Bài Giảng

Ý NGHĨA THẬT CỦA 1 GIĂNG 1:9

Cả Tân ước, chỉ có một câu Kinh thánh nói “nếu chúng ta phải xưng tội mình” thì Ngài làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tuy nhiên, khi mới tiếp nhận Chúa chúng ta đã được dạy phải ăn năn để được Chúa tha thứ, để duy trì mối tương giao với Ngài, và để được phước. Vì thế mỗi tối trước...

Nợ của bạn đã được trả

“Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài” (Hê bơrơ 10:22). Tôi muốn bạn hình theo dung kịch bản này: Bạn đã vay một số tiền rất lớn của một người bạn và hứa trả lại trong 6 tháng. Đến lúc trả tiền, bạn cảm thấy thực sự tồi tệ vì bạn không có tiền để...

CHÚA Ở CÙNG BẢO VỆ BẠN

Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” (Ê sai 41:10) Rất dễ khi nói “Ngợi khen Chúa! Halêlugia!” khi nhận được những điều tốt đẹp. Rất dễ để tin rằng Chúa yêu bạn...

Lẽ thật Phúc Âm

Kinh Thánh : Galati 2:5b, 14a, 16, 19, 20a; 3:11, 23-25; 4:2; 6:15 Trong Galati 2:5 và 14 Phao lô đề cập đến lẽ thật Phúc âm. Từ  lẽ thật ở đây không có nghĩa là giáo lí hay sự dạy dỗ của phúc âm, mà chỉ về thực tại của phúc âm.  Dầu chỉ là một sách ngắn, nhưng Galati đem lại...

KẺ KIỆN CÁO BẠN Ở ĐÂU?

Gióp 1:6 Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.1:9 Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Xachari 1:3 Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đương đứng...