Chương 8: Luật Thịnh Vượng

 

Chöông 8

 

LUAÄT THÒNH VÖÔÏNG

 

     Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø döï ñònh chuùng ta phaûi soáng trong ngheøo thieáu, caû veà theå chaát, tinh thaàn laãn thuoäc linh.

     Ngaøi laäp Ysôraeân laøm ñaàu caùc nöôùc veà phaàn taøi chính. Khi chuùng ta böôùc vaøo phaàn döï phaàn vôùi Ngaøi, chuùng ta hoïc bieát caùch laøm vieäc cuûa Ngaøi, chuùng ta khoâng theå naøo thaát baïi. Söï thaát baïi khoâng do Ñöùc Chuùa Trôøi taïo ra. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø taïo döïng moät ngöôøi yeáu ñuoái baát toaøn. Ngaøi taïo döïng con ngöôøi raát hoaøn haûo töø ban ñaàu.

     2Coârinhtoâ 6:1, “Vôùi tö caùch laø nhöõng ngöôøi haàu vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng toâi naøi xin anh chò em ñöøng nhaän aân suûng cuûa Ngaøi caùch uoång phí”.

     Raát ít ngöôøi söû duïng ñuùng lôøi môøi goïi vaø lôøi xaùc ñònh söï kieän naøy chuùng ta laø nhöõng ngöôøi cuøng LAØM VIEÄC VÔÙI NGAØI, cuøng DÖÏ PHAÀN VÔÙI NGAØI ñeå thöïc hieän öôùc mô Ngaøi cho theá giôùi.

     1Coârinhtoâ 3:9, “Vì chuùng toâi laø toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø baïn ñoàng lao vôùi nhau, coøn anh chò em laø ruoäng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø nhaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” Ñeå yù caâu Kinh Thaùnh naøy chia laøm ba phaàn coát yeáu:

     Tröôùc tieân, baïn laø baïn ñoàng coâng vôùi Chuùa. Ngaøi ñaõ keâu goïi baïn cuøng laøm vieäc vôùi Ngaøi, vaäy duø coâng vieäc cuûa baïn laø gì, bao laâu baïn ôû trong yù chæ Ngaøi, Ngaøi laø Ñaáng cuøng döï phaàn vôùi baïn. Baïn khoâng theå thaát baïi, vì khoân ngoan Ngaøi laø khoân ngoan cuûa baïn; khaû naêng trong moïi lónh vöïc cuoäc soáng laø khaû naêng cuûa baïn. Ñieàu coát yeáu baïn laøm laø haõy nghieân cöùu lôøi Chuùa ñeå nhaän hieåu bieát ñaõ chia phaàn cho baïn. Sau ñoù Ngaøi seõ ban cho baïn khaû naêng söû duïng hieåu bieát, tri thöùc ñoù ñeå khieán ñôøi soáng baïn thaønh coâng.

     Ngaøi taïo döïng theá giôùi vaät chaát, vaäy Ngaøi bieát roõ moïi söï trong ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi laø baïn ñoàng coâng chuùng ta trong moïi vieäc chuùng ta laøm. Khoâng coù baát kyø giôùi haïn naøo trong coâng vieäc, vaø chuùng ta coù khoân ngoan vaø khaû naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chính Ngaøi taïo döïng moïi vaät. Ngaøi bieát laøm theå naøo thay ñoåi chuùng khieán chuùng ích lôïi cho chuùng ta.

     Chuùng ta coù theå khoâng bieát heát, nhöng khaû naêng Ngaøi laø khaû naêng cuûa chuùng ta; vaø chuùng ta bieát ñieàu naøy: Trong nhöõng quoác gia naøo khoâng tin Kinh Thaùnh thì khoâng bao giôø coù phaùt minh môùi hay saùng taïo ñieàu gì caû, hay coù luaät baûn quyeàn. Nhöng chuùng ta laø TAÂN TAÏO VAÄT coù taâm trí cuûa Ñaáng Christ, coù khaû naêng cuûa Ngaøi (1Coârinhtoâ 2:16).

     Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi CUØNG LAØM VIEÄC VÔÙI NGAØI, laø baïn ñoàng coâng vôùi Ngaøi. Ngaøi vui thích chuùng ta  tieán trieån vaø lôùn leân. Neáu chuùng ta phaùt huy moái töông giao maät thieát vôùi Ngaøi, thì khoâng coù giôùi haïn naøo trong böôùc tieán chuùng ta.

