Chương 9: Tâm Trí Đổi Mới

 

Chöông 9

 

TAÂM TRÍ ÑOÅI MÔÙI

 

     Taâm trí chöa ñoåi môùi luoân tranh chieán vôùi söï voâ tín, luoân caàu nguyeän ñeå coù ñöùc tin nhöng khoâng heà ñaït ñeán; cöù noùi veà söï voâ tín nhöng laïi gaéng söùc ñeå nhaän ñöùc tin; lieân tuïc thöøa nhaän söï thaát baïi, nhöng cuøng luùc cuõng coâng boá ñöùc tin nôi lôøi Chuùa maø khoâng haønh ñoäng; coá gaéng tin, song khoâng heà haønh ñoäng  treân lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Giacô 1:5-7 mieâu taû loaïi con ñoû thuoäc linh trong Ñaáng Christ, “Nhöng neáu anh em thieáu khoân ngoan, haõy caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi ...”

     Söï khoân ngoan thaät söï thuoäc veà baïn. Tín höõu tröôûng thaønh naém laáy lôøi trong 1Coârinhtoâ 1:30 - Chuùa Gieâ-su ñaõ khieán chuùng ta neân khoân ngoan; con ñoû trong Chuùa - tín höõu chöa tröôûng thaønh, ñaõ khoâng hoïc bieát bí quyeát tin caäy Chuùa. Hoï coù caûm töôûng phaûi laøm caùi gì ñoù ñeå vui höôûng nhöõng ÑAËC QUYEÀN trong Ñaáng Christ.

     Vì khi chuùng ta taùi sanh, taâm linh chuùng ta ñaõ ñöôïc taùi taïo, song neáu taâm trí chuùng ta khoâng ñoåi môùi, thì khoâng coù söï thoâng coâng thaät söï giöõa taâm linh ñaõ taùi taïo vôùi taâm trí chöa ñoåi môùi (vì taâm linh vaø taâm trí chuùng ta lieân heä vôùi nhau). Vì theá daãu chuùng ta ñaõ ñöôïc taùi sanh nhöng chuùng ta vaãn soáng döôùi söï ñieàu khieån cuûa naêm giaùc quan hôn laø söï ñieàu khieån cuûa taâm linh ñaõ ñöôïc taùi taïo hay cuûa Ñöùc Thaùnh Linh.

     Nhieàu tín höõu khoâng bieát gì veà EÂpheâsoâ 1:3, “Chuùc tuïng Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha cuûa chuùng ta laø Gieâ-su Christ. Ngaøi ñaõ ban phöôùc chuùng ta vôùi MOÏI PHÖÔÙC HAÏNH THUOÄC LINH ôû caùc nôi treân trôøi trong Ñaáng Christ”.

     Chuùng ta ñaõ ñöôïc ban phöôùc vôùi moïi phöôùc haïnh thuoäc linh roài! Söï khoân ngoan, khaû naêng sieâu nhieân, söùc maïnh, tình yeâu, vaø moïi phöôùc haïnh khaùc caàn thieát ñeå khieán ñôøi soáng Cô Ñoác Nhaân ñaéc thaéng, höõu duïng vaø toát ñeïp.

 

Luaät Cuûa Caùc Giaùc Quan

    

     Galati 5:18 ñöa ra moät böùc tranh veà caùc giaùc quan vaø taâm linh, “Nhöng toâi noùi, haõy böôùc ñi bôûi taâm linh (khoâng phaûi Ñöùc Thaùnh Linh)... maø laø linh ñaõ ñöôïc taùi sanh, thì anh em seõ khoâng laøm troïn nhöõng öôùc ao cuûa caùc giaùc quan.”

     Caâu Kinh Thaùnh naøy coù moät giaù trò voâ haïn ñoái vôùi baïn, vì caùc giaùc quan luoân tranh chieán vôùi taâm linh ñaõ ñöôïc taùi sanh, vaø taâm linh ñaõ ñöôïc taùi sanh cuõng tranh chieán vôùi caùc giaùc quan.

