Tài Liệu

Thần Học Cứu Chuộc (Rev.Kenyon)

 Mục Lục   1. Lời Toàn Vẹn Của Đức Chúa Trời  2. Lời Chúa Đem Đến Chiến Thắng 3. Hành Động Theo Lời Đức Chúa Trời 4. Điều Hội Thánh Đã Không Thấy Được  5. Lời Đức Chúa Trời Sống  Động Trong Chúng Ta  6. Thức Tế Của Sự Cứu Chuộc  7. Lời Công Bố Đức...