CHƯƠNG 24: NGƯỜI ẨN DẤU TRONG LÒNG

Chöông 24

 

NGÖÔØI AÅN GIAÁU TRONG LOØNG

 

     Con ngöôøi ñaõ ñöôïc taïo döïng theo hình aûnh Ñöùc Chuùa Trôøi. Con ngöôøi coù cuøng nhoùm vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi (Saùng 1:26-27, 1Phierô 3:4).

     Giaêng 4:24, “Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaàn linh, neân ai thôø phöôïng Ngaøi phaûi thôø phöôïng baèng taâm linh vaø baèng leõ thaät”.

     Taâm lyù hoïc goïi ngöôøi beân trong cuûa taám loøng cuûa linh laø tieàm thöùc “Moät ngöôøi soáng theo baûn tính töï nhieân seõ khoâng nhaän ñöôïc nhöõng gì thuoäc veà Ñöùc Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” (1Coârinhtoâ 2:14). Ngöôøi töï nhieân khoâng bieát chính mình cuõng khoâng bieát Ñöùc Chuùa Trôøi, vì theá, ngöôøi nghieân cöùu taâm lyù hoïc khoâng theå hieåu chính mình, tröø khi hoï sanh laïi ñeå nhaän SÖÏ SOÁNG ÑÔØI ÑÔØI.

     AÅn thöùc naøy laø con ngöôøi thaät. Con ngöôøi thaät naøy laø linh gioáng Ñöùc Chuùa Trôøi. Noù khoâng giaø nua cuõng khoâng cheát. Noù ñôøi ñôøi.

     Phaàn trong con ngöôøi maø ñöôïc taùi taïo (taùi sanh) chính laø taâm linh. Nhöõng ai nhaän söï soáng ñôøi ñôøi seõ nhaän söï soáng phuïc sinh (khoâng cheát) cho thaân theå khi Chuùa Gieâ-su trôû laïi.

     2Timoâtheâ 1:10, “nhöng ñeán nay môùi ñöôïc baøy toû bôûi söï xuaát hieän cuûa Ñaáng Cöùu-theá Gieâ-su, Ñaáng Cöùu Roãi chuùng ta. Moät maët Ngaøi ñaõ tieâu dieät söï cheát vaø maët khaùc Ngaøi duøng Tin Möøng ñeå ñem söï soáng vaø söï baát töû ra aùnh saùng”.

     Söï soáng ôû ñaây laø “ZOE” - baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng ai bieát veà söï soáng ñoù ñeán khi Gieâ-su ñeán baøy toû chính Ngaøi cho con ngöôøi.

     1Teâsaloânica 5:23 laø moät caùi nhìn veà ba phaàn con ngöôøi.

     -    Taâm linh laø phaàn bieát Ñöùc Chuùa Trôøi.

     -    Hoàn laø phaàn cuûa yù chí, hieåu bieát vaø caûm xuùc - bieát nhöõng ñieàu thuoäc caùc giaùc quan.

     -    Xaùc laø nhaø chuùng ta soáng.

     Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn ba phaàn con ngöôøi ñöôïc giöõ veïn toaøn cho ñeán ngaøy Chuùa ñeán.

     Baèng côù raèng tröôùc khi con ngöôøi sa ngaõ taïi vöôøn EÂñen, taâm linh con ngöôøi kieåm soaùt caùc khaû naêng lyù luaän. Sau khi sa ngaõ, caùc giaùc quan laïi kieåm soaùt. Tröôùc khi con ngöôøi phaïm toäi, thaân theå laø ñôøi ñôøi gioáng taâm linh. Khi con ngöôøi phaïm toäi, thaân theå trôû neân cheát coøn taâm linh can döï vaøo söï cheát thuoäc linh.

     Haõy ñoïc caån thaän Roâma 5:12-17 roài ñeå yù söï cheát ñeán vôùi con ngöôøi luùc sa ngaõ, söï cheát naøy kieåm soaùt caùc khaû naêng suy nghó. (2Coârinhtoâ 4:4). Con ngöôøi khoâng chæ cheát phaàn taâm linh maø coøn taâm trí trôû neân toái taêm phuïc döôùi Satan.

