CHƯƠNG 23: VỮNG LẬP TRÊN LỜI CHÚA

Chöông 23

 

VÖÕNG LAÄP TRONG LÔØI ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI

 

     Ñöùc Chuùa Trôøi - Cha chuùng ta khoâng vui loøng khi thaáy con caùi Ngaøi yeáu ñuoái, beänh hoaïn. Ngaøi yeâu thöông, chaêm soùc, baûo veä vaø chôû che hoï. (EÂpheâsoâ) 6:10)

     Ngaøi khoâng heà khieán con caùi Ngaøi beänh hoaïn. Ngaøi khoâng heà aùp cheá hoï. Ngaøi ñaõ cung öùng söùc maïnh vaø aân suûng cho heát thaûy con caùi Ngaøi (2Coârinhtoâ 9:8).

     Moãi tín höõu neân vöõng laäp trong lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta coät chaët vaøo ñeán noãi chuùng ta khoâng bò troâi daït bôûi gioù baõo (EÂpheâsoâ 4:14-16).

     Chuùng ta neân bieát chuùng ta laø gì ñoái vôùi Ñaáng Christ, bieát roõ ñieàu aáy ñeå khi coù ñieàu gì xaûy ra cuõng khoâng laøm chuùng ta boái roái vaø dao ñoäng (EÂpheâsoâ 1:3-7).

     Chuùng ta neân bieát Ñaáng Christ laø gì ñoái vôùi chuùng ta, NGAØI ÑAÕ LAØM GÌ cho chuùng ta, vaø Ngaøi ÑANG LAØM GÌ cho ta hieän giôø (1Coârinhtoâ 1:30; Philíp 1:16, Heâbôrô 7:25).

     Söï hieåu bieát veà ba ñieàu treân laø moät phaàn ñeå trang bò trong ñôøi soáng moãi ngaøy cuûa ta. Chuùng ta neân bieát ñieàu gì thuoäc chuùng ta, ñieàu gì thaät söï cuûa chuùng ta (Philíp 1:9-11).

     Daãu ñieàu gì xaûy ra, chuùng ta vaãn ñöùng yeân laëng vaø nhaän thöùc kieân ñònh raèng, “Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi uûng hoä ta thì ai choáng nghòch ta” (Roâma 8:31-33).

     Chuùng ta neân bieát veà THAÙNH LINH NOÄI TRUÙ. Chuùng ta coù yù thöùc veà söï cö truù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Philíp 2:13).

     Toâi bieát raèng Ngaøi ôû trong toâi laø Ñaáng seõ thôû qua toâi söù ñieäp baïn caàn hoâm nay. Baïn caàn coù yù thöùc Ñöùc Chuùa Trôøi beân trong (1Giaêng 4:4).

     Chuùng ta neân bieát veà lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì ñoái vôùi chuùng ta, lôøi aáy coù nghóa laø gì vôùi chuùng ta vaø Cha döï ñònh gì cho chuùng ta (Thi Thieân 119:105).

     Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi laø thöùc aên cuûa taâm linh ñöôïc taïo döïng laïi (Mathiô 4:4). Lôøi Ngaøi laø söùc maïnh vó ñaïi nhaát traàn gian naøy. Lôøi aáy khieán cho cheát vaø khieán cho soáng. Moãi tín höõu neân bieát DANH GIEÂ-SU COÙ YÙ NGHÓA GÌ ñoái vôùi mình trong ñôøi soáng moãi ngaøy. Cho duø ñieàu gì xaûy ra, ngöôøi ñoù laø keû ñaéc thaéng, keû chinh phuïc (Giaêng 16:24).

     “Trong Danh ta caùc ngöôi seõ ñuoåi caùc quyû” (Maùc 16:17-20). Neáu baïn ñuoåi ñöôïc moät con quyû thì baïn ñuoåi ñöôïc moïi con quyû, baïn cuõng ñuoåi ñöôïc coâng vieäc cuûa noù. Moãi tín höõu phaûi vöõng laäp trong leõ thaät naøy, chôù ñöùng vöõng laäp trong yeáu ñuoái, beänh taät vaø sôï haõi (Gia cô 5:14-17). Cuõng ñöøng vöõng laäp trong maëc caûm toäi loãi, thieáu thoán vaø baát naêng (EÂsai 41:10).