     1Coârinhtoâ 2:10-12, “Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû nhöõng ñieàu aáy cho chuùng ta qua Ñöùc Thaùnh Linh. Vì Ñöùc Thaùnh Linh thaáu suoát moïi söï, ngay caû nhöõng gì saâu nhieäm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì ai bieát ñöôïc nhöõng gì trong loøng ngöôøi, ngoaïi tröø taâm linh cuûa ngöôøi aáy? Cuõng vaäy, ai bieát ñöôïc nhöõng gì trong loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, ngoaïi tröø Ñöùc Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coøn chuùng ta, chuùng ta khoâng nhaän laõnh linh cuûa theá gian, nhöng nhaän laõnh Ñöùc Thaùnh Linh ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå coù theå nhaän bieát nhöõng aân töù Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta”

     Nhöõng ñieàu naøy khoâng hoaøn toaøn laø nhöõng ñieàu thuoäc linh. Noù cuõng laø nhöõng ñieàu lieân heä ñeán theá giôùi vaät chaát, vì Thaùnh Linh taïo ra vaät chaát.

     Baây giôø Thaùnh Linh böôùc vaøo beân trong baïn ñem ñeán baïn söï soáng vaø baûn chaát cuûa Cha. Ngaøi muoán kieåm soaùt naêm giaùc quan chuùng ta - naêm oáng daãn ñeán naõo nhö nghe, thaáy, neám, ngöûi, caûm nhaän - qua naêm giaùc quan naøy tieáp xuùc nhöõng ñieàu treân ñaát, nhöõng ñieàu thuoäc vaät lyù. Baïn coù theå tìm ñöôïc phöôùc haïnh Ngaøi, nhöng neáu baïn khoâng coäng taùc vôùi Ngaøi, Ngaøi khoâng theå ban phöôùc cho baïn ñöôïc.

     Thöù hai, “ Anh em laø ruoäng Ñöùc Chuùa Trôøi”.

     Haït gioáng seõ khoâng gieo treân ñaát ñaù, ñaát gai goùc, nhöng gieo treân taám loøng phaûn öùng vôùi söï thuùc giuïc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh.

     Baïn seõ ñeå Ngaøi ruùt ra töø baïn, baïn ñeå Ngaøi baøy toû chính Ngaøi cho baïn, thì baïn seõ keát quaû daâng leân Ngaøi. Baïn laø ñaát toát, saûn sinh gaáp moät traêm laàn.

     Baïn thaáy khoâng, ngöôøi thieân nhieân khoâng theå hieåu nhöõng vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh Ñöùc Chuùa Trôøi, vì ñieàu ñoù laø söï roà daïi cho hoï (1Coârinhtoâ 2:14).

     Taâm linh ñöôïc taùi taïo (taùi sanh) môùi hieåu ñöôïc nhöõng ñieàu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, daãu cho nhöõng ñieàu naøy ôû trong lónh vöïc tinh thaàn, theå chaát hay thuoäc linh.

     Thöù ba, “Anh em laø nhaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi xaây” - Ñöùc Chuùa Trôøi ñang xaây baûn chaát Ngaøi trong ñôøi soáng chuùng ta. Roâma 5:17, “Vì neáu bôûi söï quaù phaïm cuûa moät ngöôøi, söï cheát duøng ngöôøi aáy (Añam) ñeå cai trò (treân ñaát naøy), huoáng chi nhöõng keû nhaän laõnh aân suûng tuoân traøn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï  coâng chính cuûa Ngaøi (qua söï taùi sinh) seõ cai trò nhö vua trong lónh vöïc söï soáng qua Gieâ-su Christ Chuùa chuùng ta”

     Baây giôø baïn hieåu raèng aân töù cuûa aân suûng nghóa laø aân töù cuûa söï soáng ñôøi ñôøi ñaõ ban cho chuùng ta bôûi chuùng ta laø taân taïo vaät, nghóa laø baûn chaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chia phaàn cho chuùng ta. Baïn khoâng theå phaân reõ baûn chaát Ngaøi khoûi khaû naêng cuûa Ngaøi, vì vaäy khi Ngaøi chia phaàn baûn chaát Ngaøi cho chuùng ta, Ngaøi mong chôø chuùng ta ñeå baûn chaát aáy haønh ñoäng trong chuùng ta. Baûn chaát aáy chi phoái toaøn boä tieán trình hieåu bieát chuùng ta. Taâm trí chuùng ta ñöôïc ñoåi môùi trong Ngaøi. Baïn coù bao giôø suy gaãm ñieàu aáy chöa?