     Roâma 1:20-22 ñöa ra böùc tranh söï sa ngaõ con ngöôøi.

     EÂpheâsoâ 1:17-18, “Ngaøi coù theå ban cho anh em linh cuûa söï khoân ngoan vaø khaûi thò ñeå hieåu bieát Ngaøi; laïi soi saùng con maét loøng anh em.”

     Chöõ “soi saùng” nghóa “khaûi thò” - con maét taâm linh ñöôïc soi saùng ñeå anh em bieát söï giaøu coù cuûa cô nghieäp trong Ñaáng Christ.

     Phao loâ noùi ôû ñaây veà ngöôøi ñöôïc taïo neân môùi, ngöôøi ñoù nhaän söï soáng ñôøi ñôøi trong taâm linh. Phao loâ ñang caàu nguyeän ñeå chuùng ta coù theå thaáy vaø bieát yù chæ Cha (EÂpheâsoâ 4:17-19). Ngöôøi ñoù ñöôïc moâ taû trong (1Coârinhtoâ 3:1-3).

     Chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, neáu chuùng ta böôùc ñi theo caùc giaùc quan thì khoâng theå phaùt trieån ñôøi soáng thuoäc linh.

     Heâbôrô 5:12,13 noùi veà tín höõu ôû trong tình traïng con treû. Hoï theo Chuùa nhieàu naêm nhöng khoâng taêng tröôûng thuoäc linh. Hoï ñeå phaàn HOÀN (hieåu bieát thuoäc giaùc quan) cai trò hoï thay vì ñeå taâm linh ñöôïc taùi taïo cai trò (EÂpheâsoâ 3:14-19).

     Söï taùi sanh laø söï taïo döïng laïi taâm linh con ngöôøi. Taâm linh con ngöôøi, linh ñaõ ñöôïc taùi taïo ñoù, kieåm soaùt vaø chi phoái khaû naêng lyù luaän hay phaàn hoàn. Ñoái vôùi tín höõu coøn con treû thì phaàn hoàn kieåm soaùt phaàn taâm linh cuûa hoï.

     Ñaùng lyù theo thôøi gian taâm linh ñaõ ñöôïc taùi taïo kieåm soaùt nhöng ôû ñaây hoï vaãn coøn ôû döôùi söï kieåm soaùt thaân theå (Galati 5:16,17).

     Roâma 12:1,2 daïy chuùng ta veà söï ñoåi môùi taâm trí. Chuùng ta coøn ñoåi môùi taâm trí khi baét ñaàu thöïc haønh vaø soáng theo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     1Giaêng 2:9-11: böôùc ñi theo aùnh saùng cuûa hieåu bieát, lyù trí laø böôùc ñi trong toái taêm. AÙnh saùng cuûa lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñeán vôùi lyù luaän con ngöôøi, nhöng aùnh saùng ñeán vôùi linh con ngöôøi, töùc laø ngöôøi aån giaáu cuûa loøng.

     Roâma 7:22 noùi veà ngöôøi beà trong, “Vì theo ngöôøi beà trong, toâi vaãn vui thích luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi”

     Phao loâ noùi veà linh con ngöôøi töï nhieân chôù khoâng phaûi linh cuûa ngöôøi taùi sanh.

     Taâm linh con ngöôøi coù khaû naêng phaùt trieån kyø dieäu tröôùc cuõng nhö sau khi ñöôïc taùi taïo. Sau khi chuùng ta ñöôïc taïo döïng laïi, Ñöùc Thaùnh Linh qua lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi daãn ta vaøo söï phaùt trieån kyø dieäu.