     Chuùng ta caàn hoïc ñeå ñöôïc vöõng laäp trong lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     2Phierô 1:12, “Bôûi vaäy, toâi luoân luoân muoán nhaéc nhôû anh chò em nhöõng ñieàu aáy, maëc duø anh chò em ñaõ bieát roài, vaø ñöôïc vöõng laäp trong chaân lyù anh chò em ñaõ tieáp nhaän roài”.

     Roâma 8:31-38 laø böùc hình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà moät tín höõu ñöôïc vöõng laäp. Toâi muoán baïn ñoïc caån thaän: “Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi uûng hoä chuùng ta, ai choáng nghòch chuùng ta?” Chuùng ta neân vöõng laäp trong leõ thaät ñoù.

     Caâu Kinh Thaùnh ñoù laø cuûa baïn. Baïn bieát raèng Ngaøi uûng hoä baïn; Ngaøi laø Cha baïn; Ngaøi ban Con Ngaøi cheát cho baïn; Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta chính baûn chaát cuûa Ngaøi, töùc laø chính söï soáng Ngaøi (1Giaêng 5:12-13).

     Roâma 8:32, “Ngaøi ñaõ khoâng tieác chính Con Ngaøi, nhöng vì taát caû chuùng ta, maø phoù Con aáy cho, thì leõ naøo Ngaøi seõ khoâng ban cho chuùng ta moïi söï, cuøng vôùi Con aáy sao”. Baïn vöõng laäp trong leõ thaät ñoù. Baïn an nghæ trong ñoù.

     Khoâng ai caûn ngaên baïn baây giôø. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho baïn chính Con Ngaøi, töùc laø chính söï coâng chính Ngaøi (2Coârinhtoâ 5:21).

     Baïn bieát BAÏN LAØ AI, BAÏN LAØ GÌ? (1Giaêng 3:2).

     “Vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñang haønh ñoäng trong anh chò em, neân anh chò em coù theå vöøa muoán vöøa laøm theo yù toát cuûa Ngaøi”. (Philíp 2:13).

     Philíp 4:19, “Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toâi seõ cung öùng ñaày ñuû moïi nhu caàu cho anh chò em theo möùc ñoä giaøu coù cuûa Ngaøi trong nôi vinh hieån, trong Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su”.

     Baïn vöõng laäp trong leõ thaät ñoù ñeå baïn khoâng heà lo laéng veà taøi chaùnh. Cha baïn baây giôø ñaùp öùng moïi traùch nhieäm cuûa baïn BAÏN VAØ NGAØI CUØNG CHUNG LAØM VIEÄC (Mathiô 6:27-34).

     2Coârinhtoâ 6:1 trôû thaønh thöïc teá cho baïn. Baïn cuøng laøm vieäc vôùi Ngaøi. Baïn laø ngöôøi döï phaàn. Baïn ñang chia seû vôùi Ngaøi, Ngaøi ñang chia seû vôùi baïn. Thaät laø moät cuoäc ñôøi kyø dieäu!

     Haõy nghe Chuùa thì thaàm, “Ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. Ta laø Cha ngöôi. Ta laø söùc maïnh ngöôi. Ta laø khaû naêng vaø söï khoân ngoan cuûa ngöôi.” (2Coârinhtoâ 3:4-5)

     Khi chuùng ta vöõng laäp trong leõ thaät ñoù, chuùng ta trôû neân keû cai trò theá giôùi trong lónh vöïc thuoäc linh. Ngöôøi ta coù theå caûm nhaän aûnh höôûng lôøi caàu nguyeän cuûa baïn taän AÂu Chaâu, UÙc Chaâu, vaø AÙ Chaâu (Giaêng 14:13-14). Ngaøi laø tình yeâu; toâi cöù ôû trong tình yeâu, vì vaäy toâi cöù ôû trong Ngaøi vaø vôùi Ngaøi. Ngaøi vaø toâi cuøng laøm vieäc nhau (1Giaêng 4:7-8).