     Roâma 8:29, “Vì nhöõng ngöôøi Ngaøi bieát tröôùc, thì Ngaøi cuõng ñònh tröôùc, haàu hoï trôû neân gioáng nhö hình aûnh cuûa Con Ngaøi, ñeå Con aáy ñöôïc laøm Con Tröôûng giöõa moät ñaøn em ñoâng ñuùc .....”

     Coâloâse 3:9-10, “Ñöøng noùi doái nhau. Vì anh chò em ñaõ loät boû con ngöôøi cuõ vaø nhöõng haønh vi cuûa noù, maø maëc laáy con ngöôøi môùi, laø con ngöôøi ñöôïc döïng neân môùi trong söï hieåu bieát, theo hình aûnh cuûa Ñaáng Taïo Hoaù mình”.

    Coâloâse 1:9-10, “Xin Ñöùc Chuùa Trôøi cho anh chò em ñöôïc bieát ñaày ñuû yù muoán Ngaøi vôùi taát caû söï khoân ngoan vaø thoâng hieåu thuoäc linh, ñeå anh chò em coù theå soáng xöùng ñaùng cho Chuùa, laøm ñeïp loøng Ngaøi trong moïi söï, coù keát quaû trong moïi vieäc toát anh chò em laøm, vaø taêng tröôûng trong söï hieåu bieát Ñöùc Chuùa Trôøi.”

    Chuùng ta hieåu raèng, chuùng ta khoâng chæ trôû thaønh keû döï phaàn baûn chaát Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng maø baûn chaát sieâu nhieân ñoù thaåm thaáu tieán trình hieåu bieát chuùng ta ñeán noãi chuùng ta coù tri thöùc vöôït quaù baát cöù ñieàu gì ngöôøi ñôøi coù theå daïy doã. Chuùng ta coù moät tri thöùc lôùn hôn tri thöùc nhaän ñöôïc trong tröôøng ñaïi hoïc hay cao ñaúng. Tieán trình hieåu bieát töï nhieân khoâng ñaù ñoäng gì ñeán chuùng ta, vì Ñöùc Chuùa Trôøi trôû thaønh NGUOÀN CUÛA MOÄT LOAÏI TRI THÖÙC MÔÙI.

     Ñeå yù caâu Kinh Thaùnh naøy caån thaän:

     Roâma 6:5 (Weymouth), “Vì chuùng ta trôû neân moät vôùi Ngaøi qua vieäc döï phaàn trong söï cheát Ngaøi, chuùng ta cuõng seõ trôû neân moät vôùi Ngaøi qua vieäc döï phaàn trong söï soáng Ngaøi”.

     Khi baïn döï phaàn trong söï soáng laïi cuûa Ngaøi, baïn döï phaàn trong söï chieán thaéng sieâu nhieân treân söï cheát, treân quyeàn löïc Satan, treân moïi thöù troùi buoäc con ngöôøi qua nhieàu thôøi ñaïi. Söï soáng laïi ñoù nghóa laø moät loaïi söï soáng môùi - Söï soáng laïi vôùi moät loaïi khaû naêng môùi - khaû naêng hay quyeàn naêng cuûa söï soáng laïi. Baïn ñang chia phaàn ñieàu naøy vôùi Ngaøi, bôûi baïn ñeå Ngaøi böôùc vaøo ñôøi soáng vaø chia seû vôùi baïn.

   Giaêng 14:23, “Neáu ai thöông yeâu ta thì vaâng giöõ lôøi ta, Cha ta seõ thöông yeâu ngöôøi chuùng ta ñeàu ñeán cuøng ngöôøi vaø laäp cö vôùi ngöôøi”

     Ñöùc Chuùa Trôøi chia seû vôùi baïn, Ngaøi ñang böôùc vaøo cuoäc ñôøi baïn, vaøo caên nhaø baïn, trôû neân hieäp moät vôùi baïn. Baïn coù nghó Ngaøi thích soáng trong caên nhaø raùch naùt, thieáu thoán khoâng?

     Bí quyeát söï thaïnh vöôïng laø coâng boá söï hieäp moät chính Ngaøi vôùi chuùng ta. Chuùng ta ñoàng hoaù vôùi cuoäc soáng vôùi Ngaøi treân ñaát.

     Baïn seõ thaáy luaät aáy chi phoái söï thaïnh vöôïng ôû möùc cao nhaát. Khoâng phaûi söï thaïnh vöôïng theá gian. Hoï nghó coù vaøng baïc coù ñòa vò laø thaïnh vöôïng. Khoâng, söï thaïnh vöôïng thaät chính laø khaû naêng söû duïng khaû naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå giuùp ñôõ nhaân loaïi.

     Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian ñeán noãi Ngaøi ban Con ñoäc sanh Ngaøi, muïc ñích ñeå giuùp ñôõ con ngöôøi trôû laïi söï thaïnh vöôïng vaø söï thaønh coâng.

     Baây giôø Giaêng 3:16 coù moät yù nghóa môùi ñoái vôùi baïn. Baïn coù theå noùi, “Toâi chia phaàn trong söï soáng laïi Ngaøi, trong khaû naêng Ngaøi, trong aân suûng Ngaøi vaø trong tình yeâu Ngaøi.”

 

Söï Thònh Vöôïng Thaät Laø Gì?

    

     Moät soá ngöôøi noùi: “Toâi thònh vöôïng vì toâi coù nhaø laàu xe hôi”. Vaâng, ñieàu ñoù laø thaät, nhöng haõy nghe lôøi Ñöùc Chuùa Gieâ-su daïy.

     Giaêng 14:21, “Ai coù caùc ñieàu raên cuûa ta vaø giöõ laáy, aáy laø keû thöông yeâu ta; coøn ai thöông yeâu ta seõ ñöôïc Cha ta thöông yeâu laïi, ta cuõng  yeâu thöông ngöôøi, vaø TOÛ CHÍNH MÌNH TA CHO NGÖÔØI.”

     Ñoù laø söï thaïnh vöôïng, ñoù laø söï thaønh coâng, ñeå coù Cha yeâu thöông, vaø Chuùa Gieâ-su thöông yeâu baïn. Ngaøi baøy toû chính Ngaøi cho baïn. Ngaøi khoâng chæ baøy toû chính Ngaøi nhö laø moät ngöôøi, cuõng khoâng baøy toû chính Ngaøi nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng Ngaøi baøy toû cho chuùng ta TRONG PHÖÔÙC HAÏNH, TRONG SÖÏ CÖÙU ROÃI, trong vieäc ban cho theá giôùi moät KHAÙI NIEÄM MÔÙI VEÀ CUOÄC SOÁNG.

     Chuùng ta haõy trôû laïi Cöïu Öôùc moät chuùt:

     Malachi 3:10: “Haõy ñem heát thaûy moät phaàn möôøi vaøo kho...” Ñoù laø phöôùc haïnh vaät chaát. Ñoù laø ñôøi soáng ñaéc thaéng. Baïn coù laøm ñieàu ñoù khoâng? Baïn ñem moät phaàn möôøi thu nhaäp cuûa mình, hoaëc gaïo thoùc, tieàn hay haøng hoaù. Baïn noäp moät phaàn möôøi vaøo kho Chuùa, coøn chín phaàn möôøi Ñöùc Chuùa Trôøi baét ñaàu ñoå phöôùc Ngaøi xuoáng cho baïn.

     Ngaøi daïy baïn caùch mua baùn, caùch ñeå daønh duïm hay chi tieâu. Ngaøi khieán baïn ñaày ñuû nhu caàu cho gia ñình, cho con caùi. Ngaøi khieán baïn khoân ngoan trong coâng vieäc laøm aên kinh doanh. SÖÏ KHOÂN NGOAN NGAØI TRÔÛ THAØNH SÖÏ KHOÂN NGOAN CUÛA BAÏN, KHAÛ NAÊNG NGAØI TRÔÛ THAØNH KHAÛ NAÊNG BAÏN, SÖÙC MAÏNH NGAØI THAØNH SÖÙC MAÏNH CUÛA BAÏN. Ngaøi ban cho baïn thaáy tröôùc nhöõng cô hoäi môùi, caùch laøm vieäc môùi, cô hoäi thaønh coâng môùi.

     Baây giôø baïn laø moät ngöôøi cuøng döï phaàn khaû naêng cuûa Ñaáng taïo hoaù, vaø khaû naêng cuûa Ngaøi laø cuûa baïn.

     1Coârinhtoâ 1:30, “Moïi ñieàu naøy laø cuûa anh em.” Baïn hoaøn toaøn tin chaéc raèng baïn coù beân trong mình khaû naêng cuûa Ñaáng taïo döïng caû vuõ truï.

     Baïn coù theå noùi nhö Phaoloâ, “Toâi coù theå laøm moïi söï trong Christ Ñaáng ban khaû naêng cho toâi.”

     Khoâng coù quyeàn löïc Satan naøo ñaùnh baïi baïn, vì Cha ñaõ khieán baïn thaéng hôn keû chinh phuïc qua Gieâ-su Christ.