     Thaät laø moät ñieàu laï, Hoäi Thaùnh Chuùa neân phaùt trieån phaàn taâm linh, töùc laø taâm linh ñaõ ñöôïc taùi taïo. Nhieàu ngöôøi ñaõ boû haøng trieäu ñoàng ñeå phaùt trieån phaàn hoàn, töùc laø phaàn tri thöùc hieåu bieát nhaän töø caùc giaùc quan; vaø phaùt trieån phaàn xaùc - thaân theå vaät lyù; nhöng con ngöôøi thaät, töùc “ngöôøi aån maät cuûa loøng” thì chöa phaùt trieån ñuùng möùc.

     1Phierô 3:4, “Nhöng thaø haõy trang söùc cho con ngöôøi beà trong, töùc veû ñeïp khoâng taøn phai cuûa moät taâm hoàn dòu daøng vaø bình laëng. Ñoù laø ñieàu raát quyù baùu tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi”.

    Ngöôøi aån giaáu cuûa loøng coù khaû naêng phaùt trieån nhieàu ñieàu thuoäc linh gioáng nhö khaû naêng lyù luaän phaùt trieån nhieàu tri thöùc.

     Nhöõng gì ta goïi “löông taâm” chính laø “ngöôøi aån giaáu cuûa loøng”. Löông taâm laø tieáng noùi cuûa linh. Tröôùc khi ñöôïc taùi sanh, noù bò lyù luaän con ngöôøi vaø moâi tröôøng xung quanh chi phoái; nhöng sau khi linh nhaän söï soáng ñôøi ñôøi, noù trôû neân tieáng phaùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Khoâng coù giôùi haïn naøo trong vieäc phaùt trieån taâm linh con ngöôøi.

     2Coârinhtoâ 1:12, “Ñieàu chuùng toâi töï haøo laø theá naày. Coù löông taâm cuûa chuùng toâi laøm chöùng. Chuùng toâi cö xöû giöõa theá gian, vaø ñaëc bieät vôùi anh chò em baèng söï ñôn thaønh vaø chaân thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng baèng söï khoân ngoan cuûa xaùc thòt, nhöng baèng aân suûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi”.

     Söï khoân ngoan xaùc thòt maø oâng noùi ñeán laø tri thöùc giaùc quan. OÂng noùi, “Chuùng toâi khoâng vaän duïng mình trong tri thöùc giaùc quan, maø trong aân suûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø lôøi chöùng cuûa taâm linh chuùng toâi, chuùng toâi cö xöû tröôùc maët anh em trong söï thaùnh khieát vaø chaân thaät ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi.” Ñaây laø lôøi chöùng caûm ñoäng.

     2Timoâtheâ 1:3, “Ta caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ta thôø phöôïng vôùi löông taâm trong saïch nhö toå tieân ta ñaõ thôø phöôïng. Caû ngaøy laãn ñeâm, moãi khi ta caàu nguyeän ta ñeàu nhôù ñeán con”.

     Chuùng ta khoâng chæ vaâng theo löông taâm chuùng ta, maø chuùng ta phaûi phaùt trieån taâm linh ñöôïc taùi taïo cuûa chuùng ta vaø ñeå noù cai trò chuùng ta. Toâi ñaõ thaáy ñöôïc söï thaät naøy, ñoù laø moät tín höõu coù theå phaùt trieån taâm linh cuûa mình ñeán ñoä trong moïi khuûng hoaûng cuûa cuoäc ñôøi, taâm linh ngöôøi ñoù coù theå nhaän ñöôïc yù muoán cuûa Cha ngay töùc thì, vaø neáu ngöôøi ñoù böôùc theo söï höôùng daãn cuûa taâm linh mình thay vì theo nhöõng khaû naêng lyù luaän, ngöôøi ñoù khoâng bao giôø phaïm loãi laàm trong vieäc ñaàu tö tieàn baïc cuûa mình hay vieäc choïn ngöôøi baïn ñôøi. Ngöôøi ñoù döôøng nhö khoâng bao giôø böôùc ra khoûi Con Ñöôøng Yeâu Thöông vaø Lónh Vöïc Yeâu Thöông.