     “Vì nhöõng ñieàu naøy tranh chieán nhau neân anh em khoâng theå laøm ñieàu mình muoán.”

     Töø “xaùc thòt” ñöôïc dòch “caùc giaùc quan” thì chuùng ta coù theå hieåu roõ ñoaïn Kinh Thaùnh naøy. Naêm giaùc quan - nghe, ngöûi, neám, rôø, thaáy - laø caùc caùnh cöûa vaät lyù daãn ñeán naõo. Toâi bieát moät vaät gì ñoù ngoït laø vì toâi neám vaät aáy. Toâi bieát vaät ñoù thôm vì toâi ñaõ ngöûi. Nhöõng gì chuùng ta goïi laø toäi loãi cuûa xaùc thòt töùc laø toäi cuûa caùc giaùc quan. Chuùng laø toäi loãi lieân heä ñeán thaân theå. Thaân theå chuùng ta laø thö vieän ñeå chuùng ta hoïc bieát moïi tri thöùc theá gian.       

     Galati 5:18, “Nhöng neáu caùc anh em böôùc theo taâm linh ñaõ taùi taïo (the recreated spirit) thì anh em khoâng ôû döôùi luaät phaùp.”

     Giao öôùc Moâise chæ lieân heä ñeán caùc giaùc quan. Luaät môùi Chuùa Gieâ-su ban cho trong Giaêng 13:34-35 hoaøn toaøn lieân heä vôùi taâm linh ñaõ taùi taïo cuûa chuùng ta. Vì vaäy Phaoloâ noùi tieáp tuïc.

     Galati 5:19, “Coâng vieäc cuûa caùc giaùc quan (xaùc thòt) laø roõ raøng…”. OÂng lieät ra moät danh saùch daøi, heát thaûy chuùng ta ñeàu bieát. Cuoäc chieán chuùng ta chieán ñaáu trong ñôøi soáng moãi ngaøy laø vôùi caùc giaùc quan cuûa chuùng ta. Toâi muoán ñieàu toâi thaáy. Toâi muoán aên, uoáng. Toâi muoán caûm nhaän noù. Taâm linh toâi bò chi phoái bôûi caùc giaùc quan. Taâm trí toâi phaûi ñöôïc ÑOÅI MÔÙI qua vieäc hieåu bieát vaø haønh ñoäng treân lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán noãi toâi baét phuïc caùc giaùc quan cuûa toâi.

     Roâma 12:1-2, “Vaäy, thöa anh chò em, bôûi ôn thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, toâi naøi khuyeân anh chò em haõy daâng thaân theå mình laøm cuûa leã soáng vaø thaùnh, moät cuûa leã ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø caùch thôø phöôïng phaûi leõ cuûa anh chò em. Ñöøng raäp khuoân theo ñôøi naày, nhöng haõy ñöôïc bieán ñoåi theo söï ñoåi môùi trong taâm trí mình, ñeå anh chò em coù theå phaân bieät ñöôïc yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø gì,-- ñoù laø moät yù muoán toát ñeïp, vui loøng, vaø toaøn haûo”    chuùng ta phaûi daâng caùc giaùc quan ñeå Ngaøi cai trò. Thaân theå chuùng ta thaät söï laø tröôøng ñaïi hoïc cuûa chuùng ta. Chuùng ta hoaøn toaøn leä thuoäc caùc giaùc quan vaø moïi tri thöùc chuùng ta coù ñeàu ñeán qua caùc giaùc quan.

 

Moät Loaïi Tri Thöùc Môùi

    

     Chuùng ta coù moät loaïi tri thöùc môùi- tri thöùc khaûi thò, tri thöùc thuoäc linh. Tri thöùc naøy ñaõ ñeán chuùng ta qua taâm linh ñaõ taùi taïo (taùi sanh) bôûi vieäc haønh ñoäng vaø soáng theo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Baïn bieát raèng taâm trí khoâng theå ñoåi môùi bôûi vieäc nghieân cöùu lôøi Chuùa, nhöng bôûi vieäc thöïc haønh lieân tuïc lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

     Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi soáng trong toâi haàu cho noù trôû thaønh moät phaàn cuûa toâi. Cuõng nhö maùu laø moät phaàn trong toâi, caùc cô baép laø moät phaàn cuûa toâi, thì lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi thaønh moät phaàn cuûa chính con ngöôøi toâi.

