mình.”

 

Trôû Thaønh Ngöôøi Laøm Theo Lôøi Chuùa

    

     Lôøi baøy toû tình yeâu - tình yeâu ñaõ noùi, chuùng ta laéng nghe. Khi toâi laøm theo lôøi, toâi trôû thaønh ngöôøi yeâu thöông, ngöôøi ñöùc tin. Toâi coù söï soáng dö daät. Toâi soáng bôûi söï soáng aáy. Toâi khoâng löøa doái chính mình baèng nhöõng lôøi xöng nhaän troáng roãng. Toâi phaûi ñeå lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi trôû thaønh baûn chaát cuûa toâi. Lôøi aáy gaây döïng trong toâi baûn chaát yeâu thöông cuûa Cha. Ngöôøi maø coù tình yeâu, ñöùc tin laø ngöôøi laøm theo lôøi Chuùa.

     1Giaêng 2:29, “Neáu anh chò em bieát Ngaøi laø Ñaáng Coâng Chính, thì anh chò em bieát raèng ai thöïc haønh ñaïo coâng chính ñeàu do Ngaøi sinh ra”.

     Söï coâng chính laø gì? Chính laø vieäc haønh ñoäng trong lónh vöïc yeâu thöông. Yeâu thöông nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ yeâu thöông. Tình yeâu laøm cho chuùng ta coù söï can ñaûm thaùnh (1Giaêng 4:8).

 

Tình Yeâu Khieán Chuùng Ta Cai Trò

    

     Tình yeâu ñem chuùng ta tröôùc söï hieän dieän NGAI AÂN SUÛNG cuûa Cha (Heâbôrô 4:16). Tình yeâu khieán chuùng ta laøm chuû treân beänh taät, thieáu thoán, yeáu ñuoái vaø thaát baïi. Tình yeâu khieán chuùng ta chinh phuïc.

     Ñeå tình yeâu töï do haønh ñoäng trong toâi töùc laø ñeå Ñöùc Chuùa Trôøi töï do haønh ñoäng trong toâi, vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø tình yeâu.

     EÂpheâsoâ 3:19 laø moät caâu Kinh Thaùnh haáp daãn lieân heä ñieàu naøy, “Vaø coù theå bieát ñöôïc tình yeâu cuûa Ñaáng Cöùu-theá laø tình yeâu vöôït quaù moïi khaû naêng hieåu bieát, ñeå anh chò em coù theå ñöôïc ñaày traøn moïi söï vieân maõn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi”.

     Söï hieåu bieát ôû ñaây laø hieåu bieát lyù trí. Tình yeâu cuûa Ñaáng Christ trong caâu naøy laø tình yeâu cuûa Cha. Chính laø söï tuoân traøn veà baûn chaát cuûa Cha. Söï dö daät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû trong Christ Gieâ-su.

     Kinh Thaùnh noùi, “Ñeå chuùng ta coù theå bieát....”. Loaïi tình yeâu naøy; töùc laø, noùi veà tình yeâu ñoù, böôùc vaøo soáng trong tình yeâu ñoù. Chuùng ta cuõng ñöôïc ñaày daãy moïi söï ñaày troïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (1Giaêng 3:14-21).

     Ñieàu ñoù thuoäc veà chuùng ta vaø cô nghieäp chuùng ta. Ñaây laø moät trong nhöõng phöôùc haïnh cuûa chuùng ta.

     EÂpheâsoâ 1:3, “Chuùc tuïng Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha cuûa Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su chuùng ta, laø Ñaáng ñaõ ban cho chuùng ta moïi phöôùc haïnh thuoäc linh ôû caùc nôi treân trôøi, trong Ñaáng Cöùu-theá”

     Ngaøi ñaõ ban phöôùc cho chuùng ta ñaày daãy chính Ngaøi. Nhö khoâng khí baûo hoaø khí aåm, thì taâm linh vaø thaân theå baïn cuõng baûo hoaø Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn ñaõ nhaän dö daät aân töù cuûa aân suûng, töùc laø söï baøy toû veà chính muïc ñích cuûa Cha beân trong baïn ñeå lôøi baïn noùi aûnh höôûng ngöôøi khaùc.

     Baïn chaâm reã laäp neàn trong tình yeâu. Tình yeâu aûnh höôûng ngöôøi khaùc; coøn ích kyû laøm taéc ngheõn söï hieän dieän söï soáng vaø tình yeâu trong baïn.

     Baïn soáng theo EÂpheâsoâ 4:13, “Cho ñeán khi taát caû chuùng ta ñeàu ñöôïc hieäp moät trong ñöùc tin vaø trong söï hieåu bieát Con Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaït ñeán möùc tröôûng thaønh, tôùi taàm thöôùc voùc daùng troïn veïn cuûa Ñaáng Cöùu Theá”.