     Trong Galati 5:16-18, töø “Thaùnh Linh” laø noùi ñeán taâm linh ñöôïc taùi taïo cuûa chuùng ta, vaø töø “xaùc thòt” laø noùi ñeán caùc giaùc quan cuûa chuùng ta. Cuoäc chieán giöõa caùc giaùc quan vaø taâm linh ñöôïc taùi taïo cuûa con ngöôøi.

     Giaêng 14:6 coù theå trôû thaønh moät thöïc taïi soáng ñoäng. “Ta laø con ñöôøng, chaân lyù, vaø söï soáng”.

     Neáu moät ngöôøi phaùt trieån taâm linh mình, ngöôøi ñoù coù theå böôùc ñi trong thöïc taïi cuûa leõ thaät naøy vaø ngöôøi ñoù coù theå thöôûng thöùc taát caû nhöõng boâng traùi ñôøi ñôøi. Galati 5:22 neâu ra caùc boâng traùi (quaû) cuûa taâm linh ñöôïc taùi taïo.

     Chuùng ta chaùn naûn vôùi baïn beø, vôùi luaät phaùp, vôùi giaùo lyù, bôûi vì taâm linh chuùng ta töø tröôùc tôùi nay ñaõ bò troùi buoäc, bò laøm cho ngu doát. 2Coârinhtoâ 4:16, “Vì vaäy chuùng ta khoâng ngaõ loøng. Daàu con ngöôøi beân ngoaøi ñang taøn taï, nhöng con ngöôøi beân trong vaãn moãi ngaøy moät ñoåi môùi”.

     Con ngöôøi theå xaùc seõ hö haïi, giaø nua vaø oám yeáu, nhöng con ngöôøi beân trong coù theå nhaän söùc maïnh vaø söùc khoeû lieân tuïc töø söï soáng ñôøi ñôøi, Baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå noù ñöôïc ñoåi môùi moãi ngaøy. Con ngöôøi beân trong naøy khoâng bao giôø giaø coãi vaø neáu chuùng ta hoïc taän duïng nhöõng quyeàn lôïi cuûa chuùng ta trong Ñaáng Christ thì chaéc chaén laø chuùng ta seõ soáng thoï.

     2Coârinhtoâ 5:4,5 neâu ra ñieåm naøy, “Thaät vaäy, khi coøn ôû trong leàu taïm naày, chuùng ta reân ræ döôùi nhöõng gaùnh naëng, khoâng phaûi vì chuùng ta muoán côûi boû thaân xaùc thuoäc veà ñaát naày, nhöng chuùng ta muoán ñöôïc maëc laáy thaân theå thuoäc veà trôøi, ñeå nhöõng gì phaûi cheát naày seõ bò söï soáng nuoát maát ñi”.

     Thaân theå vaät lyù laø phaûi cheát, phuïc döôùi söï cheát. Lôøi gôïi yù ôû ñaây laø thaân theå phaûi cheát naøy phaûi bò nuoát bôûi ZOE, baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Caâu 5 noùi maïnh hôn, “Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ chuaån bò ñieàu naày cho chuùng ta, cuõng seõ ban Ñöùc Thaùnh Linh laøm baûo chöùng cho chuùng ta”.

     Cuûa ñaët coïc cuûa Thaùnh Linh laø söï taùi taïo (taïo döïng laïi); vaø Ngaøi ñaõ cho chuùng ta neám ñieàu naøy, neám moät phaàn söï soáng Ñöùc Chuùa Trôøi trong taâm linh chuùng ta. Baây giôø Phaoloâ noùi, “Toâi muoán thaân theå anh em bò nuoát chöûng bôûi söï soáng naøy.” Baûn dòch THE WAY dòch yù naøy, “bò chìm trong bieån söï soáng.”