     Roâma 8:1-3, “Cho neân hieän nay khoâng coù söï ñònh toäi cho keû ôû trong Gieâ-su Christ.”

     Taïi sao? Vì luaät cuûa linh söï soáng trong Christ Gieâ-su ñaõ giaûi phoùng toâi khoûi luaät cuûa toäi loãi vaø söï cheát.

     Möôøi ñieàu raên laø luaät cuûa toäi loãi vaø söï cheát. Luaät ñoù haønh ñoäng vôùi nhöõng ngöôøi cheát taâm linh. Ngöôøi ñöôïc taùi sanh, ngöôøi môùi trong Christ, coù moät luaät môùi laø luaät cuûa linh söï soáng.

     Neáu baïn ñoïc caån thaän Cöïu Öôùc, baïn seõ thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi noùi laëp ñi laëp laïi, “Khoâng coù söï kính sôï Chuùa tröôùc maët caùc ngöôi”. Chuù yù Ngaøi khoâng noùi, “ Khoâng coù tình yeâu thöông.”

     Malachi 3:10, “Veà phaàn nhöõng keû kính sôï Ñöùc Gieâ Hoâ Va noùi vôùi nhau....”

     Luaät phaùp Moâise sanh ra loøng sôï haõi ñoái vôùi ngöôøi cheát phaàn taâm linh. Luaät cuûa Giao öôùc môùi sanh ra tình yeâu, ñöùc tin vaø söï tin chaéc trong taân taïo vaät. Luaät cuûa linh söï soáng laø luaät cuûa tình yeâu.

    Roâma 8:6-9, “Ñeå taâm trí cöù nghó nhöõng gì thuoäc veà xaùc thòt seõ daãn ñeán söï cheát, nhöng ñeå taâm trí cöù nghó nhöõng gì thuoäc veà Ñöùc Thaùnh Linh seõ ñöa ñeán söï soáng vaø bình an. Vì côù ñoù, taâm trí cöù nghó nhöõng gì thuoäc veà xaùc thòt ñaõ trôû neân choáng nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, vì noù khoâng chòu thuaän phuïc luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø noù cuõng khoâng theå thuaän phuïc ñöôïc. Nhöõng ai soáng theo xaùc thòt thì khoâng theå naøo laøm vui loøng Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc. Nhöng anh chò em khoâng soáng theo xaùc thòt ñaâu, beøn laø theo Ñöùc Thaùnh Linh, vì Ñöùc Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang ôû trong anh chò em. Ai khoâng coù Ñöùc Thaùnh Linh cuûa Ñaáng Cöùu-theá, thì ngöôøi aáy khoâng thuoäc veà Ngaøi"                                                           

    Phaoloâ noùi tieáp, "Neáu moät ngöôøi khoâng coù linh cuûa Ñaáng Christ, ngöôøi ñoù khoâng thuoäc veà Ngaøi."

     Noùi caùch khaùc, neáu ngöôøi ñoù khoâng ñöôïc cai trò bôûi linh töø Ñaáng Christ (khoâng phaûi Ñöùc Thaùnh Linh), ngöôøi ñoù khoâng coù phaàn naøo vôùi Ngaøi. Linh ñoù chính laø tình yeâu.

     Khoâng ngöôøi naøo khoâng böôùc ñi trong tình yeâu, khoâng soáng trong tình yeâu hay bò chi phoái bôûi tình yeâu maø coù hieåu bieát veà nhöõng vieäc cuûa taân taïo vaät.