     Ñaây laø thöïc theå cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø söï soáng dö daät ñöôïc chaâm reã laäp neàn trong tình yeâu, chính laø baûn chaát cuûa chính Cha Thieân Thöôïng. Ñieàu naøy soi saùng caâu Kinh Thaùnh trong EÂpheâsoâ 4:7, “Moãi ngöôøi trong chuùng ta ñaõ ñöôïc ban aân suûng tuyø theo möùc ñoä ban cho cuûa Ñaáng Cöùu-theá”.

     Roâma 15:1-3, “Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi maïnh, thì phaûi gaùnh vaùc nhöõng gì nhöõng ngöôøi yeáu laøm khoâng noåi, chöù khoâng neân chæ lo laøm vui loøng mình. Moãi ngöôøi trong chuùng ta phaûi laøm vui loøng ngöôøi laân caän, ñeå giuùp ích cho hoï trong söï gaây döïng. Vì chính Ñaáng Cöùu-theá cuõng khoâng lo laøm vui loøng Ngaøi”.

     Con ngöôøi môùi böôùc vaøo chuùng ta laø con ngöôøi cuûa Gieâ-su, con ngöôøi yeâu thöông. Chính laø con ngöôøi coù söï soáng ñôøi ñôøi, con ngöôøi ñeå Ñöùc Chuùa Trôøi cai trò, kieåm soaùt. Chuùng ta mang gaùnh naëng ngöôøi xung quanh.

     EÂpheâsoâ 6:2. Chuùng ta thay theá Chuùa Gieâ-su treân ñaát. Baïn neân mang söï yeáu ñuoái ngöôøi khaùc hôn laø xeùt loãi vaø chæ trích hoï.

     Chuùng ta soáng trong lónh vöïc môùi. Chuùng ta ñöôïc ñaày daãy söï soáng yeâu thöông trong taâm linh chuùng ta.

     EÂpheâsoâ 5:18,19, “Ñöøng say röôïu, vì röôïu xui cho ngoâng cuoàng, nhöng haõy ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh. Haõy duøng nhöõng baøi thaùnh thi, thaùnh ca, vaø linh khuùc maø ñoái ñaùp cuøng nhau. Haõy ñem heát taâm hoàn maø haùt ca vaø toân ngôïi Chuùa”.

     Coâloâse 1:13, “Ngaøi ñaõ giaûi cöùu chuùng ta khoûi quyeàn löïc cuûa toái taêm, maø ñem chuùng ta vaøo trong vöông quoác cuûa Con yeâu daáu Ngaøi”

 

Nhaùnh Nho

    

     Ngöôøi ta nhaän bieát baïn nhö laø nhaùnh cuûa caây nho (Giaêng 15:5). Nhaùnh ñoù laø traùi cuûa tình yeâu, laø traùi cuûa söï soáng dö daät.

     1Phierô 3:15, “Nhöng haõy toân thaùnh Ñaáng Cöùu-theá”.

     Chöõ “Thaùnh” ôû ñaây nghóa laø bieät rieâng. Ñeå Ñaáng Christ laøm Chuùa nghóa laø ñeå tình yeâu laøm chuû.

     Coâloâse 2:6,7, “Vaäy, anh chò em ñaõ tieáp nhaän Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su laøm Chuùa theå naøo, thì haõy böôùc ñi trong Ngaøi theå aáy. Haõy ñaâm reã, xaây döïng leân trong Ngaøi, vaø vöõng laäp trong ñöùc tin, y nhö anh chò em ñaõ ñöôïc daïy doã; anh chò em cuõng haõy doài daøo trong söï taï ôn nöõa”.

    1Coârinhtoâ 12:24,26, “Coøn nhöõng boä phaän naøo ñaõ ñeïp saün roài, thì khoâng caàn trang ñieåm nöõa. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ kheùo saép ñaët caùc boä phaän trong thaân, ñeå boä phaän naøo yeáu keùm, thì laïi ñöôïc toân troïng nhieàu, neáu moät boä phaän naøo ñau, thì taát caû caùc boä phaän ñeàu cuøng ñau; neáu coù boä phaän naøo ñöôïc toân troïng, thì taát caû caùc boä phaän ñeàu cuøng vui möøng.”

     Tình yeâu baøy toû trong ñôøi soáng moãi ngaøy cuûa chuùng ta.

     1Coârinhtoâ 10:24, “Ñöøng ai tìm lôïi ích rieâng cho mình, nhöng haõy tìm lôïi ích cho ngöôøi khaùc nöõa”. Lôøi noùi cuûa chuùng ta laø lôøi noùi ñaày daãy tình yeâu, tuoân traøn söï soáng. Thaân theå ta ñaày daãy söï soáng. Beänh taät vaø ñau yeáu bò ñaåy luøi xa.