     Chuùa Gieâ-su phaùn, “Coøn ta ñaõ ñeán haàu cho chieân ñöôïc söï soáng vaø ñöôïc söï soáng sung maõn” (Giaêng 10:10). Chuùng ta ñöôïc ban cho dö daät baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi maø ñaõ chia phaàn cho taâm linh chuùng ta haàu cho noù hoaøn toaøn kieåm soaùt thaân theå phaûi cheát cuûa chuùng ta. Ñieàu naøy gôïi yù laø chuùng ta coù moät thaân theå vaät lyù toaøn haûo, khoâng beänh taät, quyeàn löïc vaø aûnh höôûng cuûa Satan treân thaân theå chuùng ta ñeàu bò loaïi tröø.

     Ñieàu naøy seõ laø kyø dieäu voâ cuøng neáu coù moät nhoùm tín höõu maø phaùt trieån con ngöôøi aån giaáu cuûa loøng cho ñeán khi noù thaät söï kieåm soaùt con ngöôøi theå lyù, thì söï hay cheát seõ bò söï soáng, söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nuoát laáy.

     Chuùng ta seõ laø ngöôøi coù taâm linh cai trò. Do ñoù ngöôøi aån giaáu cuûa loøng seõ cai trò caùc khaû naêng lyù luaän. Caùc giaùc quan seõ ôû döôùi söï ñieàu khieån cuûa taâm linh. Söï saùng taïo môùi seõ cai trò theå xaùc vaät lyù.

     Baïn thaáy khoâng, Danh Gieâ-su trôû thaønh moät thöïc taïi soáng ñoäng: Danh ñoù coù uy quyeàn treân beänh taät, treân ma quyû. Noù laø moät phaàn trong ñôøi soáng moãi ngaøy cuûa chuùng ta nhö vieäc aên uoáng laø moät phaàn trong kinh nghieäm haèng ngaøy cuûa chuùng ta. Uy quyeàn cuûa chuùng ta treân caùc theá löïc ma quyû cuõng coù theå trôû thaønh moät thöïc taïi haèng ngaøy. Tröôùc giôø chuùng ta chöa heà coù taâm trí luoân nghó coù Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong mình.

     1Giaêng 4:4 haàu nhö laø moät söï kieän khoâng ñöôïc bieát tôùi, “Hôõi caùc con thô, caùc con laø nhöõng ngöôøi thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi. Caùc con ñaõ thaéng hôn chuùng roài. Vì Ñaáng ôû trong caùc con lôùn hôn keû ôû trong theá gian”. Chuùng ta chöa heà nghó tôùi söï kieän naøy, chöa heà xem xeùt noù caùch nghieâm tuùc.

     2Coârinhtoâ 10:3-6 noùi, “Duø chuùng toâi ñang soáng trong xaùc thòt, nhöng chuùng toâi khoâng chieán ñaáu theo xaùc thòt ñaâu”.

     Chuùng ta haõy ñoïc caâu naøy nhö vaày, “Vì duø chuùng ta böôùc ñi trong caùc giaùc quan, cuoäc chieán cuûa chuùng ta khoâng theo caùc giaùc quan, vì vuõ khí cuûa cuoäc chieán chuùng ta khoâng thuoäc caùc giaùc quan maø noù laø taâm linh; vì noù coù quyeàn naêng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ñaïp ñoå caùc thaønh luyõ, ñaïp ñoå caùc söï töôûng töôïng (hay lyù luaän sinh ra bôûi caùc giaùc quan) vaø moïi ñieàu cao ngaïo do caùc giaùc quan döïng neân.”

     Caùc giaùc quan ñaõ gôïi yù nhöõng yù töôûng naøy qua nhöõng giaùo sö giaû, vaø ñaõ ñeà cao noù nghòch vôùi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi; nhöng chuùng ta baét moïi yù töôûng laøm noâ leä ñeå vaâng phuïc Ñaáng Christ.

     Toâi chaéc chaén raèng baûn dòch naøy ñuùng. Ñoù laø ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta laøm. Taâm linh chuùng ta neân ñaïp ñoå nhöõng lyù luaän sinh ra bôûi caùc giaùc quan hay sinh ra do thaân theå vaät lyù vaø baét taát caû noâ leä chuû quyeàn cuûa Ñaáng Christ.