     1Giaêng 4:7, "Anh chò em yeâu daáu, chuùng ta haõy yeâu thöông nhau, vì tình yeâu ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi; ai yeâu thì ñöôïc sinh ra bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bieát Ñöùc Chuùa Trôøi"

     Taân taïo vaät laø moät taïo vaät yeâu thöông, ngöôøi khoâng sanh laïi khoâng theå höôûng ñôøi soáng yeâu thöông naøy.

     1Coârinhtoâ 2:14, "Moät ngöôøi soáng theo baûn tính töï nhieân seõ khoâng nhaän ñöôïc nhöõng gì thuoäc veà Ñöùc Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vì ngöôøi aáy seõ cho nhöõng ñieàu ñoù laø roà daïi; ngöôøi aáy khoâng theå bieát ñöôïc nhöõng ñieàu ñoù, vì phaûi ñöôïc phaùn ñoaùn caùch thuoäc linh"

     1Coârinhtoâ 2:12, "Coøn chuùng ta, chuùng ta khoâng nhaän laõnh linh cuûa theá gian, nhöng nhaän laõnh Ñöùc Thaùnh Linh ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå coù theå nhaän bieát nhöõng aân töù Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta”

     Chuùng ta khoâng theå bieát nhöõng ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi BAN nhöng khoâng cho chuùng ta cho ñeán khi chuùng ta ñöôïc taùi sanh vaø luaät cuûa söï saùng taïo môùi trôû thaønh moät phaàn cuûa con ngöôøi chuùng ta. Luaät yeâu thöông trôû thaønh baûn naêng trong chuùng ta ngoõ haàu chuùng ta ñoùi khaùt soáng ñôøi soáng yeâu thöông thaät söï.

      

Taâm Trí Toái Taêm Bò Caùc Giaùc Quan Cai Trò

         

     1Giaêng 2:9-11, "Ai noùi raèng mình ôû trong aùnh saùng maø coøn gheùt anh chò em mình, thì ngöôøi aáy vaãn coøn ôû trong toái taêm. Ai yeâu thöông anh chò em mình, thì ñang ôû trong aùnh saùng, vaø trong ngöôøi aáy khoâng coù ñieàu gì gaây côù vaáp ngaõ. Nhöng ai gheùt anh chò em mình thì vaãn coøn ôû trong toái taêm, ngöôøi aáy böôùc ñi trong toái taêm, vaø khoâng bieát mình ñi ñaâu, bôûi vì toái taêm ñaõ laøm muø maét ngöôøi aáy."

      Ñaây laø tình traïng tín höõu  coù taâm trí chöa heà ñöôïc ÑOÅI MÔÙI. Ngöôøi ñoù ñang böôùc theo caùc giaùc quan.

     Giaêng 8:12, "Ta laø söï saùng theá gian. Keû theo ta seõ khoâng böôùc ñi trong söï toái taêm nhöng coù aùnh saùng cuûa söï soáng”.

     AÙnh saùng cuûa söï soáng laø yeâu thöông. Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï soáng. Trong Ngaøi khoâng coù söï toái taêm gì caû vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø tình yeâu. Baây giôø chuùng ta yeâu thöông, chuùng ta ñaõ nhaän baûn chaát yeâu thöông, yeâu thöông ñoù cai trò, chi phoái chuùng ta. Khi ñieàu ñoù xaûy ra, taâm trí ñöôïc ñoåi môùi, böôùc vaøo söï haøi hoaø vôùi taâm linh ñaõ taùi taïo (linh ñaõ ñöôïc taùi sanh).

     Tri thöùc töø giaùc quan chi phoái nhöõng con ñoû trong Chuùa. Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi chi phoái ngöôøi ñöôïc taùi sanh coù TAÂM TRÍ ÑOÅI MÔÙI. Ngöôøi ñoù böôùc ñi trong söï yeâu thöông.