 

Vöõng Laäp Trong Söï Coâng chính

    

     EÂsai 54:14, “Ngöôi seõ ñöôïc thieát laäp trong söï coâng chính; Ngöôi seõ traùnh xa aùp böùc vì chaúng sôï chi Vaø thoaùt khoûi kinh hoaøng vì noù seõ khoâng ñeán gaàn ngöôi”.

     EÂsai 32:17, “Coâng vieäc cuûa coâng chính seõ laø söï bình an, keát quaû cuûa coâng chính seõ laø yeân tónh vaø tin caäy muoân ñôøi”.

     Baïn seõ vöõng laäp trong nhaän thöùc hoaøn toaøn baïn laø söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñaáng Christ (2Coârinhtoâ 5:21).

     Roâma 3:26, “....Vì Ngaøi laø Ñaáng coâng chính vaø laø Ñaáng xöng coâng chính cho nhöõng ngöôøi tin nhaän Ñöùc Chuùa Gieâ-su”.

     Baïn coù ñöùc tin nôi Gieâ-su laø Chuùa vaø Cöùu Chuùa. Baây giôø Cha ñaõ trôû neân söï coâng chính cuûa baïn qua söï taùi sanh. Baïn trôû thaønh taân taïo vaät, Ngaøi chia phaàn cho baïn chính baûn chaát vaø söï soáng Ngaøi.

     2Coârinhtoâ 5:17,18, “Vaäy neáu ai ôû trong Ñaáng Cöùu-theá, thì aáy laø ngöôøi ñöôïc döïng neân môùi. Moïi söï cuõ ñaõ qua ñi; naày, moïi söï ñeàu trôû neân môùi. Moïi ñieàu aáy ñeàu ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ giaûi hoaø chuùng ta vôùi chính Ngaøi qua Ñaáng Cöùu-theá vaø ñaõ ban cho chuùng ta chöùc vuï giaûi hoaø”.

     Baïn coù baûn chaát vaø söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 6:47). Söï soáng ñôøi ñôøi laø baûn chaát vaø söï soáng cuûa Cha. Baïn coù ñieàu ñoù baây giôø. Bôûi söï saùng taïo môùi vaø söï döï phaàn vaøo baûn chaát Cha maø baïn trôû neân söï coâng chính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Christ.

     Chuùng ta haõy vöõng laäp, chieám höõu vaø böôùc vaøo söï ñaày troïn cuûa phöôùc haïnh ñoù. Baïn ñöùng trong söï hieän dieän cuûa Cha, nhö laø Gieâ-su, khoâng chuùt maëc caûm töï ti. Baïn ñöùng tröôùc maët Satan vaø heát thaûy coâng vieäc cuûa noù khoâng chuùt sôï haõi, bôûi aân suûng Gieâ-su (2Coârinhtoâ 2:14-15).

     Chuùa Gieâ-su khoâng chuùt sôï haõi khi Ngaøi ñöùng caïnh moä Laxarô. Ngaøi phaùn vôùi loøng xaùc quyeát, “Hôõi Laxarô, haõy ra.” Ngaøi laø Ñaáng chuû teå (Giaêng 11:39-44).

     Khoâng chuùt sôï haõi trong loøng Phierô khi oâng noùi vôùi Saphira (Coâng vuï 5:1-11). Cuõng töông töï khi Phierô noùi vôùi Ta-bi-tha (Coâng 9:40-43) - HIEÅU BIEÁT VEÀ SÖÏ COÂNG CHÍNH KHIEÁN MOÄT NGÖÔØI LAØM CHUÛ TREÂN SÖÏ SOÁNG VAØ SÖÏ CHEÁT.