 

Moät Soá Söï Kieän Giuùp Chuùng Ta Laøm Chuû

    

     Con ngöôøi ñöôïc taïo döïng coù taâm linh gioáng aûnh töôïng Ñöùc Chuùa Trôøi. Taâm linh con ngöôøi coù khaû naêng nhaän laõnh Baûn Tính Ñöùc Chuùa Trôøi ngoõ haàu con ngöôøi coù theå ñöôïc khaûi thò cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cai trò.

     Taâm linh con ngöôøi töï nhieân lieân keát vôùi Satan. Ngöôøi ñoù bò theå xaùc vaät lyù cai trò. Caùc giaùc quan cai trò ngöôøi ñoù. Khaû naêng lyù luaän cuûa ngöôøi ñoù khoâng theå bieát hay hieåu Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï khoâng theå bieát “con ngöôøi aån giaáu cuûa loøng” - con ngöôøi aån giaáu soáng trong thaân xaùc vaät lyù. Con ngöôøi naøy hoaøn toaøn xa laï vôùi Tri Thöùc Giaùc Quan; vì vaäy chæ nhöõng nhaø taâm lyù hoïc naøo ñöôïc taùi sanh, töùc laø ngöôøi nhöôøng choã cho taâm linh mình môùi coù theå hieåu roõ chính mình, baûn tính cuûa mình (2Coârinhtoâ 5:17).

     Sau ñoù ngöôøi ñoù ñoåi môùi taâm trí, ñem noù phuïc döôùi taâm linh ñöôïc taùi taïo qua vieäc vaâng theo lôøi Chuùa. Neáu khoâng thöïc haønh, soáng, laøm theo lôøi Chuùa thì khoâng coù söï ñoåi môùi taâm trí.

     Taâm linh cuûa ngöôøi töï nhieân töø tröôùc giôø bò caùc giaùc quan cai trò, vì vaäy maø khoù cho taâm linh ñöôïc taùi taïo thaéng theá treân taâm trí bò giaùc quan cai trò; nhöng ñieàu naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän.

     Chuùng ta chöa heà nhaän thöùc ra raèng ñöùc tin laø saûn phaåm cuûa taâm linh con ngöôøi ñöôïc taùi taïo. Ñöùc tin cai trò nghóa laø moät taâm linh ñöôïc taùi taïo cai trò. Tình yeâu thöông laø boâng traùi cuûa taâm linh con ngöôøi ñöôïc taùi taïo; haäu quaû laø con ngöôøi töï nhieân khoâng theå yeâu thöông theo nghóa Taân Öôùc. Tình yeâu cuûa ngöôøi ñoù bò caùc giaùc quan kieåm soaùt.

     Tình yeâu thöông cuûa taâm linh con ngöôøi ñöôïc taùi taïo thaéng theá treân caùc giaùc quan. Tình yeâu thöông khoâng phaûi laø moät saûn phaåm cuûa caùc khaû naêng lyù luaän. Chæ moät mình taâm linh môùi coù theå yeâu thöông, coù theå phaùt trieån ñöùc tin vaø nhöõng boâng traùi toát ñeïp khaùc maø ñöôïc noùi ñeán trong Galati 5:22,23. Ñieàu naøy xaûy ñeán qua vieäc nghieân cöùu trong moät lónh vöïc khaûi thò môùi nhö ñaõ baøy toû cho chuùng ta trong caùc thö tín Phao loâ. Chuùng toâi ñeà nghò hoïc vieân neân nghieân cöùu ñieåm naøy vì chuùng toâi khoâng theå ñi xa hôn trong baøi hoïc naøy.

CAÂU HOÛI

Vieát moät baøi toùm taét veà moät cô ñoác nhaân ñöôïc vöõng laäp trong söï coâng chính vaø trong aân suûng.