 

Söï Saùng Taïo Môùi

    

     Taân taïo vaät ñöôïc moâ taû trong EÂpheâsoâ 3:20, "Nguyeàn xin Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñang thi haønh quyeàn naêng Ngaøi trong chuùng ta, thöïc hieän moïi söï vöôït quaù moïi ñieàu chuùng ta caàu xin vaø suy töôûng"

     Chính khaû naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang haønh ñoäng  trong chuùng ta laø taân taïo vaät, Ngaøi ñang xaây trong chuùng ta baûn chaát yeâu thöông, söï khoân ngoan, aân suûng vaø myõ ñöùc cuûa Chuùa Gieâ-su.

     Trong ñôøi soáng moãi ngaøy, Ñöùc Thaùnh Linh ñang xaây trong chuùng ta moät loøng tin chaéc nôi lôøi Chuùa. Chuùng ta khoâng ñoøi hoûi baèng côù vaät lyù ñeå chöùng toû chuùng ta ñöôïc laønh beänh. Khi Ngaøi phaùn, "Ngaøi ñaõ mang laáy taät nguyeàn cuûa chuùng ta vaø ñaõ gaùnh laáy
beänh taät cuûa chuùng ta"
(Mathiô 8:17), ñieàu ñoù ñònh ñoaït cho chuùng ta, vì chuùng ta ñöôïc chi phoái bôûi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi chôù khoâng phaûi naêm giaùc quan cuûa chuùng ta.

     1Phierô 5:7, "Haõy trao moïi lo laéng mình cho Ngaøi, vì Ngaøi hay saên soùc anh em". Vôùi loøng vui möøng, chuùng ta quaêng gaùnh naëng mình cho Chuùa nhö moät ngöôøi quaúng gaùnh naëng khoûi vai. Chuùng ta noùi, “Caûm taï Cha, Ngaøi mang gaùnh naëng cho con". Lo laéng seõ ngöng, chuùng ta an nghæ hoaøn toaøn trong lôøi haèng soáng.

     Taâm trí ñoåi môùi hieåu ñöôïc Giaêng 15:7, "Neáu caùc ngöôi cöù ôû (soáng) trong ta vôùi nhöõng lôøi ta ôû (soáng) trong caùc ngöôi, haõy CAÀU XIN MOÏI ÑIEÀU MÌNH MUOÁN seõ ñöôïc ban cho". “Caùc ngöôi keát quaû ñeå Cha ta ñöôïc toân vinh, caùc ngöôi seõ laø moân ñoà ta."

     Moät moân ñoà laø moät sinh vieân, ngöôøi ngoài döôùi chaân ngöôøi thaày. Ngaøi phaùn, "Neáu nhöõng LÔØI TA laø phaàn cuûa ñôøi soáng moãi ngaøy caùc ngöôi, ngoõ haàu caùc ngöôi haønh ñoäng  vaø soáng theo lôøi aáy, thì caùc ngöôi coù theå CAÀU XIN MOÏI ÑIEÀU MÌNH MUOÁN”.

     Taâm trí ñoåi môùi nhaän bieát Giaêng 15:5 hoaøn toaøn laø thaät, "Ta laø caây nho, caùc ngöôi laø nhaùnh". Caùc ngöôi laø phaàn mang traùi cuûa ta. Ta ngoài beân höõu Cha, ñaùp öùng moïi nhu caàu caùc ngöôi, caùc ngöôi ôû döôùi ñaát mang traùi yeâu thöông trong chöùc vuï mình ñeå giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi nam ngöôøi nöõ coù nhu caàu.

CAÂU HOÛI

1.   Taïi sao khoâng coù lieân heä gì giöõa taâm trí khoâng ñöôïc ñoåi môùi vaø taâm linh ñaõ ñöôïc taïo döïng laïi?

2.   Taïi sao luaät phaùp Cöïu öôùc goïi laø luaät cuûa caùc giaùc quan?

3.   Coù lieân heä gì giöõa caùc giaùc quan vaø taâm trí ñöôïc ñoåi môùi cuûa cô ñoác nhaân?

4.   Giaûi thích Roâma 12:1.

5.   Söï khaùc bieät giöõa “tri thöùc giaùc quan”vaø tri thöùc khaûi thò” laø gì?