KẺ KIỆN CÁO BẠN Ở ĐÂU?

KẺ KIỆN CÁO BẠN Ở ĐÂU?

Gióp 1:6 Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.1:9 Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao?

Xachari 1:3 Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người.

Chúng ta thấy những câu Kinh Thánh trên, trên thiên đàng có sự hiện diện của Sa-tan là kẻ kiện cáo con người tội lỗi nhằm đem đến sự hủy diệt một cách hợp pháp vì cớ Đức Chúa Trời là Đấng công bình và thánh khíêt.

Mặc dù đã là Cơ Đốc Nhân, tức là những người được làm cho trọn vẹn trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:4)  nhưng nhiều người trong chúng ta lại tiếp tục hoang mang lo lắng cho tình trạng yếu đuối của mình. Thay vì nhìn nhận sự làm sạch tội một lần đủ cả (Hê-bê rơ :10: 10*) của Chúa trên đời sống mình thì chúng ta lại lo lắng, sợ bị Ma Quỷ kiện cáo.


Vì sự sợ hãi và lo lắng nầy, nhiều người trong chúng ta đã không kinh nghiệm đựợc sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-xu một cách liên tục trên đời sống mình.Chính vì thế, sự thiếu hiểu biết  của chúng ta đã cho Ma Quỷ có cơ hội  lừa dối để rồi chúng ta tự đánh mất một đời sống vui mừng kết quả  trên trần gian nầy.

Cảm tạ Chúa, chúng ta không cần phải tiếp tục sống trong sự tự định tội (Roma 8:1**) hay trong sự lo lắng vì cớ sự kiện cáo của kẻ thù trên đời sống của chúng ta.


Tại Thập tự giá, Chúa Giê-xu đã trả xong mọi món nợ tội của chúng ta (Cô-lô-se 2:14-15***) và làm cho chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. ( Ro-ma 5:1)

Rôma 8:33: "Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng Công bình những kẻ ấy".

Chúng ta biết rằng Ma quỷ đã bị trục xúât khỏi vi trí của kẻ kiện cáo như lời Chúa trong Khải 12:10 “Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi”

Không còn ai có thể kiện cáo chúng ta là những người mà Chúa đã mua chuộc, đồng thời Ngài cũng là Đấng ngày và đêm cầu thay cho chúng ta.

Ngợi khen Chúa, bởi dòng huyết Ngài trên thập tự giá, Ngài đã hủy diệt kẻ kiện cáo chúng ta.

Mathiơ 10:18 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 10:19 Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.

Cảm tạ Chúa! Bởi quyền năng của Thập Tự Giá, chúng ta là kẻ tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời mãi mãi “ và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời” (Colose1:20).

Và chúng ta bíêt rằng chúng ta đã hòan tòan thóat khỏi sự kiện cáo của Sa-tan, tự do và dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước của Cha Thiên Thượng để kinh nghiệm đời sống phấn hưng mỗi ngày.

Amen!

  * Hê-bê-rơ 10: 10 Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.

 ** Ro-ma 8:1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;

*** Cô-lô-se 2: 14-Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; 15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.

Topic: KẺ KIỆN CÁO BẠN Ở ĐÂU?

No comments found.

New comment