 

Vöõng Laäp Trong AÂn Suûng

    

     AÂn suûng laø gì? Chính laø söï tuoân ñoå cuûa tình yeâu leân nhöõng keû khoâng xöùng ñaùng. Ñöùc Thaùnh Linh ban cho chuùng ta hieåu bieát veà aân suûng trong Roâma 4:4,5, “Theá thì, ñoái vôùi ngöôøi laøm vieäc, tieàn coâng khoâng phaûi laø ôn hueä, nhöng laø moùn nôï chuû phaûi traû. Nhöng ñoái vôùi ngöôøi khoâng caäy vaøo vieäc laøm, maø chæ tin vaøo Ñaáng laøm cho ngöôøi coù toäi ñöôïc xöng coâng chính, thì ñöùc tin cuûa ngöôøi aáy ñöôïc xem laø thieát yeáu cho söï ñöôïc xöng coâng chính cuûa ngöôøi aáy”.

     Heâbôrô 13:9, “Chôù ñeå cho caùc thöù giaùo laï ñuøa anh em ñi, vì loøng nhôø aân suûng ñöôïc vöõng laäp môùi laø toát, chôù khoâng phaûi nhôø ñoà aên laø söï chaúng ích chi cho keû noùi theo loái aáy”.

    AÂn suûng laø söï baøy toû cuûa tình yeâu, haønh ñoäng cuûa tình yeâu. Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû tình yeâu Ngaøi vöôït quaù nghi ngôø:

     Roâma 5:6-8, “Trong khi chuùng ta coøn yeáu ñuoái, thì theo ñuùng kyø haïn, Ñaáng Cöùu-theá ñaõ chòu cheát thay cho nhöõng ngöôøi coù toäi. Vì deã gì coù ai chòu cheát thay cho moät ngöôøi coâng chính; hoaï hoaèn laém môùi coù ngöôøi chòu cheát thay cho moät ngöôøi ñaïo ñöùc ngay laønh. Coøn Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bieåu loä tình yeâu Ngaøi ñoái vôùi chuùng ta trong khi chuùng ta coøn laø ngöôøi coù toäi, Ñaáng Cöùu-theá ñaõ thay cho chuùng ta maø chòu cheát”.

    chuùa Gieâ-su thuoäc veà theá giôùi naøy (Giaêng 3:16).

     Baïn coù nhaän bieát raèng baïn vaø toâi, tröôùc khi chuùng ta trôû thaønh keû chinh phuïc toäi nhaän, chinh phuïc theá giôùi hö maát naøy, coù ñöôïc vöõng laäp trong aân suûng chöa? Chuùng ta phaûi bieát Chuùa chuùng ta vaø bieát ñoäng cô ñaèng sau moùn quaø quyù giaù cuûa Ngaøi.

     Baïn neân vöõng laäp trong lôøi troïn veïn cuûa aân suûng. Baïn seõ trôû neân keû chinh phuïc linh hoàn khi aân suûng chieám öu theá beân trong baïn.

     Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu theá gian ñeán noãi Ngaøi ban cho. Toâi yeâu neân toâi cuõng ban cho thì giôø, tieàn baïc, khaû naêng vaø söùc löïc toâi cho söï haàu vieäc Ngaøi.

     Ngaøi yeâu baïn ngay baây giôø. Ngaøi muoán baïn yeâu Ngaøi nhö Ngaøi yeâu, muoán baïn ban cho nhö Ngaøi ban cho.

CAÂU HOÛI

1.   Ñöôïc vöõng laäp trong söï coâng chính nghóa laø gì?

2.   Ñöôïc vöõng laäp trong söï yeâu thöông nghóa laø gì?

3.   Ñöôïc vöõng laäp trong aân suûng nghóa laø gì?

4.   Haõy neâu taàm quan troïng cuûa vieäc vöõng laäp trong Lôøi Chuùa?

5.   cho bieát nhöõng caâu Kinh Thaùnh naøo maø trôû thaønh moät khaûi thò cho baïn trong baøi hoïc